-4.2 C
Kambja
Laupäev, 02.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Vallavolikogu täiendas eelmise koosseisu poolt 22. septembril 2005 vastu võetud otsust nr 166 “Kambja valla üldplaneeringu algatamine” punktiga 11: „Algatada Kambja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.”

Täiendus tuleneb nõudest, mis on sätestatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses.

Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks

Vallavolikogu, juhindudes kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatust ning olles tutvunud Tartu maavanema poolt edastatud osaühingu Sirgumetsa kinnisasja omandamise loa taotlusega ja sellele lisatud dokumentidega, otsustas mitte toetada osaühing Sirgumetsale (registrikood 11231429, asukoht Lõuna 20 Tartu) Kambja vallas Visnapuu külas Alla kinnistu (registriosa 3388904) omandamiseks loa andmist. Otsuse põhjendus: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõikes 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud ja taotleja esitatud dokumendid ei võimalda kõiki hindamiseks vajalikke asjaolusid tuvastada.

Kaatsi Karjääri rendile andmine

Vallavolikogu otsustas, et Kaatsi külas asuv Kaatsi karjääri maaüksus (kinnistusregistri nr 3318704, pindala 7,1 ha) antakse tähtajatult rendile osaühingule Cambi (registrikood 10240934). Vallavalitsusele anti õigus sõlmida osaühinguga Cambi Kaatsi karjääri maaüksuse rendileping.

Kaatsi külas asuv Kaatsi karjääri maa-ala anti munitsipaalomandisse Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2005 korraldusega nr 416. Käesoleval ajal on menetluses kaevandamisloa taotlus sellele karjäärile.

Metskonna ja Karuputke kinnistute rendile andmine

Vallavolikogu otsustas 25. novembril 2004, et Suure-Kambja külas asuvad Metskonna ja Karuputke kinnistud antakse rendile eelläbirääkimistega pakkumise korras. Kinnistute rendileandmiseks 2005. aasta suvel korraldatud enampakkumise pidi vallavalitsus paraku nurjunuks tunnistama. Pärast seda on vallavalitsus pida-nud mitu tiiru läbirääkimisi osaühinguga Sindlimees, kelle esindajaks on SuureKambja elanik Peeter Palu.

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra sätteist, võttis Kambja vallavolikogu vastu otsuse anda Metskonna ja Karuputke kinnistud (kinnistusregistri nr 2851804 ja 2756804) rendile osaühingule Sindlimees (registrikood 10914681) tähtajaga 25 aastat. Vallavalitsusele anti luba sõlmida osaühinguga Sindlimees eelpoolnimetatud kinnistute rendileping.

Metskonna ja Karuputke kinnistutel asuvad kunagise metskonna kontorihoone ja Suure-Kambja paisjärv koos ujumiskohtadega. OÜ Sindlimees ülesandeks jääb rendilepingu kehtimise ajal avalike supluskohtade korrastamine ja korrashoid, puhkajaile lõkkekohtade ja tualettide rajamine, heakorratööd kinnistutel jms.

Toimetulekutoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Vallavolikogu muutis oma 24. jaanuari 2002 määrusega nr 36 kinnitatud toimetulekutoetuse määramise ja maksmise korda Kambja vallas, et toetuste maksmiseks kehtestatud piirmäärad ja muud normid oleksid kooskõlas nii vahepealsetel aastatel toimunud elukalliduse kui sissetulekute tõusuga.

Näiteks hüvitatakse nüüd kuni 100% lasteaia toiduraha peredele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on vähem kui 2000 krooni. Kuni 100% koolisõidukuludest hüvitatakse neile kutsekoolide õpilastele, kelle pere sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on vähem kui 2000 krooni. Kuni 1000 krooni toetust prillide ja abivahendite muretsemiseks ning raviteenuste eest tasumiseks antakse neile elanikele, kelle pere sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on vähem kui 2000 krooni. Täiendava toimetulekutoetuse arvestamise alused on samad, mis toimetulekutoetusel. Toetuse määramise otsustab vallavalitsus vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Toivo Ärtis

Loetumad