5.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu detsembriistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu detsembriistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 15. detsembril 2016.

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega Kambja vallavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord” § 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „13 eurot” sõnadega „15 eurot”.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a

Eelnimetatud määruse § 7 lõike 3 täistekst pärast muutmist:

„Hooldatav on kohustatud tasuma osa oma ülalpidamiskuludest hoolekandeasutuses tema igakuiste sissetulekute ulatuses arvestusega, et hooldatavale võib vajadusel jääda kätte kuni 15 eurot.“

Vallavolikogu otsuste muutmine

Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsuse nr 185 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” muutmine“.

Tartu ringkonnakohtu jõustunud kohtuotsusega haldusasjas 3-14-440 „Arvo Käärdi kaebus Tartu maavanema 22. mai 2014. a korralduste nr 1-1/385 ja 1-1/386 tühistamiseks” tühistati Tartu maavanema 22. mai 2014. a korraldus nr 1-1/385, millega Tartu maavanem otsustas anda munitsipaalomandis oleva ehitiste aluse ja neid teeindava maana Kambja valla munitsipaalomandisse Kambja vallas Ivaste külas asuv Kährimäe – Kansi tee T1 maaüksus pindalaga 0,68 ha. Kuna nimetatud teed kasutavad oma kinnistutele juurdepääsuks mitmed Kährimäe kinnistu taga asuvate kinnistute omanikud, on väga vajalik tee avalik kasutus

Arvestades eeltoodut ning juhindudes maareformi seaduse § 28 lg 2, Kambja vallavolikogu otsustas:

1. Muuta Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsust nr 185 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” järgmiselt:

1.1. asendada otsuse preambulis sõnad „§ 28 lg 1 p 1” sõnadega „§ 28 lg 2”;

1.2. muuta otsuse punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel Kambja vallas Ivaste külas Kährimäe–Kansi tee T1 maaüksus, kilomeetrid 0,00 – 0,681, pindalaga 0,68 ha maakasutuse sihtotstarbega 100 % transpordimaa (007;L).”

Otsus jõustus 19. detsembril 2016. a.

Kambja vallavolikogu 31. jaanuari 2013 otsuse nr 112 „Kambja vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine.

Vallavolikogu otsustas muuta Kambja vallavolikogu 31. jaanuari 2013 otsuse nr 112 „Kambja vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” punktis 3 kinnitatud sotsiaal- ja haridusosakonna sotsiaaltöötaja teenistuskoha nimetus ja kinnitada uueks nimetuseks sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialist.

Otsus jõustus teatavakstegemisest.

Toivo Ärtis

Loetumad