Kambja Vallavolikogu maiistung

634

Kambja Vallavolikogu I koosseisu IX istung toimus 15. mail, kohal oli 14 volikogu liiget. Istungilt puudusid Irma Drenkhan, Vahur Järv, Virgo Kurist, Triin Nõmmistu, Oliver Ots, Marek Palusoo ja Arne Peda.

Päevakorras oli 6 küsimust.

  1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine oli arutlusel juba volikogu veebruarikuisel istungil, siis lükati otsustamine edasi. Nüüd oli istungile kutsutud ka Masso kinnistut osta sooviva Juev Grupp OÜ esindaja, kes andis volikogu liikmetele selgitusi. Otsustati ühehäälselt anda luba kinnisasja omandamiseks.
  2. Projekti „Ülenurme munitsipaallasteaia energiatõhususe parandamine“ omafinantseeringu garanteerimine

Ettekandja Kristi Kull andis ülevaate vallavalitsuse soovist rekonstrueerida Ülenurme lasteaed terviklikult ja seoses sellega KIK-ile vajaminevast garantiist omaosaluse kohta. Volikogu otsustas ühehäälselt garanteerida valla 2018. ja 2019. a eelarvest omaosalus summas 1,35 milj eurot.

  1. Hajaasustuse programmi 2018. a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Hajaasustuse programmiga kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded delegeeriti täitmiseks Kambja vallavalitsusele. Määruse poolt oli 14 volikogu liiget.

  1. Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine

Volikogu otsustas üksmeelselt kinnitada Ülenurme Muusikakooli õppemaksuks 35 eurot (praeguse 30 asemel) lapse kohta kuus alates 1. septembrist 2018. a.

  1. Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Sotsiaaltoetuste määruse muutmise vajadus tekkis soovist toetada neid lapsevanemaid, kellele ei jätku kohta valla lasteaias ja kes on saanud koha mõne teise Tartumaa omavalitsuse lasteaias, kus kohatasu on kõrgem. Alates sügisest kompenseeritakse neile lapsevanematele kohatasu vahe. Määruse poolt olid kõik kohal olnud volikoguliikmed.

  1. Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine oli päevakorras ka eelmisel volikogu istungil, siis sooviti seda täiendada. Nüüd olid täiendatud määruse vastuvõtmise poolt kõik 14 volikogu liiget.

REET KIURU,
volikogu sekretär

Kino maale
EelmineHead vallaelanikud!
JärgmineMeie vallavalitsuse töötajad: finantsosakond