Üldplaneering on üks valla peamisi arengudokumente valla arengukava ja eelarvestrateegia kõrval. Kui arengukava vastab küsimustele miks? ja mida?, siis üldplaneeringu eesmärk on vastata küsimusele kus?. Ehk teisisõnu – üldplaneering annab valla strateegilistele arengueesmärkidele ruumilise väljundi.

Kambja vald on koostamas uut üldplaneeringut. Vajadus tervikliku ruumilahenduse järele tuleneb eelkõige oluliselt suurenenud territooriumist ning muutunud oludest. Uues omavalitsuses tuleb leida ühine nägemus laienenud territooriumile ning eriilmeliste alade – tiheasustus ja hajaasustus – koostoimimisele ja teineteise arengueelduste toetamisele.

Üldplaneeringu koostamise käigus sõnastatakse esmalt väärtused, olgu selleks siis looduskeskkonna või kultuurilised väärtused, mida Kambja valla erinevates piirkondades au sees hoitakse. Nendest väärtustest lähtudes sõnastatakse sobivad tingimused või tegevused, mida väärtuste säilitamiseks ja edendamiseks teha tuleb. Üldplaneering on elanike, ametiasutuste ja omavalitsuse kokkulepe sellest, millises suunas ja mis põhimõtetest lähtuvalt Kambja valla ruumiline areng toimub – seda nii elamuarenduses, ettevõtluses, puhkemajanduses kui ka seda toetavates valdkondades nagu transport või energeetika.

Kambja vallavalitsus, kes üldplaneeringu protsessi koordineerib ja juhib, peab leidma tasakaalustatud ruumilahenduse, mis võtab arvesse nii era- kui ka avalikke huvisid, ettevõtjate ja elanike soove, looduskaitsjate ja tootmisettevõtete vajadusi. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel peab omavalitsus arvestama eri tasandi, sh riiklike huvidega, kuid lähtuma ennekõike kohalikest vajadustest ja võimalustest.

Omaette suureks osaks üldplaneeringust on erinevate huvigruppide kaasamine. Seetõttu kutsub Kambja vallavalitsus kõiki elanikke osalema mõttenoppes, mille käigus kogutakse kohalike elanike arvamusi valla ruumiliste arenguvajaduste kohta. Mõttenoppe käigus esitatud ideid tutvustatakse järgmistel avalikel koosolekutel, kus arutatakse ka juba täpsemalt üldplaneeringu esialgseid lahendusi.

Osale Kambja valla üldplaneeringu ideekorjes!

 

Kino maale