Koduvald.ee kasutustingimused

219

Oluline õigusalane teave

Koduvald.ee ja iga selle osa on autorikaitse objekt.

Kõik Koduvald.ee-s avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid, heli- ja videosalvestised on autoriõigusega kaitstud teosed, mille kasutuse reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses.

Tekstimaterjalide refereerimine

Koduvald.ee-s avaldatud tekstimaterjale tohib refereerida ainult juhul, kui refereeringut sisaldava artikli esimese lõigu lõppu lisatakse viide Koduvald.ee ‘le mis kujutab endast ühtlasi linki (URL) originaaluudisele. Paberväljaandes refereerimisel tuleb lisada viide Koduvald.ee-le ning märkida artikli autor ja avaldamise aeg.

Fotode, illustratsioonide, heli- ja videomeediumite autorsus

Fotosid ja illustratsioone ning heli- ja videosalvestisi tohib vastavalt autoriõiguse seadusele kasutada ainult nende autorite loal. Fotode ja illustratsioonide ning heli- ja videosalvestiste kopeerimine, paljundamine, trükkimine, ilmutamine vms reprodutseerimine ei ole vastavalt autoriõiguse seadusele ilma autori(te) nõusolekuta lubatud.

Isikuid puudutavad andmed

Avaldatud andmete puhul eeldame, et need on avaldatud andmesubjekti nõusolekul või nõusolekuta üksnes ajakirjanduslikul eesmärgil ja selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Pretensioonide korral pöörduge palun toimetusse.

Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust toimetusega.

Kino maale