Vallavolikogu maikuuistung

550

Kambja vallavolikogu XXX istung toimus 26. mail, istung viidi läbi elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas ja nendele volikogu liikmetele, kes seda soovisid, kirjalikult elektroonilist hääletusblanketti kasutades. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget, istungilt puudus Virgo Kurist. Enne istungi avamist otsustas volikogu kuulutada volikogu istungi kinniseks, kuna veebikeskkonnas pole kõigil soovijatel võimalik istungit otse kuulata-vaadata.

Volikogu kinnitas päevakorra 5-punktilisena.

Kinnisasja omandamiseks loa andmise eelnõud tutvustas maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas. Arutelu tulemusel otsustas volikogu lubada omandada OÜl Albatrek Soinaste külas asuva Masso kinnistu (katastriüksuse tunnus 28301:001:0709, pindala 15, 3 ha). Otsuse poolt oli 14, vastu 2 ja erapooletud 4 volikogu liiget.

Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise kohta tegi ettekande Tiit Lukas. Volikogu otsustas ühehäälselt detailplaneering kehtestada.

Loa andmise kohta koostöölepingu sõlmimiseks maanteeametiga Ülenurme gümnaasiumi parkla, parklate sisse- ja väljasõitude ja parkla taguse jalgtee ümberehitamiseks seoses Tõrvandi ristmiku ümberehitusega tegi ettekande jurist Kaupo Piirsalu, seletusi jagas vallavanem Aivar Aleksejev. Volikogu andis ühehäälselt loa lepingu sõlmimiseks.

Kuulati Tiit Lukase ettekannet detailplaneeringute algatamisel arendajatele pandavate kohustuste kohta osaleda valla sotsiaalsfääri väljaehitamisel. Volikogu leidis, et selliste kohustuste panemine arendajatele on valla arenguks vajalik ja andis vallavalitsusele õiguse lepingueelseteks läbirääkimisteks arendajatega.

Vallavanem Aivar Aleksejev tegi ettekande valla vapi ja lipu kavandite kohta. Kuna Riigikantselei ei andnud heakskiitu volikogu poolt valitud kavanditele, otsustati anda arendusosakonnale volitus uute kavandite väljatöötamiseks ja volikogule esitamiseks.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineVastuvõtukatsed Ülenurme muusikakooli