27. mail otsustati

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Kavandu külas Ruusa kinnistule abihoone projekteerimiseks
 • Sirvaku külas Ala kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Räni alevikus asuvale Ränirahnu tee 21 krundile parkla rajamiseks
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 6 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Rehe tee 18 ja Sae tee 2 kinnistule püstitatud üksikelamule

Võtta vastu Reola külas asuva Varese maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Määrata Kambja alevikus asuva Võru mnt 2f katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Võru mnt 2f, ärimaa
 • Võru mnt 2j, ärimaa.

Määrata Vana-Kuuste külas asuva Sibulasaare katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Sibulasaare, maatulundusmaa
 • Sibulametsa, maatulundusmaa.

Määrata Vana-Kuuste külas asuva Katalsepa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Katalsepa, maatulundusmaa
 • Oja, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Tatra külas asuva Luiga katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Luiga, sihtotstarve maatulundusmaa
 • Tiigiääre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Reola külas asuva Kiviaugu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Kiviaugu, maatulundusmaa
 • Kivimäe, maatulundusmaa.

Määrata Ülenurme alevikus asuvate Tartu mnt 18 katastriüksuse tunnusega ja Tartu mnt 16a katastriüksuse katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Tartu mnt 18, elamumaa
 • Tartu mnt 16a, elamumaa.

Määrata Külitse alevikus asuva Haaviku tee 19 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Haaviku tee 19, maatulundusmaa
 • Haaviku tee 17, maatulundusmaa.

Määrata Lemmatsi külas asuvate Piirisalu tee katastriüksuse, Piirisalu katastriüksuse ja Piirinõmme katastriüksuse vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Piirisalu, maatulundusmaa
 • Piirinõmme, maatulundusmaa
 • Piirisalu tee, transpordimaa.

Määrata Pulli külas asuva Ees-Kiivitaja katastriüksuse uueks koha-aadressiks Kiivitaja.

Algatadasundvalduse seadmise menetlus Eletrilevi OÜ kasuks Räni alevikus asuvale Ränisoo tee 4 kinnisasjale ning saata eelnõu kinnistu omanikule.

Seada hooldus isiku üle ning määrata tema hooldajale hooldajatoetus.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 390 eurot.

Eraldada toetus puudega isikule ERF-i meetmest eeldatava hinnakalkulatsiooni alusel isiku hügieenitoimingute parandamiseks summas 4338 eurot.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 195 eurot lapse laagrikulude katteks.

Tunnistada Kambja spordihoone parkla ja ümbruse vertikaalplaneeringu avatud hankemenetluses edukaks OÜ Kivipartner pakkumus. Sõlmida hankeleping lõpptähtajaga hiljemalt 31.12.2021.

Tellida ostumenetluse tulemuse alusel jäätmekava OÜlt Lemma maksumusega 5280 eurot.

Tellida OÜ-lt Landverk Tõrvandi aleviku ja alevikuga piirneva ala kohta eskiisjoonise koostamine hinnapakkumise alusel maksumusega 7776 eurot.

Kiita heaks Kambja valla konsolideerimisgrupi 2020. a majandusaasta aruanne.

Kiita heaks SA Ülenurme Areng 2020. a majandusaasta aruanne.

Kino maale