Vallavolikogu märtsiistung

210

Kambja vallavolikogu II koosseisu kaheksas istung toimus 16. märtsil.

Kohal oli 18 volikogu liiget, puudusid Avo Alliksaar, Margot Võsokov ja Tanel Melk. Päevakord oli 8-punktiline.

Esimene päevakorrapunkt oli Lemmatsi külas Kannistiku tee J2 kinnistule servituudi seadmine. Eelnõud tutvustas ja küsimustele vastas abivallavanem Alar Arukuusk. Volikogu otsustas 18 poolt- ja ühe erapooletu häälega seada Kannistiku tee J2 kinnistule juurdepääsuservituut Erika kinnistu kasuks ja määras selle tingimused.

Teine päevakorrapunkt oli Külitse alevikus Haaviku maaüksuse osale isikliku kasutusõiguse seadmine. Volikogu nõustus ühehäälselt isikliku kasutusõiguse seadmisega valla kasuks Haaviku maaüksuse Ropka järvega piirnevale alale eesmärgiga säilitada seal jalakäijate läbipääs kõrvalasuvale puhkealale.

Kolmanda päevakorrapunktina otsustati algatada Kambja valla arengukava 2020-2030 läbivaatamine ja muutmine.

Neljanda päevakorrapunktina anti vallavalitsusele luba korraldada riigihanked Ülenurme gümnaasiumile toitlustusteenuse ning koristusteenuse osutaja leidmiseks eelseisvaks kolmeks õppeaastaks.

Viienda päevakorrapunktina arutas volikogu projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ omafinantseeringu garanteerimist. Arutelu tulemusel otsustati 18 poolthäälega garanteerida SA KIK positiivse rahastusotsuse korral projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ omaosaluse tasumine summas kuni 2 000 000 eurot.

Järgmisena arutati volikogule saabunud teatisi vallavalitsuse liikmete kõrvaltegevuse kohta. Volikogu võttis Argo Annuki, Alar Arukuuse ja Toivo Saluse kõrvaltegevuse teatised teadmiseks ega soovinud keelata neist kellelgi mõnda kõrvaltegevust.

Seejärel tegi volikogu liige ja Tõrvandi päästeseltsi juht ülevaate päästeseltsi tegevusest ja probleemidest ning vastas küsimustele.

Päevakorra viimase punktina valiti volikogu sotsiaalkomisjonile esimees ja aseesimees, kuna senise aseesimehe Liis Rosina volitused volikogu liikmena olid peatatud seoses tema kinnitamisega vallavalitsuse liikmeks. Salajase hääletuse tulemusel osutus esimeheks valituks Brit Mesipuu 11 poolthäälega, aseesimeheks Ülo Karpov 7 poolthäälega.

Istungil toimunut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale
EelmineKohaliku elu edendajaid saab esitada regionaalmaasika auhinnale
JärgmineKambja vallakodanikud saavad kuni 30. aprillini osaleda kaasava eelarve ideede rahvahääletusel