Väikeste koolilaste uued kogemused ja algklasside koolipere pilk tulevikku

382

„Loen, kuidas toetada

koduõppele jäänud last:

tuleb arvuti soetada

ja jagu saada tast…“

/K.Ehin

Kontaktõpe, distantsõpe, hübriidõpe – käesoleval õppeaastal saime selgeks mitmed uued mõisted; saime tunda, mida tähendab õppida kodus distantsilt ja kuidas me tegelikult kõik kooli igatsesime, nii õpilased kui ka õpetajad. Saime teada, kui raske on tegelikult õppida ja õpetada, kui traditsiooniline õppevorm on viiruse leviku tõttu võimatu. Saime veelgi enam teada, mida tähendab mõistmine ja tolerantsus, hoolimine ja pidev töö. Töö all ei pea ma siinkohal silmas mitte labidaga kaevamist, inseneri- või õpetajatööd, vaid oma võimete, oskuste ja hoiakute pidevat arendamist, mõtete struktureerimist ning oma emotsioonidega toime tulekut. Tööd tuleb teha endaga ja endale.

Algkoolimajas on enamik vahetunde õuevahetunnid. Foto: Merlin Ponna

Gary Douglase on öelnud: „Kui sa tahad, et maailm oleks parem paik, siis ole ise see parem paik.” Tuleb luua endas ja enda ümber tasakaal ning mõistmine.

Head lapsevanemad! Teie laps vajab teid ja teiega koosolemist. Leidke aega tegelemaks oma lapsega, avastage uuesti mäng ja tegevused. Kuulake oma lapse mõtteid, arutage päevasündmusi ja olge talle toeks ebaõnnestumiste puhul. Viimaste aastate keerulistes olukordades vajavad eelkõige lapsed tuge ja mõistmist.

Ootame kõik suve … sooja, päikesepaistelist, viirustevaba ja muljeterohket. Usun, et see tuleb just selline. Mitte kaugete reiside suvi, vaid kodumaine, päikeseküllane, südantkosutav ja hingelähedane.

Uuelt õppeaastalt ootame ennekõike turvalist elu- ja õpikeskkonda, tervist, uusi teadmisi, tasakaalu ja õpihimu. Eelnev aasta õpetas meid kõiki – andis märku tugevustest ja tõi välja kitsaskohad. Usun, et algavat õppeaastat tervitame tugevamate, targemate ja sõbralikemana. Me kõik anname selleks endast parima: õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Järgime siis nõutavaid reegleid, mis teevad meie kõikide elu turvalisemaks.

Uuel õppeaastal liitub algklasside perega vähemalt 132 esimese klassi õpilast. Ootame sügisel rõõmuga oma uusi sõpru. Koolimaja on meile juba kitsaks jäänud ja algul tundus võimatuna kõik uued õpilased hommikusse vahetusse ära mahutada, kuid koostöös leidsime algavaks õppeaastaks parimad lahendused. Kõik õpilased alustavad õppetööga hommikul ja vajadusel kasutame asenduspinnana Tõrvandi lasteaia juures asuvaid Kambja Vallavolikogu ruume. 2023. aasta sügiseks peaks valmima Tõrvandis uus koolimaja. Rõõm on tõdeda, et meie kooli staadion on juba juunikuus valmis ja suvel algab spordihoone ehitus, mis valmib 2022. aasta sügiseks.

Endiselt jääb tööle bussiooterühm nendele õpilastele, kes kasutavad kojusõiduks bussitransporti.

Jätkame mitteeristava hindamisega õppeainetes (nt kunst, tehnoloogia, arvutiõpetus, kehaline kasvatus ja muusika), kus õpieesmärgiks on ennekõike õppija järjepidev areng, mitte niivõrd konkreetse ühtse taseme saavutamine.

Muudatus tuleb õpilaste käitumise ja hoolsuse tagasisidestamises. Kaovad hinnangud: eeskujulik, hea, rahuldav mitterahuldav.

Iga trimestri lõpus analüüsib õpilane etteantud mudeli põhjal oma käitumist ning kavandab koos õpetajaga vajalikke positiivseid muudatusi. Õpetaja kirjutab trimestri käitumise tagasiside tunnistusele.

Endiselt jätkame varase keeleõppega ning tähtsustame veelgi reaalainete osa õppetöös. Avame matemaatikaringi 2.-3. klassi õpilastele ning jätkame 5. klassi eriandekate õpilaste huvitava matemaatikatunniga. Taas on võimalus registreerida oma laps robootikaringi ja teist aastat järjest loodame oktoobrivaheajal läbi viia robootika päevalaagri huvilistele.

Jätkub juba traditsiooniline muusika- ja spordi-terviseedenduslik suund. Loodame uuelt õppeaastalt, et viirused taanduvad ning õpilastel on võimalik lisaks õppetegevusele osaleda huvi- ja spordiringides, treenida, võistelda, esineda. Kahjuks jääb ka sel õppeaastal viiruse leviku tõttu ära varem kavandatud muusika- ja spordi-terviselaager.

Distantsõpe Foto: Ardo Heinmaa

Käesoleva õppeaasta oluliseks märksõnaks sai liikumisvõimaluste suurendamine koolis. Selleks oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga, mille kaudu saadud ideedest tulenevalt muutsime füüsilist koolikeskkonda, vahetundide korraldust, samuti on saanud koolitust ka mängujuhid.

Algkoolimajas on enamik vahetunde õuevahetunnid. Lapsed osalevad neis meeleldi peaaegu iga ilmaga. Kavandamisel on õuesõppeklass, mille juurde on planeeritud õpilastele erinevad atraktsioonid ja mänguvahendid.

Teise suurema uuendusena tooksin välja digipöörde, mis toetab e-õppes vajaliku õpikeskkonna arengut. Arvutiõpetus algab esimesest klassist, lõiming õppeainetega toimub kooliastmete kaudu. Uued keskkonnad, avastused, õppemängud. Ja nii õppisid kõik: õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Õpetajad osalesid e-koolitustel, õppisid ka üksteise positiivsetest kogemustest ja ainetundidest. Usun, et lastele sai selgeks teadmine, et arvuti on õppe- ja töövahend. Mängudeks jäävad lauamängud, õu, loodusmatkad ja mänguväljak.

Elu on täis muutusi ja erinevaid väljakutseid. Sheryl Sandberg, üks Facebooki juhtidest on öelnud elu väljakutsete kohta, et kui variant A ei ole võimalik, tuleb võtta maksimum variandist B ja edasi on meil kogu tähestik, millest maksimum võtta.

Oleme siis positiivsed, leiame uusi väljakutseid, oleme loovad ja loomingulised, mõistvad ja sõbralikud. Teeme ise, aga arvestame ka endast nõrgematega. Hoiame ja hoolime.

Tänan kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja koolitöötajaid toetuse, koostöö, mõistmise ja arukuse eest!

Soovin teile kõigile päikeselist suve, põnevaid kodumaiseid elamusi, uute matkaradade avastamist ning tugevat tervist!

MERJE AAVIK,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale