Vallavalitsuse istungilt

249

29. aprillil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused:

  • Tõrvandi alevikus asuva Leetsi tn 2 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Laane külas asuvale Tammelehe maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload:

  • Tõrvandi alevikus Müürsepa tn 3 ärihoone püstitamiseks ning Ringtee tn 1 kinnistul mänguväljaku rajamiseks
  • Lemmatsi külas Lepalaane tn 4 üksikelamu püstitamiseks
  • Külitse alevikus Vabadiku tänava rajamiseks
  • Räni alevikus Viljandi mnt 75/1 kinnistul äri- ja tootmishoone katusele sidemasti rajamiseks.

Tunnistada kehtetuks 30.12.2020 väljastatud ehitusluba nr 2012271/44560 Tõrvandi alevikus Aia tn 45 abihoone (ehr kood 121350005) püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Tõrvandi alevikus Melissi tn 17 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule.

Algatada Külitse alevikus asuvate Teeserva ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Pikendada Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestust kuni 01.06.2021.

Anda nõusolek Kambja vallas Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre detailplaneeringu VII-X etapi realiseerimisel tekkinud, korralduse lisas 1 toodud registriosade III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse (hoidumisservituudi) kustutamiseks.

Seada hooldus kahe isiku üle ning määrata nende hooldajatele hooldajatoetus.

Tasuda igakuiselt isiku töövõimetoetusest ja lähedaste vahenditest puuduoleva osa üldhooldusteenuse kuludest SA Tõrva Haigla hooldekodus.

Jätta esitatud vaie väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamise korralduse kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga asukohaga Reola küla Lennu tn 42.

Korraldada riigihange Kambja valla teede pindamiseks avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on 31. august ja eeldatav maksumus 125 000 eurot.

Määrata huvitegevuse toetused Kambja põhikoolile, Kuuste ja Kambja põhikooli ühistaotlusele, ühingule Iris, Ülenurme muusikakoolile, Tartu Kalevi jalgpalliakadeemiale ning klubile Cycling Tartu kogusummas 23 979 eurot.

Määrata huvihariduse toetus sportlasele summas 375 eurot.

Anda luba OÜle Common kahepoolse reklaami (6m x 3m) paigaldamiseks Tõrvandi alevikus Tööstuse tee 7 maaüksusele perioodiks 01.06.2021-01.05.2024;

Anda luba OÜle Albatrek Saialille uuselamurajooni reklaami (5,9m x 2,9m) pikendamiseks Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 9 maaüksusele perioodiks 03.05.2021 – 02.05.2024.

Seoses OÜ Ülenurme Teed nõukogu liikmete Kaupo Piirsalu ja Enno Soodla volituste lõppemisega nimetada tähtajaga kuni 23.01.2023 nõukogu liikmeteks Kaupo Piirsalu ja Taivo Prants.

Sõlmida jahinduse kokkulepe MTÜga Ülenurme Jahiselts.

Kino maale