Vallavalitsuse istungilt

87

15. aprillil otsustati

Algatada Räni alevikus asuva Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Väljastada ehitusload:

 • Külitse alevikus Haage tee 28 elektritootmisrajatise püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 14 ja 16, Karikakra põik 1 ja 3, Karikakra tn 33 ning Kõivu tn 16 üksikelamu püstitamiseks
 • Rebase külas Salumaa maaüksusele kasvuhoone rajamiseks.

Väljastada kasutusload:

 • Soinaste külas Meremäe tee 3 kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale
 • Tõrvandi alevikus Karikakra tn 14 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Määrata Lemmatsi külas asuva Piirinurme katastriüksuse (tunnus 28301:001:1064) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed alljärgnev alt:

 • Piirinurme, maatulundusmaa
 • Nurmelille, maatulundusmaa
 • Nurmiku, maatulundusmaa
 • Piirisalu tee L1, transpordimaa.

Määrata Laane külas asuva Hirve katastriüksuse (tunnus28301:001:0202) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Hirve, maatulundusmaa
 • Paluka, maatulundusmaa.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Tõrvandi alevikus asuvale Aia tänava lõik 1 katastriüksusele.

Jätta Sirle Jamalaineni ja Agur Bergi esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 04.02.2021 korraldus nr 2515 „Õigusvastaselt võõrandatud ehitise tagastamine„ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 116 eurot.

Tasuda omasteta isiku matmisega seotud kulud arve alusel ASle Tallinna Krematoorium summas 390 eurot.

Toetada kahe isiku üldhooldusteenuse eest tasumist Aarike hooldekeskuses.

Lugeda vastavalt esitatud avaldusele jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata.

Kinnitada Tõrvandi raamatukogu töötajate koosseis alates 01.05.2021 vastavalt taotlusele: direktor 1,0 ja raamatukoguhoidjad 4,9 ametikohta.

Sõlmida äriruumi üürileping OÜ Teearu Grupp Kambja alevikus Kesk tn 2 alates 19.04.-31.10.2021 üürihinnaga 120 eurot kuus, millele lisandub kokkuleppeline kulu kommunaalteenuste eest 10 eurot kuus.

Määrata ühekordne toetus summas 790 eurot Karel Udrasele EM võistluskulude osaliseks katmiseks.

Kino maale