Vallavolikogu oktoobriistung

251

Kambja vallavolikogu XXXIV istung toimus 27. oktoobril Reola kultuurimajas Uhti külas. Istungist võttis osa 15 volikogu liiget, puudusid Vahur Järv, Toomas Keldoja, Virgo Kurist, Leho Liiv, Triin Nõmmistu ja Urmas Sarja.

Volikogu kinnitas päevakorra 8-punktilisena.

Ülevaate Kambja valla üldplaneeringu ja Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamisest andis planeerimisspetsialist Riivo Leiten, kes tutvustas esmalt Reola külas Nirgi tee 9 ja 11 kinnistute projekteerimistingimuste väljaandmisega seonduvaid asjaolusid. Sõna sai ka kinnistu omaniku esindaja Raul Kinks, kes tutvustas arendusplaane ja tootmise vajadusi. Volikogu otsustas nõustuda projekteerimistingimuste väljastamisega Nirgi tee 9 ja 11 kinnistutele. Arendusjuht Kristi Kull tutvustas Tõrvandi keskusala detailplaneeringu hoonestuse erinevaid variante.

Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 – 2025 tutvustas haridusnõunik Maia Uibo, sõna sai ka lasteaia uus direktor Maris Pärt. Volikogu otsustas ühehäälselt lasteaia arengukava kehtestada.

Vallale kuuluva Ülenurme Poldri tn 1-33 korteriomandi enampakkumisega võõrandamise kohta tegi ettekande haldusjuht Ülo Plakso. Volikogu nõustus ühehäälselt korteri müügiga.

Vallavara võõrandamise kohta AS-le Tartu Veevärk tegi ettekande Ülo Plakso. AS Tartu Veevärk soovib osta vallalt seni veel valla omandis olevad vee- ja kanalisatsioonitrassid piirkondades, kus AS Tartu Veevärk on vee-ettevõtjaks. Volikogu otsustas 15 poolthäälega anda loa vara võõrandamiseks.

Kuulati Ülo Plakso ettekannet loa andmiseks koostöölepingu sõlmimiseks maanteeametiga, millega Kambja vald võtab kohustuse omandada tasuta riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 138,3-138,85 projekteeritud kogujatee pärast selle valmimist. Volikogu tutvus riigitee rekonstrueerimise projektiga ja andis 15 poolthäälega nõusoleku koostöölepingu sõlmimiseks.

SA-le Tartu Kiirabi otsustuskorras vallavara kasutusse andmise kohta tegi ettekande Ülo Plakso. SA Tartu Kiirabi soovib üürile võtta Tõrvandi alevikus Papli 5/1 asuva garaaži koos teisel korrusel asuvate ruumidega üldpinnaga 535 m². Volikogu andis 15 poolthäälega nõusoleku üürilepingu sõlmimiseks vähemalt 10 aastaks.

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet, kes tutvustas Laane külas Väike-Näki detailplaneeringust huvitatud isikuga saavutatud kokkulepet valla sotsiaalsfääri arendamisse panustamise kohta. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Arendusjuht Kristi Kull tegi ülevaate valla elanike rahuloluküsitlusest, valla tunnuslause ja vallalehe nime konkursist, tutvustas valla tunnuslause ja vallalehe nime konkursile laekunud pakkumisi. Volikogu otsustas anda haridus- ja kultuurikomisjonile ülesande teha laekunud pakkumistest esmane valik.

Haldusjuht Ülo Plakso tutvustas volikogule rattaringluse laiendamise plaani Ülenurme ja Tõrvandisse. Kuna kõik sellega seonduvad kulud jääks valla kanda, mis nelja aasta peale on üle veerand miljoni euro, otsustas volikogu 9 poolthäälega lükata edasi lepingu sõlmimine rattaringlusega ühinemiseks.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale