Piirangud hariduselus pärast 10. jaanuari

913
Foto: Liisi Ilves

Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja Ida-Virumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel. Vabariigi Valitsus hindab olukorda ja vaatab kõik piirangud üle hiljemalt 7. jaanuaril.

Õppetöö korraldamine uuel aastal

Haridus- ja teadusministeerium on kirjeldanud stsenaariumid õppetöö korraldamiseks uuel aastal. Stsenaariumite rakendamisel tuleb lähtuda piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Stsenaariumitega saab tutvuda ministeeriumi veebilehel.

Kõigi stsenaariumide puhul jäävad avatuks lasteaiad ja -hoiud. Piiranguid ei kohaldata koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Distantsõppe rakendamisel jäävad iga stsenaariumi puhul kehtima erisused õppijatele, kes:

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Harjumaal ja Ida-Virumaal jätkub osaline distantsõpe

 1. kuni 17. jaanuarini tohivad kontakttegevustes osaleda üldhariduskoolide 1.−4., 9. ja 12. klassi õpilased.

Kõigis teistes klassides ning kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides võib kontakttegevusi läbi viia vaid eelpool mainitud erandjuhtudel.

Kontakttegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine. Õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Oluline on vähendada kontaktide hulka nii õppijate kui koolipersonali vahel.

Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

1. detsembrist kuni 17. jaanuarini on keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe.Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Pärast vaheaega taastub suuremas osas Eestist kontaktõpe

Teistes maakondades on alates 11. jaanuarist lubatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides. Võimalike piirangute rakendamise otsustavad terviseamet ja koolipidaja, võttes arvesse haridus- ja teadusministeeriumi stsenaariumeid ning terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi.

Kontakttegevusi läbi viies tuleb järgida viiruse leviku pidurdamiseks vajalikke meetmeid: hajutamine, kontaktide vähendamine, hügieeninõuded, soovitame kanda maski.

Noorsootöö, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja täiendusõpe

Siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus ja -tegevus ning täiendkoolitus ja täiendusõpe on kuni 10. jaanuarini lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga rühmas, kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
 • Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Pikaajalised plaanid

Haridus- ja teadusministeerium on välja töötanud ka pikemaajalise strateegilise tasandusplaani selleks, kuidas aidata koolidel, huvikoolidel ja noortekeskustel, mis on ebastabiilsetes oludes tegutsenud juba pikka aega, taastada COVIDI-eelset seisundit. Plaanis keskendutakse õpilünkade kiirele ja süsteemsele tuvastamisele ning õppijate edasijõudmise toetamisele individuaalsetest vajadustest ja hetketasemest lähtuvalt. Samuti on olulisel kohal vaimse tervise toetamine ning e-lahenduste väljatöötamine kriisi võimalike tagajärgedega tegelemiseks. Vabariigi Valitsus arutab plaani uuel aastal. Plaani elluviimine vajab lisaressursse.

Piirangute mõju leevendamiseks töötab valitsus koos töötukassaga välja meetmed erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujate toetamiseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi aastakokkuvõte

Aasta lõppedes on kombeks teha kokkuvõtteid: vaatame tagasi sellele ebatavalisele aastale. Täname kõiki haridusjuhte, õpetajaid, õppijaid, lapsevanemaid ja hariduse sõpru vapruse, kannatlikkuse, nutikuse ja hea koostöö eest! Koroona-aasta kokkuvõtet saab lugeda ministeeriumi kodulehelt.

Lisainfo:

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate ministeeriumi kodulehelt www.hm.ee/koroona.
 • Haridus- ja noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja noorteameti veebilehelt.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.
 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

 

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineTõrvandi raamatukogu kolib