Vallavalitsuse istungilt

121

03. juunil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Lemmatsi külas asuvale Piirimetsa maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Reola külas asuvale Vilja tee 10 maaüksusele varikatuse projekteerimiseks
 • Soinaste külas asuvatele Tolga tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ning Kiire tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kruntidele kehtivate detailplaneeringute täpsustamiseks
 • Tõrvandi alevikus asuva Tehno tee 4 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Kaatsi külas Aasa üksikelamu laiendamiseks üle 33%
 • Laane külas Kesalille üksikelamu püstitamiseks
 • Räni alevikus Ringtee tn 65a, Ränirahnu tee 21, Kogre tee ja Ringtee tänav J2 kinnistutele kaugkütte ühendustorustike rajamiseks
 • Ringtee tn 65a ja Ränirahnu tee 21 kinnistutele kaugjahutuse ühendustorustike rajamiseks
 • Ringtee tn 65, Ringtee tn 65a, Ringtee tn 65b, Ringtee tn 67, Ringtee tänav J2, Ringtee tänav T3 ja Ränirahnu tee J1 kinnistutele kaugkütte jaotustorustike rajamiseks
 • Ringtee tn 65 ärihoone ümberehitamiseks
 • Soinaste külas Kiire tn 14 üksikelamu püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Tamme tänava ja Soinaste külas Linnavere tee 18, Pesa tn 2, Pesa tn
 • 21, 22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee, 22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee T6, Rehepapi tee T1, Rehepapi tee T2, Rehepapi tee T3 ja Rehepõllu kinnistutele vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Papli tänav 5, Papli tänav 7, Papli tänav 8, Papli tänav 8a, Papli tänav 9, Papli tänav 10, Papli tänav 11, Papli tänav 12, Papli tänav 12a, Papli tänav 14, Ringtee 2, Ringtee 3, Ringtee 4, Ringtee 10, Ringtee 11, Ringtee 12, Ringtee 13, Ringtee 14, Ringtee 15, Ringtee 19, Ringtee 1a, Papli tänava, Ringtee J12, Ringtee J2, Ringtee lõik 1, Tõrvandi haljasala P10 ja Tõrvandi haljasala P2 kinnistutele kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks
 • Virulase külas Kaasiku üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload:

 • Lemmatsi külas Kannistiku tee 23 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 26 ja Aasa tn 31 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus Maarjatähe tn 14c kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Reola külas Nirgi tee 11 ja 9 kinnistule püstitatud tootmishoonele
 • Ülenurme alevikus Luha tn 6 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Õssu külas Hõbepaju tn 19 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Haru tn 7 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Rahuldada Ülo Karpovi esitatud vaie Kambja vallavalitsuse 01.04.2021 korraldusele nr 2744 „Projekteerimistingimuste väljastamine“ osaliselt.

Maaküsimused

Kiita heaks Kavandu külas asuva Pargi kortermaja puurkaevu projekti rajamise toetuse kasutamise aruanne toetussummas 6464,16 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 646,42 eurot

Tunnistada kehtetuks 02.07.2020 korralduse nr 1981 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru taotluste tingimuslik rahastamine“ punkt 1.1 ja tühistada Antti Roosipuu projekti „Kleisi talu puurkaevu rajamine“ tingimuslik rahastamise otsus toetussummas 3392,88 eurot.

Määrata Talvikese külas asuva Peerna katastriüksuse 28204:005:0187 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Simso, maatulundusmaa
 • Peernamaa, maatulundusmaa.

Määrata Tõrvandi alevikus asuvate Nisu tn 6 ja 8 katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Kambja vallavalitsuse 04.02.2021 korralduse nr 2513 „Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine“ punkti 1.3 ning määrata Taivo Prantsu asemel komisjoni liikmeks Eve Jaanus.

Sotsiaalküsimused

Lõpetada isiku hooldus seoses elukoha vahetusega ning lõpetada tema hooldajale hooldajatoetuse maksmine.

Avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Tunnistada edukaks pakkumuste hindamise madalaima hinna kriteeriumi kohaselt OÜ RoadWest pakkumus ning sõlmida hankeleping lõpptähtajaga hiljemalt 31.08.2021.

Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Moodustada vallavalitsuse ajutine komisjon koosseisus Aivar Aleksejev, Eve Jaanus, Rahel Tamm ja Maia Uibo. Komisjoni tegevuse eesmärk on hinnata haridusasutuste rahastamiseks esitatud projekte haridus- ja teadusministri esitatud tingimustest lähtuvalt.

Muud küsimused

Loobuda TAS-i projekti rahastusest Kambja päästeseltsi hoone ehitamiseks, kuna ehitushinnad on tõusnud.

Paigaldada Külitse ranna parklasse käimla.

Kino maale