Ülevaade vallavolikogu veebruariistungi otsustest

183

Kambja vallavolikogu istung toimus 28. veebruaril 2008.

Pensionäridele maamaksutoetuse maksmine

Vallavolikogu otsustas maksta ühekordset sotsiaaltoetust 2007. aasta maamaksu tasumiseks pensionäridele, kelle elukoht on registreeritud Kambja vallas ja kes omavad elamumaad. Toetusega kompenseeritakse elamumaa maamaks kuni 150 kr ulatuses ja maksu maksmise kulud 25 kr. Toetus makstakse välja toetuse saaja pöördumisel vallavalitsusse.

Volikogu otsusele lisatud maamaksutoetuse saajate nimekirja on kantud 239 isikut, kellele kokku on maamaksu määratud 120656 kr väärtuses ja soodustust antakse 39220 kr väärtuses.

Ehitise peremehetuse tuvastamine

Kambja vallavolikogu otsusega tunnistati peremehetuteks ehitisteks:

 • Oomiste külas asuvad endise Lepiku A-2 talu elumaja ja saun;

 • Kambja alevikus Puiestee tn 2a asuvad kelder ja gaasihoidla;

 • Kambja alevikus Võru mnt 2a tootmishoonete kõrval asuv põllutehnika hoiukuur;

 • Kambja alevikus asuv bensiinijaama biotiik ja trass;

 • Vana-Kuustes asuvad biotiigid;

 • Pangodi külas asuv järvevahi maja.

Kõigi ülalpool nimetatud objektide peremehetu ehitisena arvelevõtmise menetlust alustas Kambja vallavalitsus avaldades teated peremehetute ehitiste kohta 15. novembri 2007. a ajalehes Postimees ja 19. novembri 2007. a Ametlikes Teadaannetes. Teadetes paluti kahe kuu jooksul alates nende ilmumisest esitada vastuväited ehitiste peremehetuks tunnistamisele ja hõivamisele. Vastuväiteid ehitiste hõivamise kohta ei esitatud.

Eratee nime määramine

Vallavolikogu määras maaomaniku soovil Pangodi külas planeeritavatele erateedele järgmised nimed:

 • Mäekülje tee;

 • Silla tee.

Määrus kehtestati kohanimeseaduse sätete ja Kambja vallavalitsuse 30. novembri 2007. a korraldusega nr 753 kehtestatud Mäekülje, Silla, Pintsli ja Tuulepesa kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringute alusel.

Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Kambja vallavolikogu kehtestas määruse, milles delegeeris Kambja vallavalitsusele kohanimeseadusest tulenevad järgmised õigused ja kohustused:

 • kohanime määramine kohanimekohustuseta objektile (maaüksus, katastriüksus, kinnistu) kohanimeseaduse § 4 lõigete 2 ja 3 alusel;

 • erateele nime määramine kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 6 alusel;

 • kohanimeseadusest tulenevad kohanime määramist ettevalmistavad ja teavitustoimingud, kusjuures vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõud vallavalitsuse teadetetahvlil ja valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel:

 • Aakaru külas asuva Väike-Tatraoru tee (tee nr 2820195) maaüksus (kilomeetrid 0 – 0,284) pindalaga 0,16 ha sihtotstarbega transpordimaa;

 • Aakaru külas asuva Tatraoru tee (tee nr 2820093) I maaüksus (kilomeetrid 0 – 0,077) pindalaga 0,11 ha ja II maaüksus (kilomeetrid 0,217 – 0,999) pindalaga 0,44 ha sihtotstarbega transpordimaa.

Valla 2008. aasta eelarve

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 62, millega kinnitati pärast teist lugemist Kambja valla 2008. aasta eelarve kogumahus 38,3 miljonit krooni.

 

Kassatagavara suuruseks 2007. aastal kinnitati 39 000 krooni. Vallavalitsusel lubati teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus vallavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. Vallavalitsusele anti luba võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni 600 000 krooni.

Toivo Ärtis

Kino maale