1.9 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu novembriistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu novembriistungi otsustest

Foto: Heigo Mägi

Vallavolikogu pidas istungit 28.11.2013.

Teemad:

 

Istungil osalesid Avo Alliksaar, Irma Drenkhan, Lembit Jakobson, Vahur Järv, Kuldar Lepik, Katrin Luik, Liivi Murumets, Oliver Ots, Magnus Ott, Meeli Paulson, Peep Rannik, Kerstin Roos, Robert Sule.

Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve

Vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade märkis oma ettekandes, et lisaeelarve eesmärgiks on kajastada eelarves 2013. aastal laekunud sihtotstarbelised vahendid ning korrigeerida aasta jooksul toimunud muudatused sissetulekutes ja väljaminekutes. Lisaeelarvega suureneb eelarve maht 47 893 euro võrra.

Vallavolikogu kehtestas määrus nr 1, mille § 1 sätestatakse: võtta vastu Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve mahus 47 893 eurot.

Munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Istungil arutati vallavolikogu 24. novembri 2011 määruse nr 30 „Kambja valla munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“ muutmist.

Pärast Reet Kiuru ettekande ning Terje Rüütli ja Rein Härmoja repliikide ärakuulamist kehtestas vallavolikogu määruse, milles sätestatakse, et Kambja valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste majandamiskulude lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks on 12 eurot [praegu 10 eurot] kuus ühe lapse kohta.

Määruses sätestatakse, et lapsevanem on vabastatud eelpoolnimetatud majanduskulude osa tasumisest lasteasutuse kollektiivpuhkuse kuu eest. Kui ühel suvekuul töötab lasteasutuses hoiurühm, on sellesse rühma registreeritud lapse vanem kohustatud tasuma eelpoolnimetatud majanduskulude osa ka selle kuu eest.

Lasteasutuse juhtkonnal on õigus kasutada lapsevanemate poolt kaetavast osast 38 % sihtotstarbeliselt lastele õppevahendite (sealhulgas mänguasjade) soetamiseks.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

OÜ Cambi põhikirja muutmine

Pärast vallavanem Ivar Tedrema ettekande ja vallasekretär Reet Kiuru kaasettekande ärakuulamist otsustas vallavolikogu muuta OÜ Cambi põhikirja. Otsus jõustus 1. detsembril 2013.

Põhikirja muutmise käigus tehti täpsustusi OÜ Cambi tegevusalade loendis (uue redaktsiooni sõnastused: „teede ja tänavate hooldus- ja remonttööd“, „transporditeenused (v.a litsentseeritavad tegevusalad) ja tõsteteenused“; „heakorra- ja haljastustööd“; „Kambja kalmistu haldamine“).

OÜ Cambi põhikirja täiendati punktiga 41 järgmiselt:

„Käesoleva põhikirja punktis 4 [Osaühingu tegevusaladeks on:] seotud tegevusaladega seotud teenuste osutamine ja tööde teostamine on peamiselt seotud tema osanikuks olevale hankijale ning toimub hankija territoriaalse pädevuse piires.“

OÜ Cambi põhikirja muudatusena sätestati, et „osanike koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on hääletatud ühehäälselt“.

Vallavalitsuse liikme teavitus kõrvaltegevuse kohta

Vallasekretär Reet Kiuru tegi ettekande vallavalitsuse liikme Elerin Maisväli poolt vallavolikogule saabunud teavituse kohta.

Vallavolikogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks.

Vallavalitsuse liige Elerin Maisväli on seotud ka Kambja Tervisekeskus MTÜ tegevuse korraldamisega.

Esindajate nimetamine Eesti maaomavalitsuste liidu maapäevale

Vallavolikogu otsustas nimetada Kambja valla esindajateks Eesti maaomavalitsuste liidu maapäevale vallavolikogu volituste ajaks:

*vallavolikogu esindajaks Irma Drenkhan ja tema asendusliikmeks Kuldar Lepik;

*vallavalitsuse esindajaks Ivar Tedrema ja tema asendusliikmeks Enno Soodla.

Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni aseesimehe valimine

Irma Drenkhan palus arengu- ja eelarvekomisjoni esimehel Avo Alliksaarel esitada aseesimehe kandidatuur.

Avo Alliksaar esitas arengu- ja eelarvekomisjoni aseesimehe kandidaadiks Peep Ranniku kandidatuuri, rohkem kandidaate ei esitatud.

Salajasel hääletamisel valiti Peep Rannik vallavolikogu alatise arengu- ja eelarvekomisjoni aseesimeheks.

 

Toivo Ärtis

Loetumad