Vallaelanikud andsid tõhusat tagasisidet omavalitsuse arengukavva

205
Ülenurme alevik. Foto: Marko Ojakivi

Möödunud kuu lõpuni said kõik vallaelanikud esitada tagasisidet Kambja valla arengukava 2020–2030 läbivaatamiseks ja muutmiseks. Kokku esitati 76 ettepanekut, mis jagunesid hariduse ja noorsootöö, tervise ja heaolu, kultuuri ja kogukonna, vaba aja ja spordi, taristu ja elukeskkonna, ettevõtluse ja turismi ning juhtimise teemavaldkondade vahel.

Hariduse ja noorsootöö valdkonda puudutavatest ettepanekutest märgiti lasteaedade ja koolide kaasajastamise; huviringide, sportimisvõimaluste, käsitöö ja vabaaja keskuste laiendamise vajalikkust. Tagasisides toodi ka välja, et valla noored võiksid anda senisest suurema panuse vabatahtlikkesse projektidesse ja olla kaasatud omavalitsusega ettevõtmistesse.

Tervise ja heaolu valdkonna osas märgiti kõige enam kergliiklusteede rajamise vajalikkust valla erinevatesse piirkondadesse. Samuti anti märku, et oodatud on algatused, mis pööravad tähelepanu tervislikkusele ja tervena elatud aastatele. Konkreetselt kirjutati, et toimuma peaksid ühised tervisepäevad koos aktiivtegevustega, kus saab mõõta vererõhku, -suhkrut ja võimalik loovutada verd.

Kultuuri ja kogukonna valdkonna puhul juhiti tähelepanu, et igati tuleb toetada kohalike aktiivsete inimeste tegevust ja olemasolevate kodanikeühenduste toimetusi. Samuti toodi välja, et Kambjas, kui koorilaulu hällis, pole ikka veel laulukaart, Vana-Kuuste mõisapargis peaks olema kontserdilava ning Ülenurmes võiks olla enam kontserte ja üritusi.

Vaba aja ja spordi valdkonna osas peeti oluliseks taas märkida laste mänguväljakute teemat ning juhiti tähelepanu väikelaste ja laste vaba aja võimalustele. Valdkonda puututavatest ettepanekutest oli kirjas terviseradade kaardistamise ja nende kavandamise idee valla igasse piirkonda.

Kõige rohkem esitati ettepanekuid taristu ja elukeskkonna valdkonna korraldamiseks. Iseloomustavad märksõnad puudutavad uusarendusi, teede ja tänavate olukorda, taristut kui bussiliiklust. Samuti on kirjas mänguväljakute ja kergliiklusteedega seotu. Viimase osas tehti ettepanek ühendada tulevikus ühtsesse võrgustikku kõik omavalitsuse kergliiklusteed.

Ettevõtluse ja turismi peatüki osas rõhutati ettevõtluse propageerimise olulisust kõikide elanikkonna gruppide seas. Samuti toodi välja Euroopa kultuuripealinnaga seotu, sooviti omavalitsuse poolt looduskaunite kohtade ja kultuuriväärtuslike kohtade kaardistamist.

Viimasena sai anda tagasisidet valla juhtimisest. Oluliseks peeti, et vallavõim suhtleb oma kodanikega regulaarselt ja korrektselt, kus tagatud kodanike kaasamine erinevatesse otsustusprotsessidesse nii üksikisikute kui mittetulundusühenduste kaudu.

Arengukava muutmise ja eelarvestrateegia uuendamise raames toimuvad ka arutelud vallavolikogus ja valdkondlikes volikogu komisjonides. Täiendavaid ettepanekuid saab esitada valminud arengukava avalikul väljapanekul.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineHoia jaanilõke prügist puhas
JärgmineVargus raudteel