Volikogus langetati mitmeid päevakajalisi otsuseid

159
Kambja volikogu istung 15.05.2024 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

15. mai 2024 Kambja Vallavolikogu korralisel istungil langetati mitmeid päevakajalisi otsuseid, mis olid seotud erinevate kordade, planeeringute ning volikogu töökorralduslike küsimustega.

Revisjonikomisjoni esimees Urmas Kink tegi ülevaate komisjoni 2024. aasta tööplaanist.

Nõustuti määruse „Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord“ muudatustega, millega täpsustati dokumendi sisu ja mõtet.

Kehtestati Ülenurme Muusikakooli õppemaks alates 01.09.2024. Muusikakooli õppemaks 2024/2025. õppeaastast õpilasele on 50 eurot kuus ning täiskasvanule 80 eurot kuus.

Kiideti heaks valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise korra muutmine, mille eesmärk on tagada toetuse kohaldamine ka olukordades, kus ühistranspordipeatused jäävad väljaspoole Kambja valla haldusterritooriumi, kuid veod toimuvad siiski valla elanike vajadustest tingitult.

Toetust ei leidnud määruse „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord“ muutmine.

Moodustati jaoskonnakomisjonid Euroopa Parlamendi valimiseks. Kambja vallas saab hääletada neljas jaoskonnas.

Osaliselt tunnistati kehtetuks Ülenurme alevikus Tüki V kinnistu detailplaneering.

Algatati ning kinnitati Räni alevikus asuva Kassisilma 6 krundi ning lähiala, Räni alevikus asuvate Keskküla ja Pärna maaüksuste ning lähiala, Sipe külas asuva Kasesaare maaüksuse osaala, Soinaste külas asuva Rehepapi tee 39a krundi ning lähiala, Ülenurme alevikus asuvate Kaasiku 17 ja Kaasiku 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad.

Lõpetati volikogu haridus- ning kultuuri- ja spordikomisjoni tegevus ning moodustati haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnad on haridus-, kultuuri- ja spordiküsimused.

Avaldusega esines volikogu liige Alan Uibo.

Jagati infot volikogu liikme Rauno Kiuru volituste ennetähtaegsest lõppemisest seoses tema avaldusega astuda tagasi volikogu liikme kohalt.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 19. juunil kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme Gümnaasiumit külastas suursaadik ja ajaloodoktor Margus Laidre
JärgmineValdav osa lastest kannavad kiivrit, kuid vähesed lukustavad ratta