Kambja vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku taas tõsta lasteaia kohatasu, kuigi kohatasu oli alles tõstetud 2023. aastal. Volikogu enamus kiitis 21.02.2024 istungil sellise kohatasu tõstmise heaks ja otsustas lisaks siduda selle edaspidi palga alammääraga. Seni oli kohatasu suurus 45 eurot kuus, mis moodustas 2023. aasta kuupalga alammäärast 6,2% ja kiirkorras juba alates 01.04.2024 kehtima hakkav uus kohatasu on 57,4 eurot kuus. See moodustab 2024. aasta kuupalga alammäärast 7%. Meenutuseks, et kuupalga alammäär oli 2023. aastal 725 eurot ja on 2024. aastal 820 eurot.

Hinnatõusu põhjenduseks toodi naabervaldade hinnad, mõju valla eelarvele ja personali töötasule. Paraku jäeti olulise aspektina eraldiseisva tähelepanuta mõju lastevanemate ehk valla maksumaksjate perede eelarvetele. Volikogu istungil tehtud sõnavõtus avaldas volikogu liige Olavi Jänes muret, et antud juhul „jääb vägisi mulje, et valla eelarvesse võib justkui põhjendatult võtta, aga perede eelarvest võtmiseks pole vaja mingit mõju hinnata“.

Valla üheks olulisemaks eesmärgiks on tegutseda oma elanike parimates huvides – seda erinevate gruppide huve asjakohaselt kaaludes ja hinnates. Selle loo allakirjutajad ei saanud hääletada lasteaia kohatasu sellise tõstmise poolt, kuna see pole valla elanikest lapsevanemate seisukohalt õiglane. Seda järgmistel põhjustel:

  1. Kohatasu tõstmine pole seotud üksnes alampalga tõusuga 2024. aastal, vaid paralleelselt tõstetakse ka protsenti alampalgast 6,2 pealt 7 peale, mis võimendab hinnatõusu veelgi. Valla poolt tõuseb protsent alampalgast ja riigi poolt palga alammäär. Seega kokku on tegelik kohatasu hinnatõus 27,5%.
  1. Alampalga tõus 2024. aastal ei tähenda lapsevanemate jaoks tingimata nende palga suurenemist. Seega juhul, kui nende palk ei tõuse (ja enamusel ei tõuse), aitab selline (nii protsendi- kui alampalgapõhine) kohatasu tõstmine ebamõistlikul määral kaasa nende elustandardi langemisele ning potentsiaalsele vaesumisele. Arvestamata ei saa jätta ka üldist elukalliduse tõusu (toit, sh lasteaia toiduraha, eluasemekulud, eluasemelaenu intressid) ning alates järgmisest aastast tulust mahaarvamiste äralangemist (laste ja eluasemelaenu intresside pealt).
  1. Vallal ei ole tõhusalt toimivat kooli- ja lasteaiabussi teenust, mis tagaks kõigile mõistlike kuludega laste koolis või lasteaias käimise. Paljud lapsevanemad peavad igapäevaselt oma lapsi autodega sõidutama nii kooli, lasteaeda kui ka huviringidesse, ning need kulud on samuti märkimisväärsed ja tulevikus automaksu kehtestamisel üksnes võimenduvad.
  1. Lasteaia kohatasu naaberomavalitsustest veidi madalamal hoidmine on üks tõsiseltvõetav motivaator inimeste Kambja valla elanikuks registreerimiseks. Kuigi omavalitsuse jaoks on lastega pered (ehk lapsed) arvestatavaks kuluallikaks, on siiski palju olulisemaks tõsiasjaks, et me kõik (riik ja omavalitsused) peaksime tegutsema Eesti rahva püsimajäämise nimel, mistõttu lastele tehtud kulutused on kõige tänuväärsemad. Paralleelselt tuleks lastega perede eelarvete kallale minekut alati hoolikalt kaaluda, eriti majanduskriisi tingimustes. Otsuste tegemisel on vajalik mõista, kas kriisi mõju on suurem riigile/omavalitsusele või lastega perede igapäevasele toimetulekule.

Kokkuvõtteks

Meie hinnangul on kohatasu tõstmine nii protsendi – kui alampalga põhiselt ühekorraga valla elanike parimaid huve eirav ning ebamõistlik. Vallavalitsus oleks pidanud kohatasu tõstmise eelnõu ettevalmistamisel pöörama selgemalt tähelepanu valla elanike ehk maksumaksjate olukorrale ning vastavaid mõjusid võrdlevalt hindama.

Seda artiklit koostades pidasime vajalikuks, et Kambja valla volikogu otsustuste kohta jagatakse elanikele infot mitte üksnes selles osas, et üks või teine asi kiideti enamushäältega heaks, vaid ka selle osas, millistel kaalutlustel osad volikogu liikmed teatud olulise mõjuga vallavalitsuse algatusi ei toetanud.

Toivo Salus (EKRE), Kuldar Lepik (EKRE), Urmas Kink (EKRE), Olavi Jänes (VL Ettevõtlik Kambja)
Kambja valla volikogu liikmed

Liis Rosin. Foto: Marko Ojakivi

Õigete otsustega leevendame lastevanemate keerulist olukorda

Kambja vallas tegutseb viis munitsipaallasteaeda koos filiaalidega ning lisaks veel mitmed eralastehoiud. Igapäevaselt käib vallas lasteaias 1003 last. Ootenimekirjas on ca 600 last.

Vallavalitsus otsib ka lahendusi, uute lasteaia kohtade loomiseks ning valla lasteaiahoonete nüüdisaegsetele nõuetele vastavusse viimiseks.

Esikohal on laste heaolu

1. aprillil jõustuva lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kokkuleppimisel tuleb minna möödunud aasta oktoobrisse, kui kogunes volikogu majanduskomisjon, mis seisab hea omavalituse eelarve, eelarvestrateegia jt valla seisukohalt oluliste majandusküsimuste eest.

Majanduskomisjon seadis vallavalitsusele ülesande selgitada välja ja tegeleda 2024. aasta eelarve koostamisel teenuste ja kaupade müügi hindade korrigeerimisega. Lasteaia kohatasu on üks nendest teenustest, millega kaetakse lasteaiateenusega seotud kulutusi.

Reaalsusega arvestav lasteaia kohatasu võimaldab vallal pakkuda vanematele kaasaaegset ja lapse arenguga arvestavat alusharidust, hooldada ning ehitada lasteaiahooneid.

Viidatud lasteaiakohtade nappus, ruumi- ja olmeprobleemid tingivad lahenduste otsimise ja leidmise vajaduse.

2024. aasta alguses kogunes taas majanduskomisjon, kus toodi välja, et valla lasteaiatasud on ühed soodsaimad terves Eestis. Komisjon tõi ka välja, et valla oluliselt soodsam lasteaiatasu võrreldes Tartu linna kohatasuga on kahtlemata olnud noortele peredele üheks põhjuseks valda elama kolimisel.

Püüdsime teha laiapõhjalist otsust, seades esikohale laste heaolu ning arvestades elanike toimetulekut ja hakkamasaamist.

Valik langes lahenduste leidmisele

Arutelu all olid mitmed lahendused. Kas iga-aastane lasteaia kohatasu tõus; aastate pärast rakenduv järsem tõus; võtta aluseks protsent, mis arvestab Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt kokkulepitava töötasu alammääraga, mille kinnitab Vabariigi Valitsus.

Kokkulepitud protsent kehtestatud palga alammäärast hindab enam majanduslikku hetkeolukorda kui ka perede rahalisi võimalusi. Pakutud lahenduse kohaselt rakendubki Kambja vallas alates 1. aprillist lasteaia kohatasu 7% kehtestatud palga alammäärast ehk käesoleval aastal 57,40 eurot.

Vaatasime ka teiste omavalitsuste kehtestatud lasteaiatasusid, kus kehtestatud tasu protsent oli väiksem.

Arutelude tulemusel leidsime, et arvestades lasteaiajärjekordi, survet lasteaiatöötajate palkadele, tähelepanu pööramist laste tervislikele eluviisidele, õppevahendite uuendamisele, ühisürituste korraldamisele, lasteaiahoonete olukorrale sh tõsiasja, et õige pea on algamas uue lasteaia ehitus Päikeseratta kinnistule, tuleb leida lahendused.

Küsitud on, et miks seoti meie vallas lapsevanema poolt kaetava osa määr valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Vastus on, et selle eesmärgiks on vältida edaspidi prognoosimatuid hinnatõuse. Samas on arvestatud, et töötasu alammäära tõus toob kaasa ka selle määraga seotud hüvitiste summade, näiteks vanemahüvitise suurenemise.

Lasteaia tasudest sarnastes omavalitsustes

Lasteaia kohatasu Tartu vallas kuus lapse kohta on 65,60 eurot. Tartu linnas kehtib tasu kuus lapse kohta 81 eurot, kus vanuselt järgmise lapse eest rakendub linnas tasu kuus 40,50 eurot. Lihtne aritmeetika näitab, et oludelt sarnastes omavalitsustes on kohatasu määr meie vallas soodsam ka peale 1. aprilli 2024, mil hakkab kehtima viidatud määr. Seda ka arvestades asjaoluga, et lasteaias käib samal ajal kaks last.

Kui küsida, miks on vaatluse all just need omavalitsused, siis üheltpoolt mõjutab suuremal ja vähemal määral meie tegevusi just Tartu linn. Tartu vald omavalitsusena on sarnane Kambja vallaga – linnalähedane maaomavalitsus. Nii käsitletud omavalitsused, kui meie, soovime tagada head elukeskkonda ja kaasaaegseid teenuseid, milleks tuleb teha valikuid.

Kokkuvõtteks

Kambja vald on kiirelt kasvav ja arenev pikkade haridus- ning kultuurijuurtega omavalitsus, kus üheltpoolt tihedalt linnaga seotud elukeskkond, sunnib leidma lahendusi kiirelt muutuvatele olukordadele. Teisalt meie traditsioonid ja väärtused, panevad meid mõtlema ning kaaluma läbi võimallikke tulemusi ja nende mõjusid.

Tehtud otsus ei sündinud kergekäeliselt. Oleme tänulikud kõikidele, kes kaasa mõtlesid ning toetasid meie otsuseid, et pakkuda kvaliteetset alusharidust.

Liis Rosin
Kambja abivallavanem

Kohatasu määramise arutelu vallavolikogu 21.02.2024 istungil.

 

Kino maale
EelmineMuusikakooli õpilased osalesid noorte tšellistide festivalil
JärgmineEsitada saab kandidaate aasta õpetaja konkursile