Vallavalitsuse istungilt

204

18. märtsil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Reola külas Poldrihundi maaüksusele ehitise püstitamiseks
 • Pulli külas Põdra kinnistule muu teenindushoone projekteerimiseks
 • Reola külas Roosi tn 1 maaüksusele ehitise püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus asuva Kõivu tn 4 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Tõrvandi alevikus asuva Kõivu tn 2 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Vana-Kuuste külas Kooli tee 2 mõisapargi ümberehitamiseks
 • Soinaste külas Rehepapi tee 27 tootmishoone laiendamiseks.

Väljastada kasutusload:

 • Ülenurme alevikus Villa tn 12 kinnistule püstitatud ridaelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 18 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus Räniküla tn 20 kinnistule püstitatud abihoonele
 • Soinaste külas Tuule tn 2 püstitatud üksikelamule
 • Läti külas Latika rajatud elektritootmisrajatisele.

Võtta vastu määrus, millega antakse ehitus- ja kasutusteatise kontrolli tulemusel esitatavate nõuete haldusakti andmise õigus maa- ja ehitusosakonna menetlust läbiviivale ametnikule.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja vallas Uhti külas asuvale Valgekõrtsi tee lõik 1 (nr 9490374) katastriüksusele (94901:009:0479).

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 52 eurot.

Lõpetada hooldus seoses hooldatava surmaga.

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu ja suure sademete hulga tõttu keelata Kambja vallas alates 20. märtsist 2021 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel vastavalt nimekirjale.

Kinnitada Kambja valla 2021. aasta hankeplaan.

Kinnitada Kambja valla kriisikomisjon uues koosseisus.

Lõpetada Kambja postkontori ruumide rentimine AS-le Eesti Post (Omniva) viimase soovil.

Anda Oleg Luigele taksoveo sõidukikaart sõiduki kasutamiseks taksoveol.

Määrata huvihariduse toetus ühele isikule summas 250 eurot.

Eraldada 2021. a vallaeelarvest tegevustoetust 13-le mittetulundusühendusele kogusummas 39 963 eurot.

Kino maale