Meie vallavalitsuse töötajad

3819

Paaris eelmises vallalehe pabernumbris oleme suures tabelis lugejateni toonud uue valla ametnike nimesid ja kontaktandmeid. Toimetusel oli plaanis uusi töötajaid tasapisi lehelugejaile täpsemalt tutvustama asuda. On hea meel, et sellesisuline ettepanek tuli ka lehelugejalt – aitäh! Pidasime asjaosalistega nõu ning jõudsime ühisele arvamusele, et sotsiaalosakond on ilmselt see, kelle nõu ja abi kõige suurem hulk vallaelanikke vajada võiks. Vallaametnike tutvustamine jätkub järgmistes lehenumbrites!

1Rahel Tamm,
sotsiaalosakonna juhataja

Olen Ülenurme vallamajas sotsiaaltöötajana töötanud alates 2009. aasta lõpust. Kambja Vallavalitsuses on minu põhilised tööülesanded valla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste, -teenuste menetlemine, vallavalitsuse eestkostel olevate klientide eestkoste korraldamine ning osakonna töö korraldamine. Selle kuivavõitu loetelu taga on tegelikult kohtumised enamasti ikka koostöövalmite ja tihti rõõmsameelsete inimestega, kellega koos püüame probleemidele või ka soovidele alati parima lahenduse leida. Julgus rääkida ja oskus kuulata on paljude murekohtade lahendamise alguspunkt, siin soovibki meie sotsiaalosakond olla nõuandjaks ja toeks.

2Kristiina Kolk,
lastekaitsespetsialist

Töötan Kambja Vallavalitsuses lastekaitsespetsialistina. Töö piirkonnaks on peamiselt endise Kambja valla territoorium, aga tegelen ka Ülenurme piirkonna lapsi puudutavate rõõmude ja muredega. Minu poole tuleks pöörduda eelkõige lastega seotud teemadel: abi vajavad ja hädaohus lapsed, lapsevanemate erimeelsused lapse elukorraldust ja hooldusõigust puudutavatel teemadel. Tean, et kõik lapsevanemad soovivad oma lapsele parimat, mõnikord jääb aga puudu oskustest ja teadmistest. Annan vajadusel nõu ja abistan lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna-alastes küsimustes.

3Aare Laak, lastekaitsespetsialist

Olen olnud lastekaitse teemadega seotud alates käesoleva sajandi algusest. Alustasin koolisotsiaaltöötajana, siis olin Tartu Linnavalitsuses lastekaitsespetsialist, alates 2006. aastast tegelesin alaealiste õigusrikkujatega Tartu Maavalitsuses alaealiste komisjoni sekretärina. Möödunud aastal korraldasin Sotsiaalkindlustusametis Lõuna-Eesti piirkonna lapsendamise protsesse. Kambja vallas olen lastekaitsespetsialist alates selle aasta 1. märtsist.

Ilmselt omab lastekaitse mõiste paljude jaoks rohkem ähvardavat kui toetavat sisu. Tegemist on ju enamasti ametnikega, kelle tegevust reguleerivad eelkõige seadused.

Siiski teame kõik, et last ei kasvata seadus, vaid hool ja armastus. Head lapsed kasvavad vitsata ja oskuslikud lapsevanemad toimetavad üksteist kohtukulliga ähvardamata. Seadusega perekonnaelu või laste kasvatamise (ümber)korraldamise vajaduse tekkimisel on olukord ilmselt juba väga halb. Kuskil on lapsevanemate ootused ja oskused omavahel puntrasse mähkunud. Selle puntra lahti harutamine nõuab palju head tahet ja kannatlikkust. On ju nii, et oma laste kasvatamisel oleme kõik eksperdid, kuid teadmisi ja oskusi selleks ei anta emapiimaga kaasa. Selleks tuleb pingutada kogu elu!

Lastekaitsetöö tähendab eelkõige tööd täiskasvanutega. Lastekaitsespetsialist saab sealjuures olla eelkõige informeerija ja neutraalne olukorra hindaja. Parimad lahendused laste heaolu tagamiseks tulevad ikka konkreetsete lastevanemate isiklike jõupingutuste ja hea tahte koostöös.

Soovingi olla kõikidele lapsevanematele heaks koostööpartneriks, mitte kohtumõistjaks.

4Marge Maidla, sotsiaaltööspetsialist

Töötan uuenenud Kambja vallas sotsiaaltöö spetsialistina. Minu töövaldkonda kuulub koostöö erivajadusega laste peredega – abivajaduse väljaselgitamine, vajadusel sotsiaalteenuste korraldamine, hooldusvajaduse hindamine. Abistan peresid hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimustes. Aitan lapsevanematel lahendada erimeelsusi, mis on tekkinud lapse elukorraldust ja hooldusõigust puudutavates küsimustes. Samuti on minu ülesanneteks laste lasteaedadesse vastuvõtmise ning eralasteasutuste teenuse korraldamine.

5Helina Tammemägi, sotsiaaltööspetsialist

Olen Kambja vallas töötanud nüüd ligemale neli kuud. See algus on olnud huvitav ja õppimisrohke. Olen kohtunud juba paljude toredate ja tegusate Kambja piirkonnas elavate prouade ja härradega. Meie kohtumiste sisuks on olnud hooldusvajaduse hindamine, eakatele hoolekande võimaluste leidmine/pakkumine ning sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste korraldamine. Lisaks abistan vajadusel täiskasvanuid ja eakaid isiklike abivahendite hankimisel. Teen tihedat koostööd Kambja piirkonna koduhooldustöötaja, eakate lähedaste, perearsti, pereõe ja koduõega ning teiste lähivõrgustikku kuuluvate inimestega. Koostöös leiame lahendused!

6Koduhooldustöötajad

Sotsiaalosakonna koosseisu kuuluvad ka kaks koduhooldustöötajat, Ülenurme pool Marika Mängli ja Kambja pool Marika Lellep. Koduhooldustöötajad aitavad abivajajaid poest toidu toomisel, saadavad arsti juures, aitavad kodus koristada ja vahel teevad valmis ka maitsva söögi.

Vallavalitsuse kontaktandmed

 

Eelmine„Mai Kelluke“ heliseb sel aastal esmakordselt
JärgmineKambja Vallavalitsuse istungid 1. märts kuni 5. aprill