Vallavalitsuse istungilt

384
Foto: Heigo Mägi

2. detsembri istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

 • Lemmatsi külas asuvale Linnavere tee 19a ja 19b maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Lepiku külas asuvale Põdra tee 1 maaüksusele suvemaja projekteerimiseks
 • Madise külas Põlluääre kinnistule üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Räni alevikus asuvale Paarmetsa maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Anti ehitusload:

 • Mäekülas Tornitähe/1 üksikelamu püstitamiseks
 • Sulu külas Pangodi AÜ 16 puurkaevu rajamiseks
 • Tõrvandi alevikus Raudrohu tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 9 kahe korteriga elamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus veetorustiku, reoveetorustiku ja sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.

Anti kasutusload:

 • Laane külas Loojangu tn 12 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus Vanapagana tn 23 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Rehepapi tee 23 kinnistul asuvale laiendatud büroohoonele; Pähkli tn 12 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule, tunnistades kehtetuks varasema korraldusega samale hoonele antud kasutusloa; Pärnaõie tn 13 kinnistule püstitatud korterelamule ja Tamme tn 10 kinnistul asuvale laiendatud tootmishoonele.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneering.

Maaküsimused

Pikendati hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru kahe projekti lõpptähtaega kuni 30.04.2022.

Kiideti heaks Pühi küla, Uue-Laari  puurkaevu  rajamise toetuse  kasutamise
aruanne ja makstakse taotlejale välja saadaolev osa toetusest.

Katastriüksustele sihtotstarvete määramine:

 • Reola külas asuva Vana-Soosaare katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele
 • Palumäe külas asuvate Parrise ja Lepiku katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele
 • Ivaste külas asuva Ermiko katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele
 • Räni alevikus asuva Ränisoo tee 15 katastriüksuse sihtotstarbe muutmisel.

Muudeti vallavalitsuse 23.09.2021.a korralduse nr 3392 „Sundvalduse seadmine“ lisa 1 ja asendati see parandatud asendiplaaniga.

Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Räni alevikus Leilovi tee ääres asuva 7 katastriüksuse koha-aadressid Leilovi tee kui liikluspinna järgi.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetused kolmele isikule kogusummas 670 eurot.

Anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Äriruumide üürimine ja kinnisvara võõrandamine

Toimus arutelu, kas korraldada uus enampakkumine Tõrvandi alevikus Papli 6 äriruumide üürile andmiseks (sh ruumidele, mis vabanevad 31.12.2021). Samuti arutelu korteri võõrandamise osas, mis asub Kambjas Puiestee 3-6. Leiti, et korter tuleks võõrandada. Otsustati kinnitada Papli 6 äriruumide üürile andmiseks korraldatud enampakkumise parimad pakkumised ning sõlmida pakkujatega üürilepingud kuni 5 aastaks.

Kuuste kooli hoolekogu kinnitamine

Otsustati kinnitada Kuuste kooli hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastaks.

Muud küsimused

Otsustati esitada riigikohtule määruskaebus Tallinna ringkonnakohtu määruse peale (eestkoste määramine).

Otsustati välja maksta Tõrvandi mitmeotstarbelise keskuse hoonestuse arhitektuurivõistluse preemiad. Korraldus esitatakse järgmiseks istungiks.

Kino maale
EelmineKaevevallid Vanapagana piirkonnas
JärgmineCOVID-19 tõttu haiglaravil 238 inimest; uusi nakatunuid 469, vallas 5