Vallavalitsuse istungilt

368
Foto: Heigo Mägi

6. jaanuari istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Soinaste külas asuvale Kalle maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks.

Anti ehitusload:

  • Külitse alevikus Kiigemäe tee 2 puurkaevu rajamiseks
  • Soinaste külas Haru tn1 ja 5 kahepereelamu püstitamiseks
  • Tõrvandi alevikus Näki tee 5 abihoone püstitamiseks.

Anti kasutusload:

  • Reola külas Roosi tn 1 kinnistule püstitatud teraviljakuivatile ehitisealuse pinnaga üle 60 m2
  • Õssu külas Viljandi mnt 75 kinnistule rajatud sidemastile.

Detailplaneeringu algatamine

Algatati Soinaste külas asuva Pesapaiga tn 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Maaküsimused

Määrati Soinaste külas asuvate Välja tn 11 ja 13 katastriüksuste liitmise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadressiks Välja tn 11 ja sihtotstarbeks tootmismaa ja ärimaa.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Sirvaku külas asuvale Sirvaku – Koplimäe tee maaüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 540 eurot.

Seati isiku üle hooldus ning määrati tema hooldajale hooldajatoetus.

Volitati sotsiaalosakonna juhatajat täitma vallavalitsuse nimel eestkostet vajava isiku eestkostja ülesandeid.

Keskkonnaküsimused

Loeti korraldatud jäätmeveoga periooditi mitteliitunuks jäätmevaldaja asukohaga Ülase vkt 14, Külitse alevik.

Lükati edasi Aarike paisu rekonstrueerimise projekt, vahendid planeeritud 2023. a eelarvesse.

Jäeti ootele halduslepingu sõlmimine MTÜ-ga Eesti Jäätmehoolduskeskus. Koostatakse lepingu sisu analüüs.

Otsustati sõlmida lepingud Tartu linnavalitsusega lemmikloomade varjupaiga kasutamiseks 2022. aastal ning MTÜ-ga ASSISI FRANCISCUSE SELTS valla haldusterritooriumil hulkuvate ja hüljatud loomade püüdmise ning nende loomade hoiuteenuse osutamiseks.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäärad

Kehtestati määrus. Kambja valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral on magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lastaiaõpetajal võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga, magistrikraadita lasteaiaõpetajal 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Volikogu istungile esitatavate eelnõude arutelu

Otsustati edastada volikogu istungile järgmised eelnõud:

  • Kambja valla 2022.a eelarve I lugemine
  • Vallavara võõrandamine
  • Kinnisasja omandamiseks loa andmine
  • Loa andmine lepingu sõlmimiseks
  • Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis.

Kande tühistamine rahvastikuregistris

Otsustati tühistada isiku avalduse alusel kanne rahvastikuregistris tema elukoha muudatuse kohta ning edastada korraldus siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele kande muutmiseks.

Kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Seoses vallavanema vahetumisega viidi sisse muudatus kriisikomisjoni koosseisus ning kinnitati komisjoni esimeheks Argo Annuk.

Hangete ja ostumenetluste tulemused

Tunnistati edukaks OÜ Tiptiptap OÜ pakkumus summas 38 997,00 € käibemaksuta ning otsustati sõlmida hankeleping lõpptähtajaga hiljemalt 31.05.2022.

Kooskõlastati Päikeseratta maaüksuse geodeetilise alusplaani koostamise ostumenetluse tulemus ning otsustati tellida alusplaani koostamine OÜ-lt KG-Büroo kogumaksumusega 780,00 eurot.

Otsustati sõlmida Ülenurme gümnaasiumi spordihoone projekti ekspertiisi hankeleping OÜ-ga P.P. Ehitusjärelevalve kogumaksumusega 7560,00 eurot.

Muud küsimused ja arutelud

Lükati edasi lähiaadresside ja sihtotstarvete määramise korralduse eelnõu. Lemmatsi külas asuvate Linnulaulu ja Linnavere tee 34 katastriüksuste omanik soovib läbi viia maaüksuste jagamise toimingu. Maakorraldustoimingu teostamise eesmärgiks on Linnulaulu ja Linnavere tee 34 maaüksustest eraldatavast osast moodustada transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus Linnavere tee 38 ja Nõmme kinnistutele juurdepääsutee tarbeks.

Otsustati esitada taotlejale ettepanek tee väljamõõtmiseks 12 m laiuselt.

Otsustati saata transpordiametile kiri, et Kambja vald on nõus riigitee nr 22140 Tõrvandi – Roiu – Uniküla km-l 0-10 ehitusprojekti teostamiseks vajalike kinnisasja osade vahetuseks.

Otsustati anda põhimõtteline nõusolek toetada rahaliselt Eesti Lennupäevade 2022 korraldamist ja Vooremäe terviseradade hooldust.

Haridus- ja teadusministeerium eraldas kohalikele omavalitsustele täiendava toetuse õppehoonetes õhuvahetuse parendamiseks. Vallavalitsus sai ministri käskkirja alusel toetust 25 105 eurot. Vald on saatnud allkirjastatud nõusoleku toetuse kasutamiseks. Otsustati kasutada toetust Kambja kooli saali ventilatsiooni parendamiseks.

Toimus arutelu, kuidas lahendada lasteaiakohtade probleem. Tutvuti vallale kuuluvate kinnistutega, kuhu oleks võimalik rajada lasteaeda-lasteaedu või paigutada mooduleid ning moodulite hinnauuringutega, samuti kuulati ära ülevaade kohtade vajadusest. Kõige ajakriitilisem on lahendada lasteaiakohtade probleem Eerika lasteaia kahe rühma osas. Ei välistatud ka läbirääkimisi arendajatega nimetatud teemal.


Seonduvad õigusaktid

Kino maale
EelmineJõuluaja lõpetamine Nurmepesa lasteaias
JärgmineCOVID-19 tõttu haiglas 251 inimest; uusi nakatunuid 1981, vallas 19