Vallavolikogu istungitelt

67

Kambja Vallavolikogu XLIV istung toimus 31. augustil elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Istungilt puudus Leho Liiv. Volikogu kinnitas päevakorra 6-punktilisena.

Haldusjuht Ülo Plakso tutvustas eelnõud nõustumise kohta Lemmatsi külas Kannastiku tee kahe transpordimaa katastriüksuse omandamiseks. 19 poolthäälega otsustati nõustuda transpordimaade omandamisega.

Räni alevikus vallale kuuluva Kristalli 2 kinnistu võõrandamise eelnõud tutvustas jurist Kaupo Piirsalu. Volikogu otsustas ühehäälselt müüa avalikul enampakkumisel Kristalli 2 kinnistu, alghinnaks määrati 250 000 eurot.

Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimääruse kohta tegi ettekande haridusnõunik Maia Uibo. Kambja põhikool soovib muuta oma nime, uueks kooli nimeks on Kambja Ignatsi Jaagu Kool. Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon on kooli nime muutmise heaks kiitnud. Volikogu kehtestas ühehäälselt uue nimega kooli põhimääruse, uus nimi hakkas kehtima 10. septembril. Seosese sellega tunnistas volikogu kehtetuks Kambja Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 77 kinnitatud Kambja põhikooli põhimääruse.

Tunnustamise korra kohta tegi ettekande vallasekretär Marina Lehismets. Tunnustamise korra eelnõu on olnud pikalt menetluses volikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, varem on põhimõtteid tutvustatud ka volikogu istungil. Volikogu otsustas 19 poolt- ja ühe vastuhäälega tunnustamise korra kehtestada.

Tõrvandi põhikooli asutamine kohta tegi ettekande arendusjuht Kristi Kull. Volikogu otsustas ühehäälselt asutada vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool Tõrvandi Põhikool.

* * *

Vallavolikogu XLV istung toimus 21. septembril elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Kohal oli 17 volikogu liiget, puudusid Toomas Keldoja, Virgo Kurist, Leho Liiv ja Marek Palusoo. Volikogu kinnitas päevakorra 7-punktilisena.

Valla 2021. a I lisaeelarve eelnõud tutvustas finantsjuht Eve Jaanus. Lisaeelarve kehtestamise poolt olid kõik kohal olnud volikogu liikmed.

Valla osalemise kohta mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus tegi ettekande keskkonnaspetsialist Taivo Prants ja kaasettekande MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus juhatuse liige Rait Pihelgas. Volikogu otsustas 17 poolthäälega osaleda liikmena MTÜs Eesti Jäätmehoolduskeskus.

Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu algatamise, lähteseisukohtade kinnitamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise eelnõud tutvustas juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten. Volikogu nõustus 17 poolthäälega nimetatud detailplaneeringu algatamisega.

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa (Soinaste k Rõika tee) munitsipaalomandisse mitte taotlemise eelnõud tutvustas maaspetsialist Marge Einola. Antud maatükk on otstarbekas liita sellel maa-alal kehtiva detailplaneeringuga kavandatud teega ja koos arendajal välja ehitada. Otsuse poolt oli 16 ja erapooletu 1 volikogu liige.

Koolilõpetaja stipendiumi kohta tegi ettekande haridusnõunik Maia Uibo. Seni kehtinud määruse kohaselt maksti koolilõpetaja stipendiumit Ülenurme Gümnaasiumi medaliga lõpetajatele, uue korra kohaselt hakatakse stipendiumit maksma kõigile gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja vald. Määruse kehtestamise poolt oli 16, erapooletu 1 volikogu liige.

Vallasekretär Marina Lehismetsa ettepanekul moodustas volikogu vallavolikogu valimiste jaoskonnakomisjonid ja kinnitas ühehäälselt komisjonide koosseisud.

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso informatsioon Tõrvandis Papli 5/1 ruumide kasutusest. Ruume kasutab Tartu Kiirabi autode hoidmiseks, II korruse ruume õppekeskuseks. Väljasõiduteenust sealt ei osutata. Volikogu võttis info teadmiseks.

Kambja Vallavolikogu selle koosseisu viimane, XLVI istung toimus 5. oktoobril Kambjas. Kohal oli 19 volikogu liiget, puudusid Toomas Keldoja ja Virgo Kurist. Päevakorras oli 4 punkti.

Kuuste Kooli arengukava aastateks 2021 – 2026 tutvustas haridusnõunik Maia Uibo, kes tunnustas kooli juhtkonda väga sisuka arengukava eest. Volikogu kehtestas arengukava 19 poolthäälega.

Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 60 „Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031“ muutmise kohta tegi ettekande keskkonnaspetsialist Taivo Prants. Toimus arutelu Külitse piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise teemal. Volikogu otsustas 19 poolthäälega arengukava muutmise.

Transpordimaa omandamisega nõustumise eelnõud tutvustas haldusjuht Ülo Plakso. Volikogu andis ühehäälselt nõusoleku omandada Räni alevikus asuv Räniküla tänav L2 kinnisasi.

Valla eelarvestrateegia kohta aastateks 2022 – 2025 tegi ettekande finantsjuht Eve Jaanus ja kaasettekande rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Rait Rohumägi. Tutvustati ka avaliku väljapaneku ajal eelnõule saabunud täiendus- ja parandusettepanekuid ning nendega arvestamist. Volikogu kehtestas eelarvestrateegia 19 poolthäälega.

Istungitel arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale