Vallavalitsuse istungilt

124
Foto: Heigo Mägi

1. 28. oktoobril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda ehitusload:

 • Külitse alevikus Järvekalda üksikelamu laiendamiseks
 • Reola külas Saareveere maaüksusele tööstushoone püstitamiseks ning Kooli – Kuivati tee, Laastu tänava, Sõpruse pargi, Vanakooli tee lõik 1, Vanakooli tee lõik 2 ja Vilja tee katastriüksustele veevarustuse välisvõrgu rajamiseks.
 • Ülenurme alevikus Metsaääre tn 21 üksikelamu püstitamiseks.

Anda kasutusluba Räni alevikus Ringtee tn 65b kinnistule püstitatud pesulahoonele.

Maaküsimused

Kiita heaks projekti Männi puurkaevu rajamise toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5849,10 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 584,91 eurot.

Määrata Kammeri külas asuva Asumetsa katastriüksuse 28201:009:0086 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soinaste külas asuvale katastriüksusele tunnusega 28301:001:0860 lähiaadressiks Rõika tee ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Sotsiaalküsimused

Määrata sotsiaaltoetus ühele isikule summas 70 eurot.

Seada hooldus isikule ning määrata tema hooldajale hooldajatoetus.

Volitada sotsiaaltöö spetsialisti esindama isikut isikutunnistuse turvakoodide väljavõtmisel.

Tasuda isiku matusega seotud kulud summas 426 eurot.

Haridusküsimused

Kuulutada välja konkurss Tõrvandi põhikooli direktori ametikoha täitmiseks ning moodustada konkursikomisjon.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 100 eurot õpilase huviringi osalustasude toetuseks.

Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2022. aastal

Tunnistada edukaks pakkuja OÜ ABuss, sest tegemist oli soodsaima pakkumusega (liinikilomeetri hüvitise maksumus käibemaksuta on 0,677 eurot) ning sõlmida hankeleping perioodiks 03.01.2022-30.12.2022. a.

Eluruumi üürilepingu sõlmine

Sõlmida eluruumi üürileping asukohaga Lennu 42 tähtajaga 17.10.2021-30.04.2022, üüri suurus 1,50 eurot/m2.

 

2. 21. oktoobril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused  

Anda ehitusload:

 • Kambja aleviku Aia tn 1a üksikelamu püstitamiseks
 • Kammeri küla Taadi elektritootmisrajatise püstitamiseks, kui täidetud on keskkonnaameti tingimused
 • Soinaste külas Tuule tn 15 maasoojuspuuraukude rajamiseks.

Anda kasutusload:

 • Reola alevikus Nirgi tee 13 kinnistule püstitatud tootmishoonele
 • Räni alevikus Maakivi tn 10 kinnistule püstitatud kaksikelamule
 • Soinaste külas Mesiheina tn 3 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Tehnopargi tee 5 kinnistule püstitatud laohoonele ning Karikakra põik 4 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Uhti külas Nõlva tee 4a kinnistule püstitatud ridaelamule aadressiga Nõlva tee 4a/1
 • Virulase külas Toome AÜ 6 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Maaküsimused

Määrata Kambja alevikus asuva Põllu tn 7 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuvate Kastani ja Tiigrisilma tn 27 katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Reola külas asuvale Nirgi tee katastriüksusele.

Seada sundvaldus AS Telia Eesti kasuks Kambja vallas Räni alevikus asuvatele Vanapagana, Libahundi kinnisasjadele ja Kaval-Antsu teel paiknevatele kinnistutele ning Päikese kinnistule Räni alevikus.

Teha riiklikus teeregistris Kambja valla teede andmebaasis korralduse lisaks olevas tabelis toodud muudatused.

Sotsiaalküsimused

Määrata sotsiaaltoetused neljale isikule kogusummas 327 eurot.

Seada hooldus kahele isikule ning määrata nende hooldajatele hooldajatoetus.

Keelduda hooldajatoetuse määramisest.

Haridusasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

Kinnitada Ülenurme lasteaia Nurmepesa, Kambja lasteaia Mesimumm, Soinaste lasteaia Laululind, Kambja Ignatsi Jaagu kooli hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastaks.

Haridusasutuste töötajate koosseisude kooskõlastamine

Kooskõlastada Unipiha algkooli ja Kuuste kooli töötajate koosseis alates 01.09.2021.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 200 eurot õpilase huviringi osalustasude toetuseks sept kuni dets 2021.

Kambja alevikus Aia tn 2 äriruumide üürilepingute muutmine

Anda Kambja vallavalitsuse ja Kambja perearsti Iisi Kriipsalu vahel sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingu alusel perearsti kasutusse alates 25.10.2021 täiendavalt Kambjas Aia tn 2 ruumid nr 126 ja 126a. Arvata välja Kambja tervisekeskuse kasutusest nimetatud ruumid välja ning viia sisse vastav muudatus 03.05.2010 sõlmitud lepingusse.

Tõrvandi keskuse hoonestuse arhitektuurivõistlusel osalejatele preemiate väljamaksmine

Maksta välja ideekonkursil osalejatele preemiad kogusummas 44 000 eurot vastavalt Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestuse arhitektuurivõistluse (viitenumber 238229) žürii 27.09.2021 protokollile.

 

3. 14. oktoobril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused Vana-Kuuste külas Puukooli kinnistule.

Anda ehitusload:

 • Vana-Kuuste külas Metsaallika puurkaevu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Veskivilla tn 15 üksikelamu püstitamiseks

Anda kasutusload:

 • Räni alevikus Ränirahnu tee 21 kinnistule rajatud parklale ning Kaval-Antsu tee 3 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Õssu külas Karja tee 17 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Maaküsimused

Pikendada hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoorus tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projektide tingimuste täitmise tähtaega 13 projekti puhul kuni 14.02.2022.

Määrata Lemmatsi külas asuva Linnavere tee 34 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Kambja vallas Soinaste külas asuvate kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega OÜ Moser Kinnisvara kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Teha riiklikus teeregistris Kambja valla teede andmebaasis muudatused.

Sotsiaalküsimused

Määrata sotsiaaltoetused kolmele isikule kogusummas 670 eurot.

Anda volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Otsustati esitada riigikohtule määruskaebus Tallinna ringkonnakohtu määruse peale (kohtuasi 2-08-77134, eestkoste määramine).

Tõrvandi alevikus Papli 6 äriruumide üürile andmiseks enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitada Papli 6 äriruumide üürile andmiseks korraldatud enampakkumise parimad pakkumised ning sõlmida pakkujatega üürilepingud kuni 5 aastaks.

Kinnitada Kuuste kooli hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastaks

 

4. 08. oktoobril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused:

 • Külitse alevikus asuvale Järve põik 3 ja Siili tn 20 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks
 • Soinaste külas asuvate Tolga tn 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ja 28 kruntidele kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Tõrvandi alevikus asuva Karikakra tn 35 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Ülenurme alevikus asuvale Tartu mnt 5 maaüksusele avalike õueala atraktsioonide projekteerimiseks.

Anda ehitusluba Tõrvandi alevikus Aasa tänava ja Aasa tänava lõik 2 maaüksustele sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.

Anda kasutusload:

 • Räni alevikus Okka tn 7 kinnistule püstitatud ridaelamule
 • Soinaste küla, Rehetare tee aadressil rajatud vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside kasutusele võtmiseks
 • Tõrvandi alevikus Tombi tn 4 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Jätta Urmas Pauli, Kiigemäe tee 3 omaniku esindaja, esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 26.08.2021 korraldusele nr 3258  „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

Maaküsimused

Määrata Kambja vallas Lemmatsi külas asuvale katastriüksusele tunnusega 28301:001:0945 lähiaadressiks Kannistiku tee J2 ja sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.

Sotsiaalküsimused

Jätta rahuldamata isiku taotlus ühekordse peretoetuse saamiseks.

Anda kolm volitust eestkostja ülesannete täitmiseks.

Määrata puudega lapsele tugiisikuteenus alates 04.10.2021.

Peatada hooldajatoetuse maksmine hooldajale alates 01.11.2021, kuna hooldatav on viibinud järjest üle kahe kuu haiglaravil.

Toetada kahe isiku üldhooldusteenuse eest tasumist kuni 31.12.2021.

Jätta rahuldamata isiku taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Tõrvandi lasteaia Rüblik hoolekogu kinnitamine

Kinnitada Tõrvandi lasteaia Rüblik hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastaks.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 280 eurot kahele õpilasele.

Fotojahi „Kevad tärkab Kambja vallas“ võitjate tunnustamine

Maksta fotojahi „Kevad tärkab Kambja vallas“ võitjatele kolm preemiat summas a’100 eurot.

Tõrvandi raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine

Kinnitada Tõrvandi raamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuajad alates 01.11.2021.