Vallavalitsuse istungilt

378
Foto: Heigo Mägi

17. märtsi istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

 • Kambja alevikus Puiestee tn 20 asuvale maaüksusele tootmishoone projekteerimiseks
 • Lemmatsi külas asuvale Linnavere tee 19a ja 19b maaüksusele üksikelamu ja abihoonete ning Piiriääre maaüksusele abihoonete projekteerimiseks
 • Soinaste külas asuvale Pelgu maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks
 • Täsvere külas asuvale Käo maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks

Anti ehitusload:

 • Reola külla Unipiha tee 6a PVC halli püstitamiseks
 • Räni alevikku Lehe tn 34 üksikelamu püstitamiseks
 • Sulu külla Järvesoo tee 3 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
 • Ülenurme alevikku Veskivilla tn 23 üksikelamu püstitamiseks

Anti kasutusload:

 • Reola külas Kähra tee 10 kinnistule püstitatud üksikelamu
 • Räni alevikus Lehe tn 18 kinnistule püstitatud üksikelamu ning Kassisilma tänav 12 ja 14 kinnistutele rajatud reovee- ja sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku
 • Soinaste külas Rattasepa tee 14 ja Tõrvandi tee 22 kinnistule püstitatud üksikelamu
 • Tõrvandi alevikus Kummeli tn 11, 13, 15, 16, 18 ja 20 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamute ning Karikakra põik 2 ja Kõivuharu tn 1 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutusele võtmiseks.

Tunnistati Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise avatud hankemenetluses edukaks AS SWECO Projekt pakkumus summas 191 525,00 eurot käibemaksuta ning otsustati sõlmida hankeleping.

Maaküsimused

Määrati Külitse alevikus asuva Arrolimetsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud liikluspindadele nimed – Lavendli  ja Salvei tänav.

Nõustuti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Täsvere külas asuvale Kaku – Metsavahi tee lõik 2 katastriüksusele.

Määrati Laane külas asuva Eeriko katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati riigitee nr 22140 Tõrvandi – Roiu – Uniküla km-l 0-10 Tõrvandi – Roiu lõigul teemaa laienduseks vajalike maatükkide väljajagamisega teeäärsetest maaüksustest tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Keelati Kambja vallas alates 21. märtsist 2022 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine valla teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel.

Otsustati sõlmida maa tasuta kasutamise leping Tõrvandis Ringtee 2 korteriühistuga Tõrvandi haljasala P9 kinnistu kasutamiseks tähtajaga 21.03.2032 jäätmemajanduse arendamisega seonduvateks tegevusteks.

Otsustati sõlmida maa tasuta kasutamise leping KÜ Papli 8 Tõrvandi, KÜ Papli 9 Tõrvandi, KÜ Papli 10 Tõrvandi, KÜ Papli 11 Tõrvandi aadressil Ringtee lõik 1 Tõrvandi alevikus asuva kinnistu kasutamiseks tähtajaga 15.03.2032 jäätmemajandusega seonduvateks tegevusteks.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale taotlejale kogusummas 372 eurot.

Võeti vastu määrus „Sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine“.

Lõpetati munitsipaaleluruumi üürileping seoses üürniku asumisega üldhooldusteenusele.

Huvihariduse toetuste määramine

Otsustati toetada 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames MTÜ Tartu BMX Racing Indoor, Kuuste kooli, Kambja Ignatsi Jaagu kooli, kodutütarde Tartu ringkonna Kuuste rühma, MTÜ Õnnemaa, Kambja spordihoone huvihariduse tegevusi kogusummas 29 092,10 eurot perioodil jaanuar – mai 2022. a.

Määrati õppuri toetused kolmele noorele huvitegevuseks kogusummas 525 eurot.

Keskkonnaküsimused

Rehetare tee 1 KÜ taotles ühistu süvamahutite tühjendamise kulu hüvitamist seoses elanike poolt teostatud teeäärsete alade koristamisega.

Vallavalitsus otsustas jätta avaldus rahuldamata, kuna polnud eelnevat kokkulepet kulude hüvitamiseks.

Lükata edasi korralduse eelnõu vastuvõtmine, kuna alusdokumendid KÜle Tartu mnt 1 süvamahutite paigaldamise toetus väljamaksmiseks polnud esitatud.

Loeti korraldatud jäätmeveoga periooditi mitteliitunuks jäätmevaldaja asukohaga Kivijärve AÜ 11, Palumäe külas.

Lubati jäätmevaldajal asukohaga Kalevi tee 2 Külitse alevikus segaolmejäätmete prügiveo sageduseks üks kord 8 nädala jooksul kuni 31.12.2022. a.

Muud küsimused ja arutelud

Vallasekretär Marina Lehismets rääkis volikogu liikme Olavi Jänese kirjast, milles ta väljendas rahulolematust ühe volikogu otsuse eelnõu kvaliteedi kohta. Vallasekretär selgitas, kuidas arusaamatuse tõttu laaditi üles eelnõu vigane versioon õige versiooni asemel.

Sarnaste vigade vältimiseks edaspidi otsustati piirata nende isikute ringi, kes saavad eelnõusid laadida/parandada volikogu eelnõude kausta (1-4). Samuti palutakse volikogu komisjonidel oma koosolekuid planeerida selliselt, et need ei oleks vahetult enne volikogu istungit, et vältida kiirustamist. Volikogu tähelepanu juhitakse sellele, et kui soovitakse volikogu eelnõus teha põhimõttelisi muudatusi, tuleb muudatusettepanek esitada kirjalikult.

Abivallavanem Liis Rosin andis ülevaate olümpiavõitja J. Kotkasele mälestuskivi tellimisest ja transportimisest ning kuludest. Vallavalitsus otsustas, et kivi paigaldamisega seotud asjaajamise peaks võtma enda peale üks idee autoritest Tartumaa spordiliit. Koostöölepingu alusel tasub vald planeeritud summa spordiliidule.

Otsustati võõrandada Kambja vallale kuuluv sõiduk Opel Astra 854 TGF (2007) valla äriühingule OÜ Olme OÜ.

Otsustati maksta ühekordset sporditoetust summas 200 eurot Klaarika Eksile veteranide kergejõustiku MMl osalemiseks Tamperes 29.06.-10.07.2022. a.

Jäeti rahuldamata Eesti kirikute nõukogu taotlus ning Tartu Maarja kirikukoori toetuse taotlus, kuna kulu pole arvestatud eelarvesse.

Kino maale
EelmineAnneliis Voore Photography OÜ
JärgminePeaasi ajab naerma! otsib vaimset tervist toetava improkomöödia harrastusgruppide läbiviijaid Lõuna-Eesti kogukondadesse