1.9 C
Kambja
Esmaspäev, 30.01.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuliistungi arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu juuliistungi arutlusteemadest

vallavappKambja vallavolikogu eelmine istung oli 22.07.2010. Teemad:

  • Hoonestusõiguse seadmine
  • Omandavate korteriomandite mittevõõrandamise garanteerimine
  • Kõlleste valla üldplaneeringus määratud miljööväärtuslike alade teemaplaneeringu kooskõlastamine

Hoonestusõiguse seadmine

Kambja vallavolikogu 24. aprilli 2008 otsusega nr 162 taotleti munitsipaalomandisse Kambja alevikus Männi 2 asuva katlamaja alune ja seda teenindav maa.

Tartu maavanema maa munitsipaalomandisse andmise korralduse alusel kanti moodustatud katastriüksus 28203:005: 0247 kinnistusraamatusse, kinnistusregistriosa nr 4485904.

Männi 2 kinnistul asuvaid hooneid kasutab vallale kuuluv osaühing Cambi soojusenergia tootmiseks, et varustada Kambja aleviku kaugküttevõrguga liitunud hooneid soojusenergiaga.

Soojatootmise arendamiseks on otstarbekas, et tootmishooned kuuluksid soojatootmisettevõttele.

Vallavolikogu otsustas seada tasuta hoonestusõigus OÜ Cambi kasuks tähtajaga 50 aastat Kambja valla omandis olevale Kambja alevikus asuvale Männi tn 2 kinnistule (kü 28203: 005:0247, kinnistusregistriosa 4485904) sellel paiknevate tootmishoonete (katlamaja, endine masuudihoidla, kuur) omamiseks. Hoonestusala ulatub kogu kinnisasjale.

Hoonestusõigust võõrandada või piiratud asjaõigusega koormata võib ainult kinnistu omaniku nõusolekul.

OÜ Cambile anti luba seada eelpoolnimetatud hoonestusõigusele 1. järjekorra hüpoteek AS SEB pank kasuks summas 1 500 000 krooni investeerimislaenu võtmiseks.

Hoonestusõiguse lõppemisel jäävad kinnistul asuvad ehitised ja rajatised kinnistu omanikule ning kinnistu omanik ei maksa hoonestajale nende eest hüvitist.

Vallavanem Ivar Tedrema märkis oma ettekandes, et Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud rahastuse Kambja aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projektile. Omaosaluse katmiseks vajaliku 1,5 miljonit krooni laenab OÜ Cambi SEB pangalt kümneaastase tähtajaga.

Kaugküttetorustiku uuendamine Kambjas võetakse ette käesoleva aasta suvel ja varasügisel.

Omandavate korteriomandite mittevõõrandamise garanteerimine

Kambja vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 116 „Riigivara võõrandamise taotlemine“ otsustati taotleda Kammeri kooli käsutuses oleva Kammeri külas asuva kuue korteriomandi tasuta üleandmist Kambja valla munitsipaalomandisse.

Kambja vallavalitsus on esitanud vastava põhjendatud taotluse haridus- ja teadusministeeriumile. Vastavalt 1. jaanuaril 2010 kehtima hakanud riigivaraseaduse § 33 lõikele 3 ei tohi omavalitsus võõrandada tasuta või alla hariliku väärtuse omandatud riigivara 10 aasta jooksul alates selle omandamisest.

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vald tagab Kammeri külas omandatavate korteriomandite (kinnistusregistriosad nr 2457404, 2457604, 2457804, 2458004, 2458404 ja 2458504) mittevõõrandamise vähemalt 10 aasta jooksul nende omandamisest.

Vallavanem Ivar Tedrema mainis oma ettekandes et Kammerisse korteri üürimise vastu on tundnud huvi ka need inimesed, kes riigile kuuluva Kodijärve hooldekodu rekonstrueerimise käigus kaotavad peavarju.

Kõlleste valla üldplaneeringus määratud miljööväärtuslike alade teemaplaneeringu kooskõlastamine

Vallavolikogu tutvus naabruses asuva Kõlleste valla üldplaneeringus määratud miljööväärtuslike alade teemaplaneeringuga ja otsustas kooskõlastada selle märkusteta.

Informatsioon vallavanemalt

Vallavolikogu võttis teadmiseks vallavanem Ivar Tedrema ettekannetes edastatud informatsiooni munitsipaliseeritavatele maadele tehnorajatiste püstitamiseks nõusoleku andmisest ja Kambja kooli direktorile ametiauto ostmisest.

Toivo Ärtis

Loetumad