Vallavalitsuse istungilt

547

30. detsembril otsustati

Eraldada hädaohus olev laps ajutiselt perekonnast alates 31.12.2020 alates kl 12.00 kuni 02.01.2021, kuid mitte kauemaks, kui 72 tunniks ning määrata lapse viibimiskoht

29. detsembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Pühi külas Kasesalu kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Haru tn 14 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Kõivu tn 17 üksikelamu ja Aia tn 45 abihoone püstitamiseks ning Odra tänaval ja Soinaste külas Väetiseküüni-Lennuvälja tee lõik 3 veetorustiku rajamiseks, Kambja alevikus Kesk tn 4 mänguväljaku rajamiseks ning Kesk tn 3 kuur-ladu lammutamiseks, Rebase külas Haroldi ja Sakuri elektritootmisrajatise rajamiseks, Kullaga külas Udusaare abihoone püstitamiseks, Reola külas Lelu tootmishoone juurdeehituse (varjualune) rajamiseks, Lemmatsi külas Kannistiku tee 22 abihoone püstitamiseks, Räni alevikus Ringtee tn 65a pesulahoone ja kaubandushoone püstitamiseks, Saarekese tn 6 kahe korteriga elamu, Saarekese tn 8 nelja korteriga ridaelamu, Saarekese tn 10 kuue korteriga ridaelamu ja Saarekese tn 12 kaheksa korteriga ridaelamu püstitamiseks, Laane külas Loojangu tänav L3 juurdepääsutee rajamiseks, Õssu külas Karja tee 1 ja Palumäe külas Piiri elektritootmisrajatiste (ehr kood 221356048) rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 9 korterelamule ning Melissi tn 1, Melissi tn 2, Melissi tn 3 ja Melissi tn 4 kahe korteriga elamutele, Ringtee 1 ümberehitatud lasteaiale ning Ülenurme alevikus Silmapiiri tn 18 üksikelamule.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja vallas Lepiku külas asuvatele Kikerpilli-Kuivakuru tee lõik 3 ja Pau-Randoja tee lõik 1 katastriüksustele.

Määrata Lemmatsi külas asuva Pargi katastriüksuse (registriosa nr 1444604, katastritunnus 28301:001:1207) sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Tunnistada kehtetuks Kambja vallavalitsuse 24.01.2019 korralduse nr 871 „Õigusvastaselt võõrandatud ehitiste osaline tagastamine ja mittetagastamine“ punktid 3-10.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 11 isikule kogusummas 1229,64 eurot.

Jätta rahuldamata isikute taotlused küttetoetuse saamiseks ja üldhooldusteenuse eest tasumiseks.

Lõpetada isiku hooldus tema surma tõttu.

Volitada sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme täitma Kambja vallavalitsuse nimel isiku eestkostja ülesandeid.

Tasuda puudega lapse logopeedi ja eripedagoogi teenuste eest riigieelarvest eraldatud haridustoetuse vahenditest.

Korraldada ja rahastada puudega laste tugiisiku ning lapsehoiuteenused.

Tasuda Kanepi kodu arve summas 387,10 eurot surnud isiku teenuse eest võlgnevuse katteks (1/2 võlgnevusest). Isiku suhtes oli algatatud eestkoste menetlus enne, kui ta suri ning lähedased ei ole suutnud võlgnevust likvideerida.

Eraldada MTÜ-le Kambja Laulu- ja Mänguselts tegevustoetust 3 020 eurot eesmärgiga toetada laulukoori Läte lauljatele 10 komplekti naiste rahvariiete ostmist.

Tellida Kambja valla ajalehe värviliselt trükkimine, küljendamine ja transportimine postikandeasutusse Garisson Trükikoda OÜ-lt ning sõlmida leping kehtivusega 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2022.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping asukohaga Lennu 42 tähtajaga 1 aasta.

Sõlmida äriruumi üürileping Wilhelmine Salong OÜga asukohaga Pargi 7 Ülenurme alevik tähtajaga 01.02.2021-31.01.2023 üürihinnaga 2 eurot/m2.

Kino maale