Kambja vallavolikogu istung toimus kolmapäeval 16.11.2022 algusega kell 17 Uhti külas Reola kultuurimajas. Kohal olid kõik volikogu liikmed.

Päevakord kinnitati 20 poolthäälega.

Päevakord:

1. Tartumaa arengustrateegia 2040 tutvustamine

Tartumaa omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Tobreluts tegi ettekande.

Enam kui 155 000 elanikuga Tartumaa on Eesti suuruselt teine maakond, ning Tartu linn on kogu Lõuna-Eesti tõmbekeskus. Tipptasemel haridusasutused, roheline ja turvaline elukeskkond, maailmatasemel kultuurielu, aktiivsed kogukonnad ja mitmekesine ettevõtlus on teinud regioonist atraktiivse paiga nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. See väljendub ka elanike arvus, mis on erinevalt paljudest Eesti piirkondadest tasapisi kasvamas.

Maakonna potentsiaali tulemuslikumaks rakendamiseks on aga vajalik selge tulevikusiht koos kokkulepitud tegevusplaaniga, mida ühiselt ette võetakse. Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõteteks on koosloomelisus ja uuenduslikkus, kestlik mõtteviis, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonna arengu sihiks on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii tänastele olijatele kui ka uutele tulijatele.

Volikogu võttis strateegia eelnõu teadmiseks.

2. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Abivallavanem Triin Nõmmistu tegi ettekande, arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Alan Uibo kaasettekande.

Korra eesmärk on tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavaheline proportsionaalsus.
Erinevus eelmise regulatsiooniga on selles, et võimalik on sõlmida halduslepinguid ka nende rajatiste ehitamiseks, mis asuvad väljaspool detailplaneeringu ala, kuid on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks ja sellega funktsionaalselt seotud.

Olavi Jänes esitas muudatusettepanekud, millest osa heaks kiideti.

Volikogu otsustas määruse koos muudatusettepanekutega vastu võtta (12 poolt, 6 vastu, 3 erapooletut).

3. Ülenurme muusikakooli õppemaksu kehtestamine

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Muusikakooli majanduskulud on hüppeliselt kasvanud. Samuti vajavad personali töötasud ülevaatamist üldise hinnatõusu ja õpetajate miinimumpalga tõusu taustal.
Määruse eelnõu koostamisel on arvestatud muusikakooli hoolekogu 11.10.2022 ettepanekut. Vallavalitsus kiitis määruse eelnõu heaks 02.11.2022 istungil.

Eelnõu eesmärk on tõsta alates 01.01.2023 muusikakooli õppemaksu 40 eurole ning alates 01.09.2023 45 eurole kuus. Täiskasvanute õppemaks jääks 60 eurot.

Õppemaksu laekumisest tulu 2022. a eelarves on 61 740 eurot ning 2023. a 76 760 eurot, tõus 24,33%. Arvestused on toodud praeguste õpilaste arvu alusel.

Tarmo Kleimann esitas muudatusettepaneku – siduda maksu suurus sissekirjutusega. Vallavanem tegi ettepaneku muudatusettepanekud vallavalitsuses läbi arutada ja anda neile õiguslik hinnang ning tulla seejärel eelnõuga uuesti volikogusse.

4. Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Lasteaedade majanduskulud on hüppeliselt kasvanud. Samuti vajavad personali töötasud ülevaatamist üldise hinnatõusu ja õpetajate miinimumpalga tõusu taustal.

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele toimub lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine vallaeelarve vahenditest ning volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

Määrus tõstab alates 01.01.2023 lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra ning kehtestab tasu määraks 45 eurot kuus.

2022. a eelarves on tulu 345 085 eurot, siis 2023. a eelarve tulu arvestatakse 408 375 eurot, tõus on 18,34%. Laste arv on muutuv, arvestused on tehtud praegu lasteaias käivate laste arvu järgi.

Volikogu otsustas määruse vastu võtta (20 poolt, 1 vastu).

5. Tõrvandi kooli põhimäärus

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolil põhimäärus. Seega on kooli tegevuse vääramatuks eelduseks põhimääruse olemasolu.

Oma arvamused ja ettepanekud põhimääruse kohta on esitanud ka kooli direktor.

Volikogu otsustas põhimääruse vastu võtta (21 poolthäält).

6. Asutuse Kambja Kultuur ja Sport põhimäärus

Abivallavanem Liis Rosin esitas ettekande, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Rauno Kiuru esitas kaasettekande.

Põhimääruse kehtestamise vajadus tuleneb volikogu otsusest, millega otsustati lõpetada hallatava asutuse Reola Kultuurimaja tegevus ning liita see asutusega Kambja Spordihoone ning muuta viimase nime ja täiendada ülesandeid.

Volikogu otsustas põhimääruse vastu võtta (21 poolthäält).

7. Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Hariduskomisjoni esimees Margot Võsokov tegi ettekande ja tutvustas liikmeks esitatuid.

Volikogu kinnitas 21 poolthäälega komisjoni liikmeteks järgmised isikud:

  • Heiki Sarapuu
  • Avo Alliksaar
  • Kersti Kivirüüt
  • Ene Põder
  • Kristi Mumm
  • Liina Arike
  • Andres Leinola.
 • Otsus nr 84

8. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Rauno Kiuru tegi ettekande ja tutvustas liikmeteks esitatuid.

Volikogu otsustas liikmeteks kinnitada järgmised isikud (20 poolt, 1 erapooletu):

  • Heiki Sarapuu
  • Kristo Toots
  • Margot Võsokov
  • Argo Meresaar
  • Karin Sild
  • Jüri Org
  • Inga Kurgjärv.
 • Otsus nr 85

9. Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Volikogu valis komisjoni esimeheks Tarmo Kleimanni ja aseesimeheks Ivar Tedrema.

10. Vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Volikogu valis komisjoni esimeheks Toomas Arumäe ja aseesimeheks Alan Uibo.

Järgmine volikogu istung toimub 21.12 2022.