Vallavalitsuse töötajaid

  73

  Tänavu on vallavalitsuses tööd alustanud mitu uut ametnikku. Tutvugem nendega.

  1. Kristel Altsaar, valla planeerimisspetsialist

  Kristel Altsaar

  Pärast gümnaasiumi lõppu astusin Eesti Maaülikooli keskkonna planeerimise ja maastikukujunduse erialale. Õpinguid jätkasin samas koolis maastikuarhitektuuri õppetoolis magistrandina ning sain diplomeeritud 2019. aasta kevadel. Kohe pärast kooli lõppu asusin tööle kohalikus omavalitsuses planeeringute spetsialistina, seega ei ole minu jaoks võõras mu uus amet Kambja vallavalitsuses ega ka vallavalitsuse üldine töökorraldus. Oma vaba aja veedan enamasti looduses – tegutsen Kaitseliidu Tartu kodutütarde ridades ringkonnavanemana ning minu juhtida on ka kaks rühma. Samas ei ütle ma ära ka hea raamatu lugemisest või kalapüügist.

  Olen põline Kambja valla elanik – kasvasin Tõrvandis ning täiskasvanueas kolisin Ülenurme. Koduvalla ruumilise kujunduse käekäik on minu jaoks oluline ning loodan oma valdkonnas anda endast parima, et praeguste ja tulevaste Kambja valla elanike jaoks oleks kodukant atraktiivne, turvatunnet tekitav ja soe koht, kus elada.

  2. Tiina Lobjakas, valla sotsiaaltöö spetsialist

  Tiina Lobjakas

  Alates käesoleva aasta juunikuust töötan Kambja vallavalitsuses sotsiaaltöö spetsialistina. Eelnevalt olen töötanud sotsiaalvaldkonnas rehabilitatsioonimeeskonna liikmena, hinnanud puuetega inimeste abivajadust ja suunanud sobivatele sotsiaalteenustele, nõustanud riiklike sotsiaalteenuste teemal.

  Kambja vallavalitsuses on minu töö sisuks abivajajate informeerimine ja nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes, abivajaduse hindamine, sotsiaaltoetuste ja –teenustega seonduv. Väärtustan avatud koostööd ja suhtlust erinevate osapoolte vahel, et leida inimesele olemasolevate võimaluste piires kõige sobivam abivõimalus. Minu töökoht on Kambjas aadressil Kesk 2, ruum 11. Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel ja minu kontaktid on telefon 502 5840, e-post tiina.lobjakas@kambja.ee.

  3. Anne Noop, dokumendihalduse spetsialist

  Anne Noop

  Olen diplomeeritud asjaajamise organiseerimise erialal, mis hõlmab teadmisi peamiselt dokumendihalduse ja arhiivinduse valdkonnast. Lisaks olen lõpetanud infotehnoloogia (bakalaureuse) ja õigusteaduste (magistrikraadi) eriala, mis aitavad tagada õigusliku korrektsuse dokumentatsiooni ja asjaajamise korraldamises, seda nii paberkandjatel kui digisüsteemides. Minu hilisemad õpingud on olnud seotud üleüldise majanduse ja ühiskonna digitaliseerimisega, samuti ajendatud pidevast tööalasest arenguvajadusest. Infotehnoloogia eriala bakalaureusetöö kaitsesingi teemal „Ettevõtte dokumendihalduse üleviimine digitaalsele infosüsteemile“, võttes aluseks sel ajal peamiselt avalikus sektoris juurutatud dokumendihaldussüsteemi Postipoiss.

  Olen töötanud ligi 20 aastat erasektoris personali– ja haldusjuhi ametikohal, kusjuures üks minu vastutusalasid on alati olnud dokumendihalduse korraldamine alates asjaajamissüsteemi loomisest kuni arhiveerimise korraldamiseni. Lühemat aega olen töötanud ka juristina ning kokkupuudet õigusküsimustega ja õigusalaste teadmiste rakendamist tuleb ette ka praegu igapäevaselt. Olen varem töötanud rahvusvaheliselt tegutsevas biotehnoloogiaettevõttes ja oman pikaajalist võrdlevat kogemust dokumendihalduse korraldamisest nii EV riigiasutustele kohalduvate asjaajamisstandardite kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001:2015 ja 2018 juhtimissüsteemi alusel.

  Tänases e-riigis on olnud dokumendihalduse üleviimine elektroonilisele infohaldusele pigem vältimatu, mis on suurendanud muuhulgas asjaajamise läbipaistvust, kuid kaasa toonud näiteks andmete kaitse ja privaatsuspoliitika küsimused. Kohaliku omavalitsuse dokumendihaldussüsteem peab ühelt poolt teenima asutust ja vähendama bürokraatiat ning teisalt olema suunatud oma kodanike väärtustamisele – võimaldama ja suurendama avalike teenuste kättesaadavust, täitma teabevaldaja kohustust, pakkuma teavet aktiivselt jpm.

  Elektroonilise infohalduse osatähtsus on tõusnud üha olulisemaks asutuse efektiivsel toimimisel. See on valdkond, mis on pidevas arengus (rõhutaks siinkohal, et peab olema pidevas arengus) ning seab samad nõuded ka dokumendihaldussüsteemide halduritele, mistõttu olen väga kõrgelt motiveeritud panustama Kambja Vallavalitsuse asjaajamiskultuuri ja dokumendihaldussüsteemi kaasajastamisse ning arengusse. Samuti võin kinnitada, et olen asunud dokumendihalduse spetsialisti ametikohale suure entusiasmi ja pühendumusega, eelkõige juba seetõttu, et selline töösse suhtumine on mulle loomuomane.