Vallavolikogu märtsiistung

571

Kambja vallavolikogu XXXIX istung toimus 30. märtsil elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget, puudus Virgo Kurist. Volikogu kinnitas päevakorra 7-punktilisena.

Planeerimisspetsialist Riivo Leiten tutvustas vallavalitsusele saabunud taotlusi üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamiseks. Vallavalitsus soovis volikogu põhimõttelist seisukohta detailplaneeringu algatamiseks vajalike eelmenetluste läbiviimisele, kuna nende detailplaneeringute algatamine on volikogu pädevuses.

  • Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi AS Respo Haagised. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on maaüksustele määratud perspektiivne elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon, taotleja soovib sinna planeerida tootmismaa juhtfunktsiooni. Volikogu nõustus eelmenetluse jätkamisega.
  • Soinaste külas Klementi maaüksuse detailplaneeringu taotlus. Vastavalt üldplaneeringule on Klementi krundi ida- ja põhjaosas näidatud tootmis- ja ärimaa sihtotstarve riigitee sanitaarkaitsevööndi ulatuses (s.o 300 m). Soovitakse, et Kambja vald kaaluks ettepanekut planeerida Klementi maaüksuse riigiteepoolsetele külgedele (krundi põhja- ja idaosas) ärimaa sihtotstarbega krundid ja ülejäänud osa krundist reserveerida üksik-, paaris- ja ridaelamutele. 17 poolt-, kahe erapooletu ja ühe vastuhäälega otsustas volikogu lubada vallavalitsusel alustada planeeringu algatamise eeltoimingutega.

Õssu küla Kulli detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõud tutvustas planeerimisspetsialist Riivo Leiten. Taotleja soovib planeeringu kehtetuks tunnistada nelja krundi osas. Volikogu nõustus ühehäälselt kehtetuks tunnistamise eelmenetluse jätkamisega.

Kambja põhikooli arengukava 2021 – 2025 kohta tegi ettekande haridusnõunik Maia Uibo. Volikogu otsustas ühehäälselt arengukava kinnitada.

Kambja vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamiseks tegi volikogule ettepaneku vallavanem Aivar Aleksejev. Volikogu kinnitas 15 poolt- ja 5 erapooletu häälega vallavalitsuse neljaliikmelisena: vallavanem ja kolm vallavalitsuse liiget.

Vallavanem Aivar Aleksejev tegi ettepaneku vabastada Sirje Suur vallavalitsuse liikme kohustustest ja ametist tema avalduse alusel. Volikogu nõustus ühehäälselt vallavalitsuse liikme vabastamisega.

Vallavanem Aivar Aleksejev tegi ettepaneku muuta vallavalitsuse koosseisu selliselt, et vabastada Marge Einola tema avalduse alusel vallavalitsuse liikme kohustustest ning kinnitada uuteks vallavalitsuse liikmeteks Eve Jaanus ja Timo Varik. Volikogu nõustus ühehäälselt muudatustega vallavalitsuse koosseisus.

Muudatuste tulemusel on alates 1. aprillist Kambja vallavalitsuse koosseis järgmine:

vallavanem Aivar Aleksejev, vallavalitsuse liikmed: sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm, finantsosakonna juhataja Eve Jaanus, maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik.

Ülevaate kooli- ja lasteaiakohtade vajadusest 2021. a märtsi seisuga andis haridusnõunik Maia Uibo. Toimus arutelu uue kooli ja lasteaedade ehitamise vajaduste ja võimaluste üle. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale
EelmineTartus algab mais uus koolitus „Samm tööellu muutuval tööturul“
JärgmineMuusikakoolis