Abipolitseinikud lähevad sügiskooli

318
Abipolitseinikud. Foto: politsei- ja piirivalveamet

Selle nädala laupäeval, 18. septembril koguneb üle seitsmekümne abipolitseiniku Raplamaal Toosikannu puhkekeskuses värskendamaks politseitöös tarvilikke teadmisi ja oskusi.

Eesti abipolitseinike kogu poolt korraldatava abipolitseinike sügiskooli eesmärk on täiendada vabatahtlike vormikandjate teadmisi ja oskusi igapäeva politseitöös ettetulevate olukordade lahendamiseks. Töötubasid viivad läbi ja juhendavad oma ala spetsialistid – nii politseiametnikud kui ka meedikud.

“Sügiskooli eesmärk on abipolitseinike koolitamine, taseme tõstmine ja kuna osalejad on kõigist prefektuuridest, siis ka erinevate piirkondade parimate praktikate jagamine,” sõnas abipolitseinike kogu juhatuse esimees Illimar Reinbusch.

Tema sõnul on sügiskooli töötubade teemad on mitmekesised ja keskenduvad erinevatele politsei töövaldkondadele. „Näiteks saavad abipolitseinikud teada, millised on esmased tegevused liiklusõnnetuse sündmuskohal, kuidas tegeleda radikaliseerunud isikuga ja käituda narkoaine kahtluse korral või tuvastada narkojoobes sõidukijuhti ning vajadusel osutada elupäästvat esmaabi. Teemad ja kaasused on valitud reaalsest elust ja läbitakse koolitusel võimalikult praktilisel moel, et neist oleks kasu abipolitseiniku töös,“ kirjeldas ta.

Eestis on kokku üle 1400 abipolitseiniku, kes panustavad vabatahtlikult aastas keskmiselt 100 000 tundi, tagades meie kõigi turvalisust. Eesti abipolitseinike kogu eesmärk on abipolitseinike ühendamine, esindamine ja abipolitseinike taseme ühtlustamine.

Abipolitseinik

Abipolitseinik on inimene, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb erinevates politseivaldkondade tegevustes seaduses sätestatud alustel ja korras selle eest tasu saamata. Abipolitseinik ei kuulu politseiametnike koosseisu, kuid peab järgima ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid. Abipolitseiniku pädevuses on politsei abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel ja tõrjumisel ning avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel.

Miks liituda?

Abipolitseinikuna on sul võimalus olla lahutamatu osa Eesti politseist ja koos töötades muuta Eesti ja kodukoha kogukond turvalisemaks. Eesti abipolitseinike süsteemi vastu on tundnud huvi ka teised riigid. Meie süsteem näitab, et riik usaldab vabatahtlikke, mis omakorda näitab, et rahvas usaldab oma riiki. Lisaks on sul võimalus pälvida kogukonna austus, toetus ja tuntus. Abipolitseinik pühendub, võtab vastutuse ja kohustuse ning loob turvalisust mitte enda, vaid kõigi oma kodukandi inimeste jaoks. Abipolitseiniku staatusse astudes annab ta selge sõnumi, et riik on inimeste oma ja turvalisus inimeste teha.

Mida abipolitseinik teha saab?

Abipolitseiniku panust oodatakse ja hinnatakse väga paljudes politseilistes valdkondades. Abipolitseinikuks olemine ei tähenda ainult patrullimist tänaval. Lisaks patrullile panustavad abipolitseinikud vastavalt piirkonna eripärale ja võimalustele erinevates valdkondades nagu näiteks ennetustegevuses, kriminaalpolitsei tegevuses, piirivalves, piirkondlikus politseitöös, liiklusjärelevalves, migratsiooni järelevalves, koolituste läbiviimisel, teenindussaalides ja arenduses.

Milliseid oskusi ja teadmisi saad omandada?

Liitudes meie meeskonnaga omandad suuresti praktilisi oskusi, mida on võimalus rakendada ka oma igapäevaelus. Lisaks on sul võimalus omandada täiendavaid oskusi, mis laiendavad sinu silmaringi ja kaitsevad sind võimalike ohtude eest, nagu näiteks enesekaitse oskus, suhtlemisoskus, ohutu sõidu oskus, erivahendite kasutamise oskus, kriisisituatsioonis toimetulek, meediaga suhtlemine ja esmaabi. Regulaarselt toimuvad treeningud aitavad sul arendada oma füüsilisi võimeid ja teoreetiliste teadmiste rakendamist.

Kui tunned, et tahad panustada meie riigi ja kodukandi turvalisusesse, liitu abipolitseinikega https://www.abipolitseinik.ee.

Kino maale