Vallavalitsuse istungilt

60

15. juulil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused  

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Reola külas asuvale Mäe maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks
 • Tõrvandi alevikus asuva Karikakra põik 6 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks – planeeringuga kavandatud hoonestusala nihutamiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Reola külas Unipiha tee 20 ladu-varjualuse ümberehitamiseks
 • Ülenurme alevikus Veskivilla tn 2 üksikelamu püstitamiseks.

Anda kasutusluba Soinaste külas Puu tee 9 kinnistule püstitatud üksikelamule ning Välja tn 1 kinnistul laiendatud tootmishoonele.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 350 eurot.

Jätta rahuldamata taotlus sünnitoetuse saamiseks kuna taotleja on juba lapse sünnikohajärgsest omavalitsusest sünnitoetuse saanud.

Pikendada puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise toetuse taotlejale eraldatud toetuse kasutamise aega kuni 31. 08.2021.

Määrata abivajajale tugiisikuteenus kuni 30 tundi kuus alates 19.07.2021.

OÜ Olme nõukogu liikmete määramine

Seoses OÜ Olme nõukogu liikmete Kaupo Piirsalu ja Enno Soodla volituste lõppemisega nimetada kolmeks aastaks nõukogu liikmeteks Kaupo Piirsalu ja Kristi Kull.

Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Seoses sotsiaalosakonna töökoormuse kasvuga muuta sotsiaalosakonna teenistujate koosseisu alates 01.09.2021 ning lisada osakonna koosseisu üks peretöötaja töökoht.

Muud küsimused

Lubada paigaldada Räni alevikus Kogre tee 1 kinnistule ajutiselt kuni kolmeks kuuks telkkuppel õunamahla tegemiseks.

Nõustuda pakkumusega Kambja teenuskeskuse ruumide remondiks ja lubada ehitaja objektile.

Lubada teostada remont Reola külas Lennu 42 korteris kuna üürnik ei saa füüsilise puude tõttu vanni kasutada.

8. juulil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused:

 • Kavandu külas Käola kinnistule kahe abihoone projekteerimiseks
 • Mäekülas Lepamäe kinnistule abihoone projekteerimiseks
 • Uhti külas asuvale Nurmenuku maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Vana-Kuuste külas Puukooli kinnistule üksikelamu projekteerimiseks ning Kolga kinnistule päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Anda ehitusload:

 • Lemmatsi külas Lillemäe tn 31 üksikelamu püstitamiseks.
 • Õssu külas Pähna tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Anda kasutusload:

 • Laane külas Puraviku tn 4 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Pähkli tn 14 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule
 • Tõrvandi alevikus Aasa tänav 32 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Õssu külas Ringtee 63a kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale.

Maaküsimused

Anda korraldus õigusvastaselt võõrandatud Eeriko nr 7 talu maa osaliseks tagastamiseks

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 250 eurot.

Seada isiku üle hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Lõpetada hooldus seoses hooldatava surmaga ning lõpetada hooldajale hooldajatoetuse maksmine.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Ühiselt puudega lapse rehabilitatsiooniteenuste eest perioodil 01.08. – 31.12.2021.

Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Anda luba OÜle Urbans Garage 16.-17.07.2021 kl 10.00-17.00 ürituse „Urbans Garage Open House“ korraldamiseks asukohaga Kauba tee 10, Tõrvandi.

Ühekordse toetuse eraldamine

Eraldada 2021. a vallaeelarvest ühekordset toetust summas 3 500 eurot MTÜle Kuuste Meesselts rahvaürituse „Kuuste mõis 500“ korraldamiseks.

Vallavara kindlustamine

Kinnitada ostumenetluse tulemused ning sõlmida kindlustusleping Kambja valla vara kindlustamiseks perioodil 14.07.2021-13.07.22 ADB Gjensidige Eesti filiaaliga. Aastane maksumus 4720,00 eurot.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus kahele isikule kogusummas 300 euro.

Kino maale