4.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit vallavolikogu istungite arutlusteemadele

Pilguheit vallavolikogu istungite arutlusteemadele

Vapp.Kambja vallavolikogu 2011. aasta esimesed istungid toimusid 27. jaanuaril, 21. veebruaril ja 17. märtsil. Kambja vallavolikogu 2011. aasta esimesed istungid toimusid 27. jaanuaril, 21. veebruaril ja 17. märtsil.

Pensionäride maamaksutoetuse maksmine

Vallavolikogu otsustas maksta ühekordset sotsiaaltoetust (kuni 10 eurot) 2011. aasta maamaksu tasumiseks pensionäridele, kelle elukoht on registreeritud Kambja vallas ja kes omavad elamumaad.

Toetus makstakse välja toetuse saaja pöördumisel vallavalitsusse.

Detailplaneeringu algatamine

Vallavolikogu otsustas algatada Sulu külas Järvesaare maaüksuse (kinnistu-registriosa nr 1389304, kü 28201:002: 0051) ning lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale suurusega 3,62 ha kahe uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, selleks ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Vallavalitsusele tehti ülesandeks sõlmida kinnistu omanikuga leping planeeringu koostamise korraldamise osaliseks üleandmiseks.

Kinnistu omanik Rein Pihl esitas 8. detsembril 2010. a detailplaneeringu algatamise taotluse Sulu külas asuvale Järvesaare maaüksusele.

Planeeringu eesmärgiks on kahe uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, lahenduste andmine vajalike juurdepääsude ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks. Planeeringuala asub Pangodi ümbruse väärtuslikul maastikul.

Järvesaare kinnistu pindalaga 3,62 ha sihtotstarve on maatulundusmaa. Kambja valla üldplaneeringuga ei ole ette nähtud maaüksuse sihtotstarbe muutmist. Läänest piirneb Järvesaare maaüksus elamumaa sihtotstarbega endise suvilakooperatiivi kruntidega. Seetõttu moodustavad Järvesaare maaüksusele planeeritavad krundid ühtse terviku naabruses olevate kruntidega. Kuna vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punktile 1 ei kavandata Kambja valla üldplaneeringuga maaalale määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist, ei algatata planeeringut valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringu koostamisel ei ole vaja korraldada, sest algatatav planeering ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud planeering.

Vallavara võõrandamine

Vallavolikogu otsustas, et endise postkontori ruumid (ehk juriidilises keeles: Kambja vallale kuuluv Kambja alevikus Võru mnt 5 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu (kü 28203:005:0166, kinnistusregistriosa 4252804) suurusega 1,80 ha 633/2105 mõttelist osa) müüakse Aivo Käärikule hinnaga 7670 eurot (ligikaudu 120 000 kr).

Võru mnt 5 kinnistu Kambja vallale kuuluv mõtteline osa otsustati võõrandada juunis 2010. Vallavalitsus korraldas enampakkumise, mis osutus nurjunuks. Ka teistkordne enampakkumine nurjus.

Vallavolikogu otsustas, et Kambja endine ambulatooriumihoone (ehk juriidilises keeles: Kambja vallale kuuluv Kambja alevikus Kesk tänav 3 asuv sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu (kü 28203:005:0186, kinnistusregistriosa 440 5204) suurusega 0,14 ha) müüakse Marek Jenasile hinnaga 18 000 eurot.

Pärast seda, kui vallavolikogu otsustas 2010. aasta veebruaris endise ambulatooriumihoone võõrandada, korraldas vallavalitsus kolm enampakkumist, kuid need nurjusid.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 3 alusel Kodijärve külas asuva Väike-Kodijärve maaüksuse pindalaga 3,50 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100 % veekogude maa.

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel teede maaüksused alljärgnevalt:

 • Vahemetsa tee (Sipe küla) pindalaga 0,38 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Kütijärve tee (Sipe küla) pindalaga 0,34 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Küti-Ignase tee (Sipe küla) pindalaga 0,81 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Küti-Sepa tee T1 (Sipe küla) pindalaga 0,04 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L) ja Küti-Sepa tee T2 (Sipe küla) pindalaga 0,12 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Rebase-Küti tee T1 (Rebase küla) pindalaga 1,29 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L); Rebase-Küti tee T2 (Sipe küla) pindalaga 0,02 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L) ja Rebase-Küti tee T3 (Sipe küla) pindalaga 0,40 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Puukooli tee (Vana-Kuuste küla) pindalaga 0,05 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Tisleri tee (Vana-Kuuste küla) pindalaga 0,03 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Kuke-Kupperi tee (Rebase küla) pindalaga 0,11 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Kase tee (Rebase küla) pindalaga 0,11 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Timso-Mõrsjamäe tee (Rebase küla) pindalaga 0,99 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Rebase-Kõrkküla tee T1 (Rebase küla) pindalaga 0,75 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L); Rebase-Kõrkküla tee T2 (Rebase küla) pindalaga 0,44 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L) ja Rebase-Kõrkküla tee T3 (Kõrkküla) pindalaga 0,75 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L).

Vallavolikogu otsuse muutmine

Vallavolikogu otsustas täiendada oma 23. septembri 2010 otsuse nr 41 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ preambulat peale sõnu „§ 28 lg 1 p 1“ sõnadega „ja 4“.

Vallavolikogu otsustas muuta oma 23. septembri 2010 otsuse nr 41 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

„2. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel Kambja alevikus Kesk tn 4a sotsiaalmaa maaüksus sihtotstarbega 100% üldkasutatav maa (Üm) pindalaga 0,07 ha.“

Valla teenetemärgi andmine

Valla teenetemärgi andmiseks on vajalik poolthäälteenamus. Kuna esitatud nominenti toetas salajasel hääletusel vaid 4 volikogu liiget, jäi teenetemärgi andmist puudutav otsus vastu võtmata.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Vallavolikogu, juhindudes kohtute seaduse § 106 ning toimunud isikuvalimiste tulemustest, võttis vastu otsuse kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja valida rahvakohtunikukandidaatideks Merle Saik, Margit Rannik ja Ilona Annuk.

Arvamus maavara kaevandamise loa andmise kohta

Vallavolikogu otsustas nõustuda OÜ Cambi maavara kaevandamise loa pikendamise ja muutmisega Kopamäe II karjääris vastavalt Keskkonnaameti korralduse eelnõule.

Keskkonnaameti 25. jaanuari 2011 kirjaga nr JT 10-5/11/39055-5 edastati Kambja vallavalitsusele OÜ Cambi maavara kaevandamise loa pikendamise ja muutmise taotlus Kopamäe II karjääri kohta ja Keskkonnaameti korralduse eelnõu. Korralduse eelnõuga ei algatata loa pikendamise taotlusele keskkonnamõju hindamist, pikendatakse OÜ Cambi maavara kaevandamise luba TARM-054 viie aasta võrra, tühistatakse kaevandamise minimaalne ning maksimaalne aastatoodang ningkehtestatakse maavara kaevandamise keskmine aastamäär 20 tuh m3.

Vallavolikogu otsustas nõustuda Geoforce OÜ maavara kaevandamise loa pikendamisega Suuremäe karjääris vastavalt
Keskkonnaameti korralduse eelnõule.

Keskkonnaameti 26. jaanuari 2011 kirjaga nr JT 10-5/10/46203-2 edastati Kambja vallavalitsusele Geoforce OÜ maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus Suuremäe kruusakarjääri kohta ja Keskkonnaameti korralduse eelnõu. Korralduse eelnõuga ei algatata loa pikendamise taotlusele keskkonnamõju hindamist ja pikendatakse Geoforce OÜ maavara kaevandamise luba TARM-074 viie aasta võrra.

Loa andmine lepingu sõlmimiseks

Vallavolikogu 26. märtsi 2009 otsuse nr 206 „Loa andmine lepingu pikendamiseks“ alusel sõlmitud kasutusrendi leping Ühisliising AS-ga vallavanema käsutuses oleva sõiduautoga Mazda 6 rentimiseks hakkab lõppema. Vallavalitsus peab kõige otstarbekamaks sõlmida uus liisinguleping.

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel sõlmida SEB Liising AS-ga leping sõiduauto Nissan Qashqai 2,0i Acenta 4WD kasutusrendile võtmiseks viieks aastaks.

Vee-ettevõtja määramine

Vallavolikogu, võttes aluseks AS Emajõe Veevärk ja OÜ Cambi taotlused ning juhindudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse sätetest, otsustas määrata OÜ Cambi (registrikood 10240934) vee-ettevõtjaks Kambja vallas Kambja aleviku, Vana-Kuuste ja lähiümbruse ning Rebase küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas viieks aastaks.

Vallavanemale tehti ülesandeks sõlmida vee-ettevõtja ja AS Emajõe Veevärgi kui omanikuga vastav haldusleping.

Otsus jõustub 1. aprillil 2011. a.

Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

Vallavolikogu kehtestas oma määrusega Kambja valla jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni, mis lähtub jäätmeseaduses tehtud muudatustest.

Keskkonnanõunik Taivo Prants märkis, et riigikogu poolt jäätmeseaduses sätestatud muudatus piirab jäätmeveoga liitiumisest vabastamist.

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav taotlus. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks Kambja vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmete kogumismahutina võib kasutada erandjuhul jäätmekotte. Need peavad olema valmistatud niiskuskindlast paberist või plastikust. Jäätmekotid tuleb paigutada maapinnast kõrgemale, kaitstult märgumise ja loomade-lindude ligipääsu eest. Jäätmekottide ja nende paiknemiskoha korrashoiu eest vastutab jäätmevaldaja. Jäätmeid ei tohi paigutada jäätmekottidesse rohkem kui 10 kg.

Keskkonnanõunik Taivo Prantsi hinnangul on jäätmekottide kasutamine lahenduseks neile kinnistuomanikele, kes uue korra alusel ei saa taotleda korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist.

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vallavolikogu kehtestas oma määrusega korraldatud jäätmeveo rakendamise korra uue redaktsiooni, mille üldnõuded tulenevad jäätmeseadusest.

Kuuste kooli arengukava kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kuuste kooli arengukava aastateks 2011-2013.

Arengukavas märgitaks visioonina, et Kuuste Kool on jätkusuutlik avatud kogukonnakool, mis väärtustab kodukandi ajalugu ja kultuuri.

Käesoleval aastal õpib koolis 40 õpilast (20 poissi ja 20 tüdrukut) ja on viis klassikomplekti (1+2., 3.+4., 5.+6. ja 7.+8. on liitklassid.) Kambja vallast käib koolis 33, Haaslava vallast 4 ja Tartu linnast 3 last. Lasteaias töötab 2 liitrühma 39 lapsega.

Kambja valla 2011. aasta eelarve

Tänavuse vallaeelarve menetlemist alustas vallavolikogu esimese lugemisega veebruariistungil. Dokument kinnitati 17. märtsi istungil.

Kambja valla 2011.a. eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks planeeritud 2 469 500 eurot. Eelarve maht võrreldes 2010. aastaga suureneb ~ 6,5% (151,9 tuhat eurot), seda seoses investeeringute mahu suurenemisega.

Riigikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

Vallavolikogu, arvestades vallasekretäri ettepanekut, moodustas valimiskomisjonid Riigikogu uue koosseisu valimiseks.

Toivo Ärtis

Loetumad