Vallavolikogu septembriistung

274

Kambja vallavolikogu XXXIII istung toimus 22. septembril Reola kultuurimajas Uhti külas. Istungist võttis osa 19 volikogu liiget, puudusid Rauno Kiuru ja Rait Rohumägi.

Volikogu kinnitas päevakorra 14-punktilisena.

Kambja valla 2020. a I lisaeelarve kohta tegi ettekande finantsjuht Sirje Suur. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi ning nendega seotud kulusid, lisaeelarve maht on 2,7 miljonit eurot. Lisaeelarve vastuvõtmise poolt olid kõik volikogu liikmed.

Osaluse vähendamise kohta AS-s Emajõe Veevärk tegi ettekande arendusjuht Kristi Kull. Volikogu otsustas rakendada tagasiomandamisõigust endise Ülenurme valla territooriumil Reola, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus paikneva vee- ja kanalisatsioonitaristu osas, vähendades seeläbi Kambja valla osalust AS-is Emajõe Veevärk. Otsuse pool oli 19 volikogu liiget.

AS-i Emajõe Veevärk kasuks seatud hoonestusõiguste lõpetamise kohta vallale kuuluvatel kinnistutel seoses taristu tagasiomandamisega tegi ettekande Kristi Kull. Volikogu nõustus ühehäälselt hoonestusõiguste lõpetamisega.

Kuna endise Ülenurme valla territooriumil Reola, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus paiknev vee- ja kanalisatsioonitaristu otsustati müüa AS-le Tartu Veevärk, soovis aktsiaselts omandada ka neli tehnovõrkudega seotud kinnistut: Reola küla Roosi tn 13, Soinaste küla Tõrvandi tee 2b, Ülenurme alevik Võru mnt 1 ja Tõrvandi alevik Aia tn 20 kogumaksumusega 90 tuhat eurot. Volikogu nõustus ühehäälselt kinnistute müügiga.

Koostöölepingu sõlmimise kohta SA-ga Tartu 2024 tegi ettekande Kristi Kull. Koostöölepingu eesmärgiks on Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine ja kohalike omavalitsuste koostöö. Arutelu tulemusel otsustas volikogu 18 poolt- ja 1 vastuhäälega leping sõlmida.

Kuulati Kristi Kulli ettekannet loa saamiseks lõppevate teenuslepingute uute hangete korraldamiseks. Volikogu andis 18 poolt- ja ühe erapooletu häälega nõusoleku hangete „Avalik bussiliinivedu 2021. aastaks”, „Elektrienergia ostmine 2021. – 2022. aastaks” ja „Kambja valla koolitransporditeenus 2021. – 2023. aastaks“ korraldamiseks.

Vallavara tasuta võõrandamise kohta tegi ettekande haldusjuht Ülo Plakso. MTÜ Tõrvandi Päästeselts soovib, et vald võõrandaks neile seni valla omandis olevad kolm päästesõidukit (ZIL130, ZIL131 ja GAZ66). Päästesõidukite võõrandamise poolt oli 18 volikogu liiget (Toomas Arumägi taandas ennast küsimuse arutelust).

Eelnõu arvamuse andmiseks Tarikatsi uuringuruumi geloogilise uuringu loa taotlusele kandis ette keskkonnaspetsialist Taivo Prants. Seoses kohalike elanike vastuseisuga otsustas volikogu teha Keskkonnaametile ettepaneku uuringuluba mitte väljastada. Otsuse poolt oli 18, erapooletu 1 volikogu liige.

Volikogu otsustas ühehäälselt garanteerida KIK-ile esitatava projektitaotluse „Kambja valla jäätmete liigiti kogumise korraldamine“ omaosalus kuni 20 000 eurot.

Kambja vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmise eelnõud tutvustas vallasekretär Marina Lehismets. Seoses raamatukogude ühendamisega soovib vallavalitsus seni Kambja raamatukogu koosseisus olnud veebitoimetaja töökoha tuua vallavalitsuse vallakantselei koosseisu, uueks ametinimetuseks saab infospetsialist. Volikogu otsustas 13 poolt- ja 6 erapooletu häälega anda loa teenistuskoha ületoomiseks.

Vallavalitsuse koosseisu muutmise ettepaneku tegi volikogule vallavanem Aivar Aleksejev. Vallavanem soovis Sirje Suure nimetamist palgaliseks vallavalitsuse liikmeks seoses tema lahkumisega vallavalitsuse kui asutuse teenistusest, samuti vallavalitsuse liikme Tiit Lukase tagasiastumise fikseerimist. Otsuse poolt oli 15, erapooletud 4 volikogu liiget.

Vallavanem Aivar Aleksejev tegi volikogule ettepaneku vähendada vallavalitsuse liikmete arvu ja kinnitada vallavalitsuse struktuur selliselt, et seal oleks vallavanem ja kolm vallavalitsuse liiget. Arutelu tulemusel otsustas volikogu 4 poolt-, 10 vastu- ja 5 erapooletu häälega eelnõud mitte toetada.

Ülevaate kooliaasta algusest tegi haridusnõunik Maia Uibo, Ülenurme gümnaasiumiga seotud küsimustele vastas direktor Olev Saluveer.

Revisjonikomisjoni ülevaate Villa tn piirkonna planeeringute õigsuse uurimisest esitas komisjoni esimees Illari Lään. Ta tutvustas komisjoni tellitud eksperthinnangut ja läbitöötatud materjalide alusel koostatud revisjonikomisjoni akti.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale