22.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavolikogu uus koosseis on alustanud tööd

Vallavolikogu uus koosseis on alustanud tööd

Foto: Heigo Mägi

Kambja vallavolikogu kaheksanda koosseisu avaistung toimus kolmapäeval, 30. oktoobril 2013.

Istungil osalesid Avo Alliksaar, Irma Drenkhan, Lembit Jakobson, Vahur Järv, Kuldar Lepik, Katrin Luik, Liivi Murumets, Oliver Ots, Magnus Ott, Marek Palusoo, Meeli Paulson, Indrek Roos, Robert Sule, Enno Soodla, Ivar Tedrema.

Vallavolikogu esimehe valimine

Istungit juhatas valla valimiskomisjoni esimees Reet Kiuru, kes esmalt tutvustas vallavolikogu esimehe valimise korda.

Vallavolikogu liige Ivar Tedrema esitas valimisliidu Koduvald poolt volikogu esimehe kandidaadiks Irma Drenkhani, kes täitis seda rolli ka volikogu eelmise koosseisu tegevuse ajal.

Rohkem kandidaate ei esitatud. Irma Drenkhan tutvustas ennast ja vastas küsimustele.

Valla valimiskomisjoni liikmed valmistasid ette hääletussedelid ja viisid läbi salajase hääletamise. Irma Drenkhan kogus 15 häält ehk kõigi vallavolikogu liikmete hääled.

Valimiskomisjon vormistas otsuse, et Irma Drenkhan on valitud vallavolikogu esimeheks. Vastvalitud esimees asus juhatama vallavolikogu istungit.

Vallavolikogu aseesimehe valimine

Ivar Tedrema esitas valimisliidu Koduvald poolt volikogu aseesimehe kandidaadiks Kuldar Lepiku, rohkem kandidaate ei esitatud.

Kuldar Lepik kogus salajasel hääletamisel 15 häält ja temast sai vallavolikogu aseesimees.

Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Vallavanem Ivar Tedrema esitas eelmise vallavolikogu koosseisu poolt valitud vallavalitsuse lahkumispalve, volikogu esimees Irma Drenkhan palus vallavalitsusel jätkata tööd kuni valitsuse uue koosseisu kinnitamiseni.

Vallavolikogu VIII koosseisu liikmed kogunesid oma teisele istungile neljapäeval, 7. novembril 2013.

Istungil osalesid Avo Alliksaar, Irma Drenkhan, Lembit Jakobson, Vahur Järv, Kuldar Lepik, Katrin Luik, Liivi Murumets, Oliver Ots, Magnus Ott, Marek Palusoo, Meeli Paulson, Indrek Roos, Robert Sule, Enno Soodla, Ivar Tedrema.

Volikogu alatiste komisjonide moodustamine

Vallavolikogu otsustas moodustada järgmised vallavolikogu alatised komisjonid:

 • sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkond on sotsiaal-, sotsiaalhoolekande-, tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö küsimused;
 • revisjonikomisjon, mille ülesanded on määratud Kambja valla põhimäärusega;
 • keskkonna- ja turvalisuskomisjon, mille tegevusvaldkond on keskkonnakaitse, kriisiabi, korrakaitse ja päästeteenistuse küsimused;
 • arengu- ja eelarvekomisjon, mille tegevusvaldkond on planeeringute, arengukavade, eelarve- ja maaküsimused.

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Kambja vallavolikogu 7. novembri 2002 otsuse nr 2 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“.

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

Irma Drenkhan esitas vallavolikogu alatiste komisjonide kandidaatideks:

 • sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon – Katrin Luik;
 • revisjonikomisjon – Vahur Järv;
 • keskkonna- ja turvalisuskomisjon – Magnus Ott;
 • arengu- ja eelarvekomisjon – Avo Alliksaar.

Rohkem kandidaate ei esitatud.

Esitatud kandidaadid olid nõus kandideerima volikogu komisjoni esimehe kohale.

Katrin Luik, Vahur Järv, Magnus Ott ja Avo Alliksaar valiti salajasel hääletamisel eespoolnimetatud vallavolikogu alatiste komisjonide esimeesteks.

Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine

Irma Drenkhan palus vallavolikogu alatiste komisjonide esimeestel esitada komisjoni aseesimehe kandidaate.

Katrin Luik esitas Meeli Paulsoni kandidatuuri, Vahur Järv esitas Liivi Murumetsa kandidatuuri; Magnus Ott esitas Marek Palusoo kandidatuuri.

Avo Alliksaar ei soovinud veel aseesimehe kandidatuuri esitada.

Salajasel hääletamisel valiti:

 • sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks Meeli Paulson;
 • revisjonikomisjoni aseesimeheks Liivi Murumets;
 • keskkonna- ja turvalisuskomisjoni aseesimeheks Marek Palusoo.

Revisjonikomisjoni liikme kinnitamine

Vallavolikogu otsustas revisjonikomisjoni esimehe Vahur Järve ettepanekul kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Karin Antson.

Kinnistu ostmine

Vallavolokogu otsustas osta Kambja vallale tasuta avalikuks otstarbeks ühisomanikelt Viigi Tiido’lt, Mairi Tiidolt ja Marika Tiido’lt transpordimaa sihtotstarbega Kullaga külas asuv Jaanimäe tee kinnistu kinnistusregistri nr 4761804, katastriüksus 28203:003:0152.

Kinnistu omandatakse tingimusega, et kinnistu otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistu võõrandamise lepingu sõlmimisega.

Kambja vallavalitsusel tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv.

Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu omavalitsuste päevale

Ivar Tedrema tegi ettepaneku nimetada volikogu esindajaks TOL-i Irma Drenkhan ja tema asendajaks Kuldar Lepik. Teisi ettepanekuid ei olnud.

Vallavolikogu otsustas nimetada Kambja valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu omavalitsuste päevale Irma Drenkhan ja asendusliikmeks Kuldar Lepik.

Esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse

Ivar Tedrema ettepanekul otsustas vallavolikogu nimetada vallavolikogu esindajad Kambja valla munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogudesse volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks järgmiselt:

 • Kambja põhikool – Irma Drenkhan;
 • Kuuste kool – Avo Alliksaar;
 • Unipiha algkool – Lembit Jakobson.

Kambja valla esindajaks Kambja lasteaia Mesimumm hoolekogus nimetati Reet Kiuru.

Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Irma Drenkhan palus vallavolikogu alatiste komisjonide esimeestel esitada komisjonide koosseisud.

Magnus Ott esitas keskkonna- ja turvalisuskomisjoni koosseisu Indrek Roosi, Robert Sule, Oliver Otsa, Ilona Annuki, Jüri Toomiste, Taivo Prantsi, Enno Soodla, Tormas Tuuliku.

Katrin Luik esitas sotsiaal,- haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu Irma Drenkhani, Lembit Jakobsoni, Magnus Oti, Hele-Mall Klaassepa, Urve Kähri, Heigo Mägi, Meriliis Kuuslapi, Pille Tammelani.

Avo Alliksaar esitas arengu- ja eelarvekomisjoni koosseisu: Peep Ranniku, Oliver Otsa, Kuldar Lepiku, Kerstin Roosi, Priit Kiuru, Vaike Palla, Martti Kaasiku, Eha Paade, Arved Küngase.

Vallavolikogu otsustas kinnitada keskkonna- ja turvalisuskomisjoni; sotsiaal,- haridus- ja kultuurikomisjoni ning arengu- ja eelarvekomisjoni koosseisud.

Vallavanema valimine

Irma Drenkhan esitas vallavanema kandidaadiks Ivar Tedrema. Rohkem kandidaate ei olnud ja vallavanema kandidaatide nimekiri otsustati sulgeda.

Salajase hääletamise tulemuste alusel (15 poolt) otsustas vallavolikogu valida Kambja vallavanemaks Ivar Tedrema.

Vallavalitsuse kinnitamine

Vallaolikogu esimees Irma Drenkhan palus vallavanem Ivar Tedremal esitada vallavalitsuse koosseis.

Ivar Tedrema esitas vallavalitsuse liikmeteks Enno Soodla, Eha Paade, Elerin Maisväli ja Arved Küngase kandidatuuri.

Pärast salajase hääletamise tulemuste selgumist otsustas vallavolikogu kinnitada Kambja vallavalitsuse 5-liikmelisena: vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget (majandusnõunik Enno Soodla, finantsjuht Eha Paade, sotsiaalnõunik Elerin Maisväli, maanõunik Arved Küngas).

Seoses volituste tähtajalise lõppem
isega vabastati ametist vallavalitsuse liikmed Hele-Mall Klaassepp, Peep Rannik ja Priit Kiuru.

Vallavolikogu otsustas maksta ametist vabastamisel hüvitust Hele-Mall Klaassepale 1,5 kuupalga ulatuses, Peep Rannikule 3 kuupalga ulatuses ja Priit Kiurule 3 kuupalga ulatuses.

Toivo Ärtis

Loetumad