Ülevaade vallavolikogu suveistungitel arutatust

201

Kambja vallavolikogu istungid toimusid 25. juunil ja 23. juulil 2009.

 

Vallavolikogu liikmete arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine

 

 Selle aasta 18. oktoobril on Eestis taas kohaliku omavalitsuse volikogu – linna- või vallavolikogu – valimised.

 Kambja vallavolikogu otsustas määrata oma järgmise koosseisu liikmete arvuks 15. Eelseisvaks vallavolikogu valimiseks moodustati Kambja vallas üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Kambja valla haldusterritooriumi piiridega.

Valla valimiskomisjoni valimine

 Vallavolikogu – lähtudes vallasekretär Reet Kiuru ettepanekust – otsustas nimetada Kambja valla valimiskomisjoni liikmeteks Küllike Uueküla, Margus Kriiva, Hella Sule ja Peeter Ruuge.

 Valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetati Taivo Prants (asendusliige nr 1) ja Kai Ehrlich (asendusliige nr 2).

 Tulenevalt seadusandlusest otsustas vallavolikogu lugeda valla valimiskomisjoni esimeheks vallasekretär Reet Kiuru.

Kinnistu omandamine

 Vallavolikogu otsustas omandada Kambja vallale Ilve Olveti´lt tasuta Lalli külas asuv avaliku teena kasutamiseks vajalik transpordimaa sihtotstarbega Trulli kinnistu (kinnistusregistriosa nr 304 204) Trulli tee katastriüksus katastritunnusega 28204:001:0090 pinnaga 2144 m².

 Kinnisasi omandatakse tingimusega, et kinnistu otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistu võõrandamise lepingu sõlmimisega.

 Vallavolikogu otsustas lõpetada omandatava kinnistu registriosa kolmandas jaos olevad kanded nr 3 ja 4 (reaalkoormatis ja

isiklik kasutusõigus Kambja valla kasuks), kuna vastavalt lepingule on antud kohustused täidetud.

Reaalservituudi lõpetamine

 Kambja valla ja Ilve Olveti vahel sõlmiti 28. jaanuaril 2009 kinnisasja arendamise kokkulepped, reaalkoormatiste ja isikliku kasutusõiguse seadmise leping, millekohased kanded tehti ka kinnistusraamatusse.

 Ilve Olveti on täitnud lepingu punktis 3.1. nimetatud ühe tee väljaehitamise kohustuse ja soovib seda üle anda vallale. Seoses sellega on täidetud lepingu punktis 6.3. nimetatud kinnistute arenduskohustused ja kinnistute reaalkoormatised tuleb lõpetada

 Vallavolikogu otsustas lõpetada Lalli külas asuvate kinnistute kinnistusregistriosa nr 4320704 ja 4326804 kolmandasse jakku järjekohale nr 2 kantud reaalkoormatis ja järjekohale nr 3 kantud isiklik kasutusõigus Kambja valla kasuks, kuna lepingujärgsed kohustused on täidetud.

Vallavolikogu otsuste muutmine

 Vallavolikogu 30. oktoobri 2008. a otsusega nr 189 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” taotleti munitsipaalomandisse Kambja järve maaüksust sihtotstarbega üldmaa.

 Sihtotstarve ei ole kooskõlas 1. novembril 2008 kehtima hakanud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord”.

 Vallavolikogu otsustas muuta oma 28. oktoobri 2004 otsuse nr 189 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt:

 „1. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel Kambja vallas Kambja alevikus asuva Kambja järve maaüksus pindalaga 4,7 ha maakasutuse sihtotstarbega 75% veekogude maa ja 25% üldkasutatav maa“.

 Otsus tehakse teatavaks Tartu maavanemale.

 Vallavolikogu taotles 31. juuli 2008. a otsusega nr 173 maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkt 1 alusel ehitise teenindamiseks vajaliku maana munitsipaalomandisse Pangodi külas asuva Järvevahi maaüksuse pindalaga 0.2 ha.

 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määrusega nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra” punktile 3 lagunenud ja kasutusest väljalangenud või maastikupilti kahjustavale ehitisele teenindusmaad ei määrata.

 Kuna Järvevahi maaüksusel asuv ehitis on praktiliselt hävinenud, pole võimalik määrata sellele ka teenindusmaad ega tulenevalt sellest ka taotleda munitsipaalomandisse. Tartu

 Maavanem on 18. juuni 2009 korraldusega nr 552 tunnistanud kehtetuks 28. oktoobri 2008. a korralduse nr 777 “Maa andmine munitsipaalomandisse”.

 Tulenevalt eeltoodust otsustas Kambja vallavolikogu tunnistada kehtetuks oma 31. juuli 2008 otsus nr 173 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

Valla 2008. majandusaasta aruande kinnitamine

 Vallavolikogu kuulas ära vallavalitsuse pearaamatupidaja Eha Paade ülevaate Kambja valla 2008. majandusaasta konsolideeritud aruandest ja otsustas dokumendi kinnitada.

 Otsuse tegemisel toetuti ka pearaamatupidaja poolt ette loetud audiitori hinnagule ja vallavolikogu revisjonikomisjoni (esimees Vaike Palla) tegevusaruandele, mida tutvustas komisjoni liige Indrek Uus.

Pedagoogide töötasustamise muutmine

 Vallavolikogu muutis oma 26. märtsi 2009. a määrust nr 81 „Koolide ja lasteasutuste pedagoogide töötasustamine”, sest Vabariigi Valitsus vähendas 25. juunil 2009. a 4% võrra munitsipaalkoolide õpetajate palga alammäärasid.

 Kambja valla koolide õpetajate kuupalga alammäärad on vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele järgmised:

  • noorempedagoogil 9516 kr;

  • pedagoogil 10 077 kr;

  • vanempedagoogil 11 517 kr;

  • pedagoog-metoodikul 13 908 kr.

 Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt: noorempedagoogile vähemalt 952 kr, pedagoogile vähemalt 1008 kr, vanempedagoogile vähemalt 1152 kr, pedagoog-metoodikule vähemalt 1391 kr.

 Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja palga alammäär on 7300 kr.

 Ringijuhi ja pikapäevarühma kasvataja kuupalk on 10 077 kr.

 Munitsipaalkoolide õpetajate palku muutev vallavolikogu määrus jõustub 26. juulil 2009. Selle alusel hakatakse töötasu arvestama alates 1. septembrist 2009, sest muudatusest tuleb teatada töötajatele üks kuu ette.

 Vallavanem märkis, et määrus ei puuduta lasteaedade pedagooge, sest nende palku ei tõstetud alates 1. jaanuarist 2009. Munitsipaalkoolide õpetajate palga alammäärad alandas Vabariigi Valitsus taas 2008. a tasemele.

 

Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu kooskõlastamine

 

 Vallavolikogu otsustas kooskõlastada Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu.

 Toivo Ärtis

Kino maale