5.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 28. aprillil 2016.

Hoonestusõiguse tähtaja pikendamine

Kambja vald osaleb aktsionärina aktsiaseltsis Emajõe Veevärk. AS Emajõe Veevärk poolt teostatud Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt” tegevuste elluviimiseks Kambja vallas seati AS Emajõe Veevärk kasuks kümneks aastaks hoonestusõigused pumbamajade kinnistutele. ÜF toetuse tingimuste kohaselt peab projekti raames rajatud või parendatud taristu kuuluma taotlejale vähemalt viis aastat projekti lõppemisest. Projekti lõpparuande kinnitamine venis ja projekti lõpptähtajaks loetakse 29. juuli 2015. a. Kuna hoonestusõigus lõpeb vastavalt lepingule 11. juulil 2016. a, siis vastavalt aktsionäride lepingule on vajalik hoonestusõiguse tähtaja pikendamine kuni 1. augustini 2020. a.

Vallavolikogu otsustas anda nõusoleku Kambja vallale kuuluvate järgmiste kinnistute hoonestusõiguse tähtaja pikendamiseks AS Emajõe Veevärk kasuks 11. juulil 2006 kokku lepitud tingimustel kuni 1. augustini 2020. a:

  • Kambja alevik Kesk tn 10a kinnistu, kinnistusregistriosa 3197204;
  • Lalli küla Poe kinnistu, kinnistusregistriosa 3602204;
  • Vana-Kuuste küla Kooli kinnistu, kinnistusregistriosa 3197704;
  • Kambja alevik Võru mnt 4b kinnistu, kinnistusregistriosa 3210904;
  • Kambja alevik Puiestee tn 5 kinnistu, kinnistusregistriosa 3211004.

Määruse „Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks“ muutmine

Vallavolikogu kehtestas uue määruse, millega 2013. aasta 15. augustil vormistatud määruse „Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks” paragrahvi 1 muudeti ja sõnastati järgmiselt:

㤠1. Volituste andmine

Kambja vallavalitsust volitatakse tegema siseministri 20. aprilli 2015 käskkirjast nr 1-3/46 “Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument” ja regionaalhalduse ministri 17. märtsi 2016 käskkirjast nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument” tulenevaid kohaliku omavalitsuse toiminguid ja otsustusi.”

Servituutide seadmine

Elva tarbijate ühistu esitas taotluse Kambja vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks servituudiga Elva tarbijate ühistule kuuluva Kambja alevikus asuva Kesk tn 2a kinnistu kasuks. Taotluse aluseks on Kambja vallavalitsuse 5. märtsi 2015 korraldusega nr 415 „Detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud Kambja alevikus Kesk tn 2a ja Kesk tn 2b ja lähiümbruse detailplaneering. Selle planeeringuga on ette nähtud Kesk tn 2a kinnistu kasuks servituutide seadmine Kambja vallale kuuluvatele kinnistutele, kuhu on planeeritud kaupluse parklad. Samuti on planeeringuga ette nähtud Kesk tn 2a asuvale kõnniteele servituudi seadmine Kambja valla kasuks.

Vallavolikogu otsustas anda nõusoleku Kambja vallale kuuluvate järgmiste kinnistute koormamiseks tähtajatu tasuta reaalservituudiga Kambja alevikus Kesk tn 2a kinnistu kinnistusregistriosa 3538050, kü 28201:001:0148, omanik Elva tarbijate ühistu kasuks kaupluse parklatena kasutamiseks järgmiselt:

  • Kambja alevikus asuv Pargi tänav T1 kinnistu, kinnistusregistriosa 4636704, katastriüksus 28201:001:0150, servituudi alade suurus 186 m2 ja 351 m2;
  • Kambja alevikus asuv Pargi tänav T2 kinnistu, kinnistusregistriosa 3538150, katastriüksus 28201:001:0151, servituudi ala suurus 451 m2.

Vallavolikogu otsustas seada tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus (kõnnitee servituut) Kambja alevikus Kesk tn 2a kinnistul (registriosa 3538050, kü 28201: 001:0148) asuvale kõnniteele pindalaga 124 m2 Kambja valla kasuks ja määrata see avalikult kasutatavaks teeks.

 

Toivo Ärtis

Loetumad