Vallavalitsuse istungilt 10.01.2024

210
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis- ning hankeküsimused. Sõlmiti üürileping. Jäeti rahuldamata vaie. Kinnitati tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks ning huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Tunnistati kinnistu omaniku avalduse alusel kehtetuks ehitusluba 2212271/20957 Räni alevikus Ränirahnu tee 21 Lõunakeskuse kaubandushoonele ning anti uus ehitusluba Ränirahnu tee 21 Lõunakeskuse ärihoonele püstitamiseks.
Kiideti heaks volikogu otsuse eelnõu „Lemmatsi külas asuva Kaarsilla maaüksuse (kü tunnus 94901:001:0540) detailplaneeringu algatamata jätmine“, saates selle taotlejale arvamuse avaldamiseks.

Üürilepingu sõlmimine

Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Reola küla, Lennu 42 tähtajaga 09.01.2024 kuni 08.01.2027.

Hankeküsimused

Korraldatakse lihthange nimetusega „Külitse Järve tee tänavavalgustuse rajamine“, mille tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmise tähtaeg on 01.07.2024. Riigihanke eeldatavaks maksumuseks määrati 60 000 eurot.
Tellitakse ostumenetluse „Tiigrisilma 15 puhke- ja mänguväljaku projekteerimine“ alusel projekteerimistöö Tommi Play OÜlt kestvusega 4 kuud, kogumaksumus koos käibemaksuga 1828,78 eurot.
Tunnistati riigihankes „IT-süsteemide haldusteenus“ määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus/kulu, vähim on parim“ ja arvutatud hindepunktide alusel edukaks KAUGHALDUS OÜ pakkumus. Pärast korralduse jõustumist ning kohustusliku ooteaja möödumist (14 päeva) sõlmitakse eduka pakkujaga leping 60 kuuks.
Muudetakse vallavalitsuse 28.12.2023 korralduses nr 2325 riigihanke „Lasteaia projekti soetamine Päikeseratta kinnistule“ alusel sõlmitava lepingu täitmise tähtaega, mis on minimaalselt 2,5 ja maksimaalselt 4 kuud.

Jäeti rahuldamata vaie.

Tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks

Kinnitati „Tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks 2024“.

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Kinnitati „Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2024“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogus läbis esimese lugemise Kambja valla 2024. aasta eelarve
JärgmineKambja valla koolide ja lasteaedade töötajad osalevad õpetajate streigis