Avalik kiri Külitse elanikule!

895
Külitse reoveekogumisala kaart

Vallavalitsus on mitu aastat aktiivselt toimetanud Külitse aleviku piirkonna vee- ja kanalisatsiooni väljaarendamise teemadega. Projekt „Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ esitati 2021. aasta kevadel SA KIK keskkonnaprogrammi. Praeguste plaanide järgi on keskkonnaprogrammi taotluste otsuste tegemine KIKi nõukogu koosolekul, mis toimub juuni keskel. Seega on meil loodetavasti jaanipäevaks teada, kas projekt rahastatakse.

Projekti eesmärgiks on viia Külitse piirkonna olemasolev veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem ning selle toimimine vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega. Eesmärgi saavutamiseks rajatakse ühtne ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem. Projekti raames kavandatavad rajatised hakkavad teenindama Külitse piirkonna elanikke ja kuuluma ASile Emajõe Veevärk.

Pöidlad pihku!

TAUSTAINFO

Vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk esitas rahastamistaotluse SA KIK 2020. aasta kevadvooru. Varem koostatud tehnoloogilise projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ eelarve järgi taotleti rahalisi vahendeid 2 000 000 eurot. SA KIK otsustas projekti mitte rahastada, kuna taotluses esinesid mõningad puudused. Puudused likvideeriti ja rahastamistaotlus esitati SA KIK 2021. aasta kevadvooru.

Eelmise aasta kevadel saadeti kõikidele kinnistuomanikele ühisveevärgi liitumissoovi leht ja asendiplaan ning oodati tagasisidet. Kõikidest kinnistuomanikest soovis vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liituda umbes 62% – see oli ka miinimumprotsent rahastamistaotluse esitamiseks.

ASi Infragate Eesti koostatud Külitse piirkonna vee- ja kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti järgi varustatakse Külitse alevik veega Tartu linna ja Külitse aleviku vahelise transiitveetoru baasil. Reovee puhastamine toimub Tartu linna reoveepuhastis. Selleks rajatakse isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustikuna ning reovee ülepumplatega kombineeritud kanalisatsioonitorustik Külitse alevikus asuvalt ja riigile kuuluvalt Ojaheina kinnistult KÜ 94901:005:1580 kuni juba olemasoleva Tartu linna kanalisatsioonitorustikuni, mis asub sarnaselt veetorustikuga Jõhvi-Tartu-Valga maantee (riigimaantee nr E264/3) ja riigimaantee nr 22128 Lemmatsi–Leilovi ristmikul. Rajatava kanalisatsiooni ühendustorustiku pikkuseks 3100 meetrit. Torustiku täpsed parameetrid selguvad edasise projekteerimise käigus.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale