Vallavolikogus läbis esimese lugemise Kambja valla 2024. aasta eelarve

275
Kambja volikogu istung 17.01.2024 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

17. jaanuari volikogu istungil läbis esimese lugemise Kambja valla 2024. aasta eelarve, mille kogumaht on 46 280 557 eurot. Kavandatud põhitegevuse tulud on 31 581 943 eurot (võrreldes 2023. aastaga tõus 6,6%) ja põhitegevuse kulud 29 296 360 eurot (võrreldes 2023. aastaga tõus 4,4%).

Vallaeelarve koostamisel on lähtutud Kambja valla arengukavast 2020–2030, Kambja valla eelarvestrateegiast 2024–2027, Vabariigi Valitsuse ning rahandusministeeriumi poolt eelarve koostamise ajaks teada olevatest andmetest, Kambja Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kiideti heaks Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035.

Võeti vastu Kambja Lasteaia Mesimumm arengukava 2024–2029.

Nõustuti valla valimiskomisjoni koosseisu muutmisega.

Muudeti Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määrust nr 14 „Ülesannete delegeerimine“.

Anti vallavalitsusele luba korraldada riigihange „Tõrvandi kooli hooldus- ja valvekoristusteenus“.

Otsustati anda vallavalitsusele luba sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks.

Ülenurme gümnaasiumi ja muusikakooli energiasäästmislahenduste parendamiseks anti vallavalitsusele luba „KOV hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023“ projektis osalemiseks.

Vallavanem Illari Lään vastas volikogu liikmete arupärimistele. Vallavanem vastas tervikuna 30 küsimusele ja repliigile.

Volikogu liikmed kuulasid ära volikogu liikme Toomas Otsatalo informatsiooni.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 21. veebruaril kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 17.01.2024 istungilt
JärgmineVallavalitsuse istungilt 10.01.2024