Gümnaasium alustas juba suvel

188

Möödunud õppeaasta oli pärgviiruse leviku tõttu kõikide õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate jaoks keeruline. Kontaktõpe vaheldus distantsõppe ja hübriidõppega, õpilaste omavaheline suhtlus ja huviringide tegevus oli piiratud.

Augustikuus toimus gümnaasiumis kaks õpihuvilaagrit eesmärgiga tõsta õppijate õpimotivatsiooni ja turgutada vaimset tervist. Augusti algul toimus koostöös Fredi huvikooliga 5-päevane inglise keele õpihuvilaager 3. klassi lõpetanud õpilastele, 16.-18. augustini aga 3-päevane õpihuvi laager 1. klassi lõpetanud õpilastele, et kinnistada möödunud õppeaastal saadud teadmisi lõimitud õppetegevuse kaudu. Omandatu toel sai laps edukamalt järgmisse klassi edasi minna.

Väga toredad laagripäevad meeldisid nii õpetajatele kui ka õpilastele. Lastelt oli kuulda ainult kiidusõnu!

Tõeliselt tore ja soe suvi möödus kiiresti ja 1. septembril algas taas kool. Et kogu suure koolipere kõik liikmed ennast tarkusepäeval koolis õdusalt ning turvaliselt tunneksid, korraldasime kokku viis avaaktust. Kokku on Ülenurme kooli nimekirjas 1194 õpilast, neist 662 õpib algkoolihoones ja 572 põhikooli- ja gümnaasiumimajas. Esimest kooliteed alustas 130 õpilast kuues esimeses klassis. Jah, me oleme jälle kasvanud, kooli nimekirjas on 75 õpilast enam, kui oli kevadel. Nüüd oleme klassiruumidena võtnud kasutusele juba raamatukogu, aula ja koolimaja teise ja kolmanda korruse fuajeed.

Gümnaasiumi 10. klassi õppurid asusid õppima neljale erinevale õppesuunale, kahes klassis kokku 64 õpilast. Meie gümnaasiumi õppima asumise vastu oli nii suur huvi, et oleksime võinud avada isegi kolmanda kümnenda klassi, paraku klassiruumide nappus seda ei võimalda. 10. klassi astumiseks toimusid õpilastele juba kolmandat aastat järjest meie õpetajate koostatud elektroonilised katsed ja vestlused.

Ka sellel õppeaastal jätkub meil õpilasvahetuse traditsioon, seekord on meil vahetusõpilasena Paula Sandra Lozanski Saksamaalt.

Taas on kooliperel põhjust rõõmustada paranenud töötingimuste üle. Täielikult on renoveeritud kooli staadion, käimas on spordihoone renoveerimine. Sellel õppeaastal toimuvad kehalise kasvatuse tunnid suures osas kooli staadionil ja Tõrvandi spordihoones. Algklasside õpilastele on õuevahetunnid juba igapäevane harjumus.

Kasvav kool vajab pidevalt uusi õpetajaid. Käesoleval õppeaastal alustasid Ülenurme gümnaasiumis õpetajatööd klassiõpetajad Sandra Ivanov, Mariliis Hollo, Brigitta Chrislea Saavel, Laura Tammerand, Sigrid Soosaar, Marge Punga, Vivian Haamer; ajaloo õpetaja Jarmo Tael; kunstiõpetaja Maris Tigas; muusikaõpetaja Tiiu Kivilaan; matemaatikaõpetaja Pilleriin Vesi; eesti keele õpetaja Jaanika Hunt; loodusõpetuse õpetaja Signe Tennisson; kehalise kasvatuse õpetaja Tarvo Tartu; sotsiaalpedagoog Imbi Hunt; õpilasnõustaja Marit Luik ja HEV-koordinaator Piret Tõruke-Kivi. Seoses elukohavahetuse või pensionile jäämisega lahkusid Koit Simso, Heli Arney ja Tiiu Jaks.

Koolirahupäev esimesel septembril tõi suure kollektiivi taas kokku. Vabariikliku koolirahu kokkuleppe väärtused on meie koolis juba aastaid tähelepanu keskpunktis. Need väärtused on sport ja terviseedenduslik töö, koostöö ja sallivus. Koolikollektiiv on valinud ühisväärtuste hulka nüüd ka ettevõtlikkuse.

Koostöös SA-ga Eesti Maaelumuuseumid jätkuvad meie õpilaste tööõpetuse tunnid põllumajandusmuuseumis, kus oma ala meistrid viivad oma töötubades läbi tööõpetuse tunnid nii 8. kui ka 9. klassi õpilastele.

Lennuakadeemiaga oleme allkirjastanud uue raamlepingu rakenduskõrghariduse populariseerimiseks, kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste kaasamiseks kooli õppetöö rikastamisele, töötubade ja teemapäevade korraldamiseks lisaks formaalõppele.

Hea kooli loovad õpilased ja seda on meie õpilased ka näidanud. Kooli moto on jätkuvalt „Õpi ja arene“. Tulemuse saavutamiseks on vaja pingutada, kohusetundlikult koolis käia, püstitada eesmärk, mille poole püüelda ja siis selle nimel tõhusalt töötada. Riigieksamiteks tuleb igal õpilasel järjekindlalt ja varakult valmistuma hakata. Haridust ei saa anda, fakte aga küll. 10. klassis tuleb igal õpilasel mõelda, millise tulemusega ta soovib Ülenurme gümnaasiumi lõpetada, kuidas oma õpiteed kujundada.

Tähtis ei ole see, kas kevadel saab kooli lõpetada eksamitega või eksamiteta – koolist tuleb võtta maksimum. Uurimistöö ja loovtöö on kohustuslikud ja arendavad üldsilmaringi. Võimalusi meie õpilastele jagub: Ülenurme gümnaasium on UNESCO ühendkool, tervist edendav kool, liikuma kutsuv kool, Coubertini kool. Väärtuskasvatuse raames osales koolipere tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2019“ ja pälvis tiitli „Hea kooli edendaja“. Arvutiõpetusega alustame juba 1. klassis, kuna kõikides klassides on olemas puutetundlikud SMART-tahvlid ja kriidivabad valged tahvlid.

Nii suure kooli puhul on väga tähtis, et kooliuksest astuksid sisse ainult terved õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Meie õpilastel on koolivorm või riietuses koolivormi element, mis rõhutab õpilaste olulisust ja koolipere ühtekuuluvustunnet. Tunneme rõõmu kaaslaste õnnestumistest ning iseenda kordaminekutest.

Edukat koostööd ja head kooliaastat kõigile!

OLEV SALUVEER,
Ülenurme gümnaasiumi direktor

Kino maale