Oktoobris koondub tähelepanu õpetajatele

774

Õpetajate päeva oodatakse elevusega ja tähistatakse rõõmuga. See kordub igal aastal ning on iga kord natukene samamoodi ja iga kord natukene isemoodi – haridusasutused pakatavad ju põnevatest ideedest ning neis tegutseb ohtrasti ärksaid loomingulisi inimesi.

Ikka esitavad koolid mõne pühendunuma endi hulgast aasta õpetaja konkursile. Kandidaate on rohkesti ja vabariiklikku tipptunnustust kõigile küll ei jagu, aga kolleegide ja õpilaste heakskiit ning tänu südamega tehtud töö eest on suur väärtus.

Traditsiooniliselt tutvustame oktoobrikuises lehes meie vallast esitatud kandidaate.

Ülenurme gümnaasiumi kauaaegse emakeeleõpetaja ja laste hulgas hinnatud klassijuhataja Piret Rannasti kohta esitati komisjonile koguni neli taotlust – kõik tema õpilastelt. See on pisut tavapäratugi – harjumuspäraselt on kandidaadid üles seadnud ikka haridusasutuse direktsioon…

Allpool (lühendatult) mõned õpilaste hinnangud oma õpetajale-klassijuhatajale. Arvamustes on esile toodud ennekõike suurepärasele klassijuhatajale omaseid iseloomujooni.

Kirjapandu on meieni jõudnud tänu Tartumaa omavalitsuste liidu haridusnõunikule Kairi Vasemägele.

Piret Rannast. Foto: M. Ponna

Aasta klassijuhataja Piret Rannast

Miks kandidaat väärib esiletõstmist?

Piret on õpetaja, kes annab endast rohkem kui peaks, ta ei ole lihtsalt klassijuhataja, vaid teine ema. Tema usub meisse ka kõige keerulisematel aegadel ning panustab oma öötundegi selleks, et klassi õpilastel oleks kõik hästi.

Väga hooliv, krapsakas ja rõõmsameelne klassijuhataja, kes alati proovib igas mures aidata, lisaks on ta suurepärane eesti keele ja kirjanduse õpetaja, oskab õpilaste jaoks õppimise kergemaks teha, luues erinevaid seoseid.

Tooge näiteid, kuidas kandidaat on loonud oma klassis või kursusel „meie“-tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda.

Ta tõi meie klassi kokku ja muutis meid lähedasemaks. Alati planeeris meile üritusi ja tegi nii, et meil oleks kõige parem, hoolis meist ka väljaspool kooli. Me kõik usaldame õpetaja Piretit, võime rääkida talle oma muresid, mis toimuvad kodus, ning ta annab alati nõu. Kurbadel hetkedel ta lohutab ning rõõmsatel hetkedel rõõmustab koos meiega. Ta ei ole lihtsalt klassijuhataja, vaid meie teine ema, kes ei kõhkle meie eest seista, kui on vaja. Pole ühtegi õpilast klassist, kes ei ole Pireti eest tänulik.

Tooge näiteid, kuidas kandidaat teeb järjepidevat tööd õpilaste huvide avamisel ning toetab nende mitmekesiste valikute ja võimaluste nägemist.

Ma olen tänulik, et Piret on minu klassijuhataja, sest ta on andnud mulle võimaluse ka väljaspool kooli tegeleda asjadega, mis mulle huvi pakuvad. Õpetaja ei ole kunagi ükskõikne kellegi huvide ning tegemiste vastu. Mina viin läbi heategevusprojekti Maalides Head, mida ta on jälginud esimesest aastast saati. Küsib ikka, kuidas meil edasised plaanid on. Käib ka minu korraldatud näitus-kontsertidel. Eriti armas oli näha, et tema õpetajapäevikul on Maalides Head logoga kleeps, tema toetus on andnud nii palju. Olen pidanud koolist projekti pärast palju puuduma ja Piret ütleb alati: „Kui on vaja, siis tuleb minna, aga koolis peavad olema asjad korras.“

Piret soovib alati meiega avastada maailma ja laiendada silmaringi, kas lugudega või ekskursioonidega. Näiteks pakub ta alati välja suure valiku raamatuid, mida lugeda, et kõik leiaksid endale midagi; tihti näitab ka lugemise asemel filme, et tundidesse vaheldust tuua.

Tooge näiteid, kuidas kandidaat toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemist.

Meie bioloogiaõpetaja on alati öelnud, et klass on klassijuhataja nägu. Nii ka meie oleme muutunud õpetaja sarnaseks. Ta on meile suureks eeskujuks, küsime ikka, kuidas on õpetaja süda nii suur ja kuidas mahub sinna nii palju headust. Õpetaja ütleb, et tuleb olla inimlik isegi siis, kui teised sellega ei vasta. Vahel on tekkinud probleeme mõne õpetajaga – Piret ütleb, et kõigepealt rahunege ja rääkige, mis viga. Siis palub, et esialgu läheksime viisakalt ja räägiksime õpetajaga ise ning kui sellest ei aita, siis tuleb tema kaasa ja toetab, kui on vaja. Ta tahab, et oskaksime oma probleeme ise lahendada viisakalt ja mõistlikult. Piret on väga kohusetundlik ning ootab seda ka meilt.

Tooge näiteid, kuidas kandidaat arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ning seoste loomise ja kirjaliku ning suulise eneseväljenduse oskust

Õpetaja teeb palju rühmatööd, eriti kirjanduse tunnis, kus inimesed, kes loevad ühte raamatut, peavad arutama ja analüüsima seda koos. Tema eesmärk ei ole, et õpilased saaksid lugemiskontrolli tehtud, vaid et me teaksime sellest teosest võimalikult palju. Sellepärast jagame raamatuid ning teeme palju arutelusid nii raamatute kui ka telesaadete kohta.

Talle meeldib anda tööülesannet, mida nimetab „Silmaringi saateks“ – õpilased peavad vaatama saateid, näiteks „Osoon“, „Esimene stuudio“, „Suud puhtaks“, „Pealtnägija“ jne, sellest kokkuvõtte kirjutama, klassile tutvustama.

Tooge näiteid, kuidas kandidaat on loonud toimiva koostöö lapsevanemate, kolleegide ja teiste kogukonna liikmetega oma õpilaste arengu toetamiseks.

Kui õpetaja ja õpilase suhe on niivõrd hea, on tal ka kohe austus vanematelt. Ka on suhtlustes õpilastega vanemad kaasatud.

Koolis pole ühtegi sellist õpetajat peale Pireti, kellega kõik saavad läbi. Ta on nii mõistlik ja inimlik. Tuleb kõigile vastu ja leiab lahenduse. Samuti lapsevanemad hindavad teda väga.

Tooge näiteid, kuidas kandidaat rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid meetodeid, sealhulgas digitehnoloogia ja interneti võimalusi, ning jagab neid kolleegidega.

Õpetaja eelistab mitte-digitaalselt kirjutamist, et keegi ei unustaks oma käekirja. Aga siiski ta teeb erinevaid ülesandeid ka digitaalselt. Powerpoint´ide tegemine, informatsiooni otsimine ja osade kirjandite kirjutamine toimub samuti arvutis. Temal pole probleemi teha õppimist digitaalselt – kui tekib probleem, siis ta küsib kolleegidelt abi ja kõik on alati valmis teda aitama.

Vaatame tihti õpetajaga erinevaid saateid, mis avardab meie silmaringi. ETVs ei ole vist ühtegi saadet, mida Piret ei vaata ja millest meile põnevamat infot ei jaga. Ta arutleb meiega väga palju maailma teemade üle. Piret on inimene, kes väärib seda tiitlit, ta annab endast kõik, et teistel oleks hea.

 

Kätlin Tamm. Foto: M. Ponna

Ülenurme gümnaasiumi eripedagoog Kätlin Tamm

Õpetaja, Sinu headus

rohkem väärt kui kõik Su teadus.

A. Piirikivi

Õpetaja Kätlin töötab Ülenurme gümnaasiumis alates 2018. aastast. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli eripedagoogika teaduskonna. Juba töövestlusel õhkus temast soojust ja tähelepanelikkust oma seniste ja tulevaste õpilaste suhtes ning oodatava töö osas ning juba esimeste kuudega suutis ta pälvida nii laste kui ka lapsevanemate suure poolehoiu.

Kätlin on töös lastega erakordselt julgustandev, innustav, toetav ning empaatiline. Tema pühendumus ja soojus õpetajana on aidanud paljudel lastel leida üles enda tugevuse, õpimotivatsiooni ning elurõõmu.

Kätlin on eriklassi juhataja, samuti annab õpiabitunde algklasside õpilastele. Tänu tema pühendumusele on õppimises järje peale saanud nii mõnigi õpilane, kellel oli eelnevalt suuri raskusi. Kätlin selgitab esmalt välja õpilaste hetkeseisundi, jõuvarud, meeleolu ning selle pinnalt valib ta metoodika ja tunnitegevused. Tema tundidesse minnakse rõõmuga ning õpilased ootavad Kätlini õppetunde suure õhinaga.

Õpilased, kes eelnevalt ei osalenud aktiivselt koolitöös, kiindusid oma õpetajasse. Kätlin ei unusta kunagi ühegi enda klassi lapse tähtpäeva. Ta ütleb, et see võib olla lapse ainus pidu ning teeb selle päeva lapsele eriliseks. Aja möödudes on lapsed juba ise tähelepanelikumad ning oskavad märgata eakaaslaste rõõme ja muresid.

Õpetaja juhendamisel osalesid eriklassi õpilased koolis korraldatud heategevuslikul laadal. Nad meisterdasid ise puidust esemeid, müüsid neid ja tulu annetasid liikumispuuetega laste fondi. Õpetaja Kätlin osales koos õpilastega pesakastide valmistamise talgutel, matkadel ning kalapüügiretkedel. Ülenurme gümnaasiumi Teadusfestivalil eelmise aasta septembrikuus juhtis ta töötuba „Helid ja ruumid”. Õpetaja on lisaks koolitööle arendanud lastes sotsiaalseid ja elulisi oskusi ning toimetulekut igapäevaelus. Pidev ja järjekindel töö laste ja lastevanematega on Kätlini klassi õpilased liitnud üheks tervikuks.

Lisaks eeltoodule osaleb Kätlin aktiivselt kooli arendustöös, täiendab aktiivselt digipanka ning nõustab lapsevanemaid ja kolleege.

Lapsevanem on õpetaja iseloomustuseks kirjutanud: „Õpetaja Kätlin on olnud minu lapse õpetaja/klassijuhataja nüüdseks paar aastat. Kätlin on õpetaja, kellel on harukordne oskus ja võime motiveerida kõiki enda klassi lapsi, võttes samas arvesse nende erinevaid vajadusi ning õpioskusi. Õpetaja Kätlin ei anna ühegi lapse osas alla, olgu ükskõik kui raske. Tänu sellele on lastes säilinud koolirõõm.

Ta on loonud ühtehoidva klassi, kus koos on edukalt osaletud mitmel konkursil (viimane näide – „Aasta looma luulekonkurss”).

Mis kõige tähtsam – õpetaja on pälvinud laste täieliku usalduse!”

Kätlin on armastatud õpetaja nii laste kui lastevanemate silmis ning austatud ja hinnatud kolleeg kaastöötajate jaoks. Ta leiab alati aja, et märgata ja kuulata last, et olla lapsevanemale toeks, et julgustada ja inspireerida töökaaslasi.

Õnnitleme Ülenurme gümnaasiumi eripedagoog Kätlin Tamme „Tartumaa aasta õpetaja 2020“ aunimetuse puhul!

MERJE AAVIK,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

 


Samal teemal:

Õpetajate päeval kuulutati välja Kambja kooli aasta õpetajad ja aasta kolleeg

Kino maale
EelmineLaulu ja muusikat täis päev
JärgmineMuusikakoolis