Vallavalitsuse istungilt

164

12. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Raanitsa külas Lee maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Kõivu tn 26 ja Aasa tn 31 üksikelamute püstitamiseks, Ülenurme alevikus Pargi tn 4 turismiinfopunkti ümberehitamiseks ja Veskivilla tn 7 üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas Ringtee tn 63a päikeseelektrijaama rajamiseks, Reola külas Õunaaia maaüksusele mahlatootmishoone rajamiseks, Soinaste külas Juhani maaüksusele laoplatsi rajamiseks, Paali külas Paikmäe maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Lemmatsi külas Linnavere tee 23 puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Päevalille ja Silmapiiri tänavatel Sorgsepa detailplaneeringu tänavavalgustusele, siderajatisele, teedele, kõnniteedele ja parklatele rajamisel, Soinaste külas Andruse tn 1 ja Jaagu tn 2 üksikelamute püstitamisel ning Tõrvandi tee 26 abihoone püstitamisel, Tõrvandi alevikus Melissi L1, Melissi L2, Kummeli L1, Kummeli L2 ja Pärnaõie L3 teede rajamisel, Kammeri külas Udumäe kinnistul päikeseelektrijaama rajamisel.

Kiita heaks projekti „Hiie, Täsvere küla, Kambja vald Tartumaa, kanalisatsiooni renoveerimine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4 148,64 eurot ja maksta taotlejale Lillemäele välja saadaolev osa toetusest summas 414,86 eurot.

Kiita heaks projekti „Kambja vald, Lepiku küla, Augusti veesüsteemid – rauaeemaldusseadme paigaldamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 956,00 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 95,60 eurot.

Määrata Kambja vallas asuva 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee katastriüksuse 94901:005:0306 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Ülenurme vallavalitsuse 16.10.2006 määrusega nr 16 määratud Sipelga tänava liikluspinna ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus asuvate Silmapiiri tänava kinnisasja ja Silmapiiri põik kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega Paju Arendus OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 9 isikule kogusummas 680 eurot.

Keelduda ühele isikule küttetoetuse määramisest.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest perioodil 01.11.2020–31.01.2021.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus puudega lapse lapsehoiuteenuse eest perioodil 20.–22.11.2020 teenuseosutaja arve alusel.

Volitada sotsiaalosakonna juhatajat Rahel Tamme esindama isikut politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 136 eurot õpilase huviringi osalustasu maksmiseks.

Tunnistada edukaks pakkujate INTER RAO Eesti OÜ (reg kood 11879805), AS Alexela (reg kood 10015238) ja Elektrum Eesti OÜ (reg kood 11399985) pakkumused ning sõlmida edukate pakkujatega raamlepingud kehtivusega 01.01.2021-31.12.2022.

Koostas vallasekretär Marina Lehismets

Kino maale