Vallavolikogu juulikuu istungilt

189

Kambja vallavolikogu istung toimus Tõrvandis Ringtee 1 saalis 22. juulil. Istungi osales 19 ja puudus 2 volikogu liiget.

Päevakorras:

  1. Loa andmine riigihanke „Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine – projekteerimine ja ehitustööd ” tulemuste kinnitamiseks ja lepingu sõlmimiseks
  2. Kammeri Kooli ülevõtmine
  3. Nõustumine transpordimaa omandamisega
  4. Informatsioon detailplaneeringute algatamisel sõlmitavatest sotsiaalse taristu/tehnilise taristu rahastamise lepingutest (Soinaste k Jaani ja Leetsi DP ning Soinaste k Lehise DP)

1. Ülenurme gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise – projekteerimise ja ehitustööde riigihanke tulemuste kinnitamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 151  (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

2. Kammeri kooli ülevõtmine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet, sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme kaasettekannet.

Kuulati TOLI-i esindaja Liisa Mäemetsa ettekannet Kammeri koostöökooli raames toimunud läbirääkimistest ja nende tulemusest. Koostöökooli raames soovitakse arendada ka kutseharidust, perenõustamist, rehabilitatsiooniteenuseid ning tuua kooli sisse riiklik õppekava.

Kuulati Kammeri kooli direktor Kairi Kolgi ettekannet kooli olukorrast ja tegevustest.

Haridus- ja teadusministeerium on teinud Kambja vallale ettepaneku Kammeri Kooli ülevõtmiseks. Kammeri Kool on Kambja vallas Kammeri külas tegutsev Haridus- ja teadusministeeriumi hallatav riigikool hariduslike erivajadustega lastele. Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. Koolil on õpilaskodu. Erivajadustega laste kooli pidamisel üksinda võtab omavalitsus endale riski, kas teenust ostetakse. Teised omavalitsused ostavad sel juhul teenust, mida neil on vaja ja nii palju kui soovivad ning ei panusta arendustegevusse. Seetõttu võttis Tartumaa omavalitsuste liit juhtida Kammeri koostöökooli arendusprojekti. Omavalitsused on väljendanud valmisolekut, et spetsiifilisi tugiteenuseid arendatakse ühiselt mitte igas omavalitsuses eraldi. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus võimaldab kohalikel omavalitsustel ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks moodustada ühisasutusi. Riik ja teised Tartumaa omavalitsused soovivad Kammeri kooli riigilt ülevõtmiseks moodustada ühisasutuse.

Arutelu tulemusel pandi hääletusele eelnõu punktid järgmises sõnastuses:

  1. Kambja vald on nõus riigilt Kammeri kooli kinnistu ja hoonete tasuta omandamisega.
  2. Kambja vald nõustub Kammeri Kooli pidamiseks ühisasutuse moodustamisega.
  3. Vallavalitsusel moodustada kooli pidamise ülevõtmise läbirääkimisteks vallavalitsuse esindajatest ning volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoni nimetatud esindajatest koosnev komisjon.

Toimus hääletus:

punkt 1 – poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud; punkt 2 – poolt 4, vastu 15, erapooletuid ei olnud, punkti ei võetud vastu; punkt 3 – poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Võeti vastu otsus nr 152.

3.  Nõustumine transpordimaa omandamisega

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 153  (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud), millega – lähtudes avalikest huvidest – omandatakse aktsiaseltsilt A.Koorits (registrikood 10287155) Kambja vallale järgmised Lemmatsi külas asuvad transpordimaad:

  • Haage – Lesta tee lõik 3 maaüksus ¼ mõttelises osas, registriosa nr 2560304, katastriüksus tunnusega 94901:005:0299, sihtotstarbega transpordimaa, üldsuurusega 2729,0 m²
  • Ute tänav maaüksus ½ mõttelises osas, registriosa nr 2736504, katastriüksus tunnusega 94901:005:0333, sihtotstarbega transpordimaa, üldsuurusega 1408,0 m² .

4. Informatsioon detailplaneeringute algatamisel sõlmitavatest sotsiaalse taristu/tehnilise taristu rahastamise lepingutest (Soinaste k Jaani ja Leetsi DP ning Soinaste k Lehise DP)

Jurist Kaupo Piirsalu tutvustas ettekannet, millega tutvustas Soinaste külas Jaani ja Leetsi detailplaneeringu ning Soinaste külas Lehise detailplaneeringu algatamisel arendajatega saavutatud kokkuleppeid tehnilise ja sotsiaalse taristu arendamiseks.

Otsustati võtta esitatud informatsiooni teadmiseks.

EelmineSoodne laomüük – uued riided Soomest
JärgminePiiriveekogule registreerimise number muutus