0.9 C
Kambja
Teisipäev, 23.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu jaanuariistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu jaanuariistungi otsustest

Vallavolikogu istung toimus 31. jaanuaril 2008.

Kambja valla teenetemärgi andmine

Vallavolikogu otsustas, et Kambja valla teenetemärki nr 10 väärib Voldemar Org, keda kambjalased teavad ja austavad tarmuka põllu- ja rahvamehena.

Teenetemärgi saaja selgitamiseks korraldas vallavolikogu salajase valimise, sest nõnda näeb ette autasu statuut. Sel korral piisas ühest hääletusvoorust, et tõdeda, kellel kandidaatidest on ülekaalukas toetus. Voldemar Orgu soovis tunnustusesaajaks 8 volikogu liiget, Madis Linnamägi poolt anti 4 häält ja Anne Välja sai ühe hääle. Üks volikogu liige oma eelistust ei väljendanud ja üks vallavolinik puusus istungilt.

Valla 2008. aasta eelarve

Vallavalitsuse istungil oli esimesel lugemisel Kambja valla 2008. aasta eelarve eelnõu, mida tutvustas oma viimasel tööpäeval vallavalitsuse pearaamatupidaja Raili Kruuse.

Valitsuse liikme ametisse nimetamine

Vallavolikogu, juhindudes vallavanem Ivar Tedrema ettepanekust, otsustas nimetada vallavalitsuse liikme ametisse Raili Kruuse. Otsus jõustus 1. veebruaril 2008.

Vallavanema selgituse kohaselt kuulus Raili Kruuse ka seni vallavalitsuse koosseisu kui vallavalitsuse pearaamatupidaja, kuid ta esitas avalduse sellelt ametikohalt lahkumiseks seoses pensionile jäämisega. Ivar Tedrema avaldas soovi, et Raili Kruuse jätkaks tegevust vallavalitsuses, et jätkuvalt kasutada tema kompetentsust ja pikaajalisi kogemusi.

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu määrusega nr 53 muudeti volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise korda (kehtestatud määrusega nr 9 15. detsembril 2005). Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Vallavolikogu esimehele makstakse tema ülesannete täitmise eest tasu 3500 krooni kuus (seni 2500 kr).

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeestele makstakse ülesannete täitmise eest tasu 1100 kr (seni 950 kr) kuus nende kuude eest, millal toimusid komisjoni koosolekud. Kui komisjoni koosolekut ei ole toimunud, tasustatakse komisjoni esimehi samadel alustel vallavolikogu liikmetega.

Teisele vallavolikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 450 kr ühel istungil osalemise eest (seni 300 kr).

Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmetele makstakse tasu komisjoni istungist osavõtu eest 75 kr/tund (seni 50 kr/tund).

Pedagoogide töötasustamise alused

Koolide ja lasteasutuste pedagoogide töötasustamine 2008. aastal lähtub vallavolikogu poolt kehtestatud määrusest nr 54.

Munitsipaalkoolide pedagoogide kuupalga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

  • noorempedagoogil 9516 kr;

  • pedagoogil 10077 kr;

  • vanempedagoogil 11517 kr;

  • pedagoog-metoodikul 13908 kr.

Oma ametikohal töötamiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi puhul lisandub klassijuhataja ülesannete täitmise korral eelpooltoodud palga alammäärale 10% kuus.

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palgamäär võib olla 15% madalam eespooltoodud palga alammäärast.

Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja palga alammäär on 7300 kr.

Riigieelarvelistest vahenditest võib võimaluse korral maksta töötasu õppetööga otseselt mitte seotud pedagoogilistele töötajatele (nt logopeed, huvijuht, ringijuht, huvikooli õpetaja jne).

Munitsipaallasteasutuste kõrgharidusega õpetaja palga alammäär on 9360 kr, keskeriharidusega õpetaja palga alammäär 7950 kr.

Lasteasutuse juhil on õigus diferentseerida lasteaia õpetajate palkasid vastavalt neile atesteerimisel omistatud ametijärkudele kinnitatud eelarvevahendite piires.

Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine

Vallavolikogu määrusega nr 55 kehtestati vallavalitsuse liikmete ja vallavalitsuse teenistujate ametipalgad.

Vallavanema ametipalgaks on 16000 kr kuus. Palgaline vallavalitsuse liige (0,2 ametikohta) saab töötasuna 3000 kr kuus. Teistele vallavalitsuse liikmetele vallavalitsuse töös osalemise eest hüvitust ei maksta.

Vallavalitsuse teenistujate ametipalgad struktuuriüksuste lõikes on järgmised:

Vallakantselei

vallasekretär 14500.-

vallasekretäri abi 10000.-

vanemspetsialist 9500.-

informaatik (0,2 ametikohta) 4500.-

Raamatupidamisosakond

pearaamatupidaja 14500.-

raamatupidaja-kassapidaja 11000.-

raamatupidaja 11000.-

Sotsiaalosakond

sotsiaalnõunik 14000.-

sotsiaaltöötaja-registripidaja 10000.-

autojuht-sotsiaalhooldustöötaja 8000.-

Majandus- ja maakorraldusosakond

majandusnõunik 14500.-

maanõunik 13000.-

keskkonnanõunik 13000.-

ehitusnõunik 13000.-

koristaja 5000.-

Muud teenistujad

päästekorraldaja 10000.-

kultuuritöötaja 8000.-

Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele makstakse puhkusetoetust seoses põhipuhkusega ühe kuu ametipalga ulatuses. Teenistujatele makstakse puhkusetoetust seoses põhipuhkusega kuni ühe kuu ametipalga ulatuses kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

Vallavanem Ivar Tedrema märkis volikogu istungil, et määruses kehtestatud palganumber on lõplik. Kui varem maksti vallaametnikele teenistusstaaži eest lisatasu, siis nüüd on staažiga arvestatud juba palganumbri määramisel.

Valgjärve valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Volikogu tutvus Valgjärve vallavalitsuse poolt esitatud Valgjärve valla üldplaneeringuga ja kooskõlastas selle.

Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

Vallavolikogu määrusega nr 59 kehtestati Kambja valla jäätmehoolduseeskiri.

Jäätmehoolduseeskiri reguleerib Kambja valla haldusterritooriumil olmejäätmete ja tootmisjääkide kogumist, sorteerimist, vedu, töötlemist, hoidmist, taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamist ning jäätmete tekitaja, territooriumi valdaja, jäätmekäitlusettevõtte ja Kambja valla kui omavalitsusüksuse vahelisi suhteid jäätmekäitlusalases tegevuses.

Jäätmehoolduseeskiri kehtestab jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonnad, jäätmete vedamise korralduse Kambja vallas.

Kehtetuks tunnistati vallavolikogu 31. augusti 2006.a määrus nr 21 Kambja valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine.

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vallavolikogu määrusega nr 57 kehtestati korraldatud jäätmeveo rakendamise kord, mille eesmärgiks on sätestada korraldatud jäätmeveole üleminekuga seonduv Kambja vallas.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 58, milles Kambja vallavolikogu 28. juuni 2006 määrust nr 19 “Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine” täiendatakse järgmiselt:

„1) määruse paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:

„(3) Reovee ärajuhtimise hind on 7 krooni m3.“

2) määruse paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse järgmiselt:

„mõõtesüsteemi alusel 7 krooni m3.““

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava täiendamine

Vallavolikogu kehtestas määruse 56, et täiendada Kambja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2005-2017 (kehtestatud 26. jaanuaril 2006 vallavolikogu määrusega nr 12) ja kinnitada osa 4 „Investeeringuprogramm aastateks 2008 – 2017“.

Toivo Ärtis

Loetumad