Tõrvandi kooli eskiisprojekt on valminud ning keskusala detailplaneering vastu võetud

1191

Tõrvandi ootab pikisilmi põhikooli ehitamist, et kooli uksed saaks avada 1. septembril 2023.

Valminud on Tõrvandi keskusala hoonestuse eskiisprojekt, mis hõlmab koolimaja, spordihoonet ja kogukonnahoonet. Projekti koostab arhitektuuribüroo Arhitekt Must parimaks tunnistatud võistlustöö „Ruut ruudus“ kontspetsiooni alusel.

Hoonete projektid valmivad etapiliselt, esimesena valmib koolihoone projekt – ikka selleks, et põhikool saaks kavandatud ajal uksed avada. Järgmisena tehakse spordihoone projekt ning seejärel kogukonnahoone projekt.

Kindlasti pakub rajatav koolihoone praegu veel puudu olevate koolikohtade tõttu lähitulevikus lisaväärtust kogu hoogsalt arenevale piirkonnale. Meie visioon on muuta Tõrvandi keskusala rajatis kogukonnaelu südameks ja see innustab meid looma parimaid võimalikke tingimusi nii õppimiseks kui ka erinevate tegevuste läbiviimiseks. Usume, et kui kogu kesksusala hoonestus ükskord valmib, võtab kogukond selle aktiivselt kasutusse.

Tõrvandi keskusala detailplaneering

Kambja vallavalitsuse 7. aprilli korraldusega võeti Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 16.-29. maini.

Illustreeriv asendiplaan on projekteeritud lahendus, see ei vasta üks-ühele detailplaneeringu asendiplaaniga, vaid on detailsem ja täpsem.

Vallavalitsus algatas Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks 20.02.2020. Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust Tõrvandi alevikus asuvatele Tennisehalli, Ringtee 1a, Pargi, Ringtee 19 ja osaliselt Ringtee J5, Ringtee J13, Ringtee lõik 1 ja Aia tänava lõik 1 maaüksustele valla keskuse rajamist. Keskusalale planeerida koolimaja, spordihoone ja multifunktsionaalne vallakeskuse hoone ning teised ühiskondlikud hooned ja rajatised (nt lipuväljak, spordirajatised, virgestusalad jne). Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimus 2020. aasta detsembris ning peale arutelu laekus piirinaabritelt ettepanekuid ja märkusi. Piirinaabrite ettepanekutest tulenevalt viis Kambja vallavalitsus detailplaneeringusse sisse muudatused ning jätkas detailplaneeringu koostamist. Järgnevalt toimus arhitektuurivõistlus keskusala hoonestamiseks ning valiti välja võidutöö. Vastavalt võidutööle on planeeringulahendust täiendatud. Detailplaneering on ametiasutustega ja tehnovõrgu valdajatega kooskõlastatud.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineVald parandab Kuuste mõisakoolis ja Ülenurme gümnaasiumis kaasava hariduse rakendamiseks vajalikke tingimusi
JärgmineVargad viisid ehted ja ahju