10.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTööturuteenuseid ja karjäärinõustamist nii noorele kui eakale

Tööturuteenuseid ja karjäärinõustamist nii noorele kui eakale

 

HÜVA NÕU: Töötukassa ja Rajaleidja keskuste spetsialistidega on võimalik kohtuda ka haridus- ja karjäärimessidel. Foto: Toivo Ärtis 

2015. aastal käivitus „Minu esimese töökoha“ teenus, mille sihtrühmaks on 17–29aastased noored ning sisuks palgatoetuse maksmine ning koolituskulude hüvitamine tööandjale, kes võtab tööle teenuse tingimustele vastava noore. Uue teenusena lisanduvad tööelu tutvustavad töötoad 8.-12. klasside õpilastele.

Alates 1. veebruarist 2015 pakub töötukassa karjäärinõustamist kõigile inimestele. Laieneb vanaduspensioniealistele inimestele osutatavate teenuste ring.

Uued teenused noortele

Tööelu tutvustavad töötoad

Töötukassa karjääriinfospetsialistid hakkavad korraldama tööturgu ja tööelu tutvustavaid töötube 8.-12. klassi õpilastele, tõstmaks noorte tööalast teadlikkust ning ennetamaks noorte töötust. Töötoad toimuvad nii koolides kui ka mujal väljaspool töötukassat.

Jätkub noorte, sh erivajadustega noorte mobiilne nõustamine koostöös kohalike omavalitsuste ja noortekeskustega.

Minu esimene töökoht

Alates 1. jaanuarist 2015 maksab töötukassa erialaoskuste ja töökogemusteta noore tööle aitamiseks tööandjale palgatoetust ja hüvitab koolituskulu.

Teenuse sihtrühma kuulub 17–29aastane noor, kes on olnud töötuna registreeritud järjest vähemalt neli kuud ega ole tööd leidnud ning kellel puudub erialane haridus (on alg-, põhi- või üldkeskharidus) ja kellel ei ole töökogemust või see on lühiajaline (on viimase kolme aasta jooksul töötanud vähem kui aasta või on kokku töötanud vähem kui kaks aastat).

Tööandja peab sõlmima noorega tähtajatu töölepingu või vähemalt kaheaastase tähtajalise lepingu ning võimaldama talle vajadusel väljaõpet töökohal ja/või osalemist tööalasel koolitusel.

Palgatoetust maksame tööandjale 12 kuu eest ja 50% töötaja ühe kuu töötasust (mitte rohkem kui kahekordne alampalk).

Tööalase koolituse kulu hüvitame tööandjale kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul noore töötaja tööleasumisest arvates.

Karjäärinõustamine kõigile

1. veebruarist 2015 võivad töötukassasse karjäärinõustamisele tulla kõik soovijad, kes ei ole registreeritud töötuna või koondamisteatega tööotsijana. Täpsema info karjäärinõustamise korralduse ja registreerumise kohta avaldame peagi töötukassa portaalis.

Kogu täiskasvanud elanikkonnale osutatavaid karjääriteenuseid kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 25.12.2014 käskkirja nr 210 “Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine” alusel.

Tööturuteenused vanaduspensioniealistele

Vanaduspensioniikka jõudnud inimene saab töö leidmiseks kasutada töötukassa abi, kui ta ei tööta ja on registreeritud tööotsijana.

Lisaks karjääriinfole, töövahendusele, tööotsingunõustamisele (tööotsingu töötoas või tööklubis) ja karjäärinõustamisele, mida osutame kõigile, võimaldame vanaduspensioniealisele tööotsijale vastavalt vajadusele tööturukoolitust, tööpraktikat ning ettevõtluse alustamise toetust ja järelteenuseid, toetame kvalifikatsiooni saamist, hüvitame tööruumi või -vahendite kohandamise kulu ning anname tööks vajaliku abivahendi.

Noortele ja vanaduspensioniealistele tööotsijatele osutatavaid tööturuteenuseid kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturu-teenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel.

Erko Vanatalu
Eesti Töötukassa avalike suhete juht

Loetumad