Vallavalitsuse istungilt

225
Foto: Heigo Mägi

11. novembri istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused  

Anti ehitusload:

 • Pulli küla Pirnaku puurkaevu püstitamiseks
 • Reola küla Tähelille puurkaevu rajamiseks
 • Täsvere küla Rõõmuritsika üksikelamu ja kuuri püstitamiseks
 • Vana-Kuuste küla Puukooli üksikelamu püstitamiseks ehitusloal ja korralduses nimetatud tingimustel.

Anti kasutusload:

 • Kambja alevikus Männi tn 2a kinnistule rajatud tuletõrjeveevõtu mahuti kasutusele võtmiseks
 • Tõrvandi alevikus Kurekella tn 3 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Uhti külas, Nõlva tee 4a aadressil rajatud soojustorustiku (kaugküttetorustik) kasutusele võtmiseks
 • Õssu külas Piibelehe tn 14 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Ülenurme alevikus Metsaääre tn 22 ja Villa tn 34 kinnistul püstitatud üksikelamule

Detailplaneeringud

Algatati Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksuse detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Variku maaüksuse detailplaneeringu lähteülesande pikendamine

Vallavalitsus algatas 15.11.2018 Lemmatsi külas asuva Variku maaüksuse detailplaneeringu (DP) ja kinnitas lähteseisukohad. Samuti sõlmiti DP rahastamise leping.

DP lähteülesande kehtivusajaks määrati 2 aastat (st lähteülesanne aegub 15.11.2020). Maaomanik esitas enne lähteülesande kehtivusaja lõppu taotluse, milles palus lähteülesannet pikendada, kuna Variku DP lahendus sõltus otseselt koostatava Valli maaüksuse detailplaneeringust, st ei ole võimalik planeeringu koostamisega edasi minna enne, kui Valli maaüksus saab valmis ehk valmib täpne lahendus. Vallavalitsus kaalus esitatud taotlust ning otsustas pikendada lähteülesande kehtivusaega 1 aasta võrra kuni 15.11.2021.

Variku maaüksuse omanikud esitasid uue taotluse, et lähteülesannet pikendada, põhjendusega, et Valli DP kehtestati kevadel ning siis oli neil võimalus oma planeeringuga edasi minna. Variku omanikud on esitanud eskiislahenduse ning esitanud taotluse AS Tartu Veevärgile tehniliste tingimuste saamiseks.

Vallavalitsus arutas seda küsimust eelmisel istungil 04.11 ning otsustas jätta taotlus rahuldamata. Nüüdseks on ilmnenud uued asjaolud, st, et kui Valli ja Variku maaüksuste omanikud sõlmivad kokkuleppe, siis on Tartu Veevärk nõus väljastama tehnilised tingimused.

Vallavalitsus otsustas põhimõtteliselt nõustuda lähteülesannete pikendamisega, kui sõlmitud kokkulepe on vallavalitsusele esitatud 13. detsembriks.

Põllu tn 5 puurkaevu ehitamise taotlus

Vallavalitsusele esitati Kambja aleviku Põllu tänav 5 puurkaevu rajamise taotlus ning asendiskeem. Puurkaevu kaitsetsoon ulatub valla maale. Üldplaneeringu järgi on vallale kuuluv maa-ala jäätmehoidlate maa ning Kambja valla jäätmekavast tulenevalt on sinna planeeritud komposteerimisplats.

Vallavalitsus ei nõustu käesoleva puurkaevu asukohaga.

Maaküsimused

Kiita heaks kinnistule sissesõidutee teekatte remondi projekti toetuse kasutamise aruanne toetussummas 821,68 eurot ja makstakse taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 82,17 eurot.

Määrati Raanitsa külas asuvate Kasesalu ja Tiigikalda katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Kasesalu, sihtotstarve elamumaa
 • Tiigikalda, sihtotstarve elamumaa.

Määrati Kammeri külas asuva Turu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Turu, maatulundusmaa
 • Turusoo, maatulundusmaa
 • Viinahaua, maatulundusmaa.

Määrati Reola külas asuva Ristikheina katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Ristikheina, maatulundusmaa
 • Metsanurme, maatulundusmaa
 • Kaldemetsa, maatulundusmaa
 • Tähejärve, maatulundusmaa.

Sotsiaalküsimused

Jäeti avaldaja esitatud vaie Kambja vallavalitsuse 28.10.2021 korralduse nr 3513 osas rahuldamata.

Keskkonnaküsimused

Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja asukohaga Kunnuse kinnistu Lemmatsi külas kuni 01.03.2022 ning Tõrvandi tee 2 Tõrvandi alevikus kuni 31.12.2022.

Lubati jäätmevaldajale asukohaga Aasa tn 1, Ringtee 24 ja 27, Tõrvandi alevik ning Osjametsa, Soinaste küla, prügivedu tühjendussagedusega 56 päeva kuni 31.12.2022.

Makstakse välja KÜ Rehetare tee 1 süvamahutite paigaldamise toetus summas 4 000 eurot.

Sõlmitakse Ülenurme jahiseltsiga leping, mille eesmärgiks on Kambja valla haldusterritooriumil jahiseaduse määratluses tiheasustusaladel teostatavad toimingud jahiseaduse tähenduses väikeulukitega. Toimingud suurulukitega lepitakse vajadusel kokku eraldi. Teenustasu suuruseks on 50 eurot kinni püütud ja looduskeskkonda toimetatud või hukatud uluki kohta. Selts tasub teenustasult ise maksud. Teenustasu sisaldab teenuse osutaja kõiki kulusid, sh. töövahendite- ja transpordi kulusid.

Microsoft 365 lahendustest

Otsustati üle minna Microsoft 365 lahendustele (veebikoosolekud, kalender, ruumide broneerimine, e-post, kontoritarkvarad jne)

Tõrvandi lasteaia Rüblik hoolekogu koosseisu muutmine

Muudeti Tõrvandi lasteaia Rüblik hoolekogu koosseisu kuna lapse rühma vahetusega tuli nimetada rühma lastevanemate esindajaks uus isik.

Muud küsimused

Toimus Tõrvandi põhikooli direktori palgamäära arutelu.

Finantsjuht Eve Jaanus rääkis võlgade sissenõudmisest võlgnikelt. Osad võlgnikud on nõus maksma võla osade kaupa. Vallavalitsus nõustus sellega, et sõlmida vastav kokkulepe osamakseteks.

Jurist Kaupo Piirsalu rääkis töövaidluskomisjoni asjast ja kohtuvaidlusest (Vidriku).

Haridusnõunik Maia Uibo tegi ettepaneku jätta Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu koosseis kinnitamata ning korraldada uus lastevanemate esindajate valimine.

Kodaniku kaebuse peale leiti, et Tõrvandi alevikus asuval Aasa 4b kinnistul ei ole Kambja vallale kuuluvaid drenaaži ja sademevee trasse. Kinnistul asuvate drenaaži- ja sademevee süsteemide korrasoleku peab tagama kinnistu omanik. Vallavalitsusel puudub alus kahjunõude hüvitamiseks.

Kodanike ettepanekud bussiliini nr 37 teekonna muutmiseks edastatakse vedajale.

Silmapiiri 24, 26 ja 28 majade tänava valgustuses on häired kuna spordihoone ehistustööde käigus on elektrikilp eemaldatud. Otsitakse lahendust kilbi paigaldamiseks uude asukohta.

Valla gaasilepingutega jätkatakse börsihinnaga.

Arutelu Tartu mnt 50a taotlusest teeservituudi seadmiseks. Vallavalitsus võttis vastu põhimõttelise otsuse, et kui Tartu mnt 50 on kokkulepe saavutatud, on vald nõus osalema menetluses ning kandma kulud 1/3 osas.

Kino maale