Tartumaa aasta 2018 lasteaiaõpetaja Piret Roop

1504
Piret Roop. Foto: TOL

Miks õpetaja Piret?

Piret on normaalne, ilus. Ta oskab hästi töötada, hästi hoolitseda meie eest. (Rasmus, 6-a)

Piret on hea õpetaja, ta aitab meid, on selles suhtes hea. (Minni, 6-a)

Piret on nagu hea ema – konkreetne, on avatud uutele õpetamisvõtetele, mis töötavad laste peal. Õnne, rõõmu talle! (Karola ema)

Märksõnad Pireti kohta: kord, distsipliin, süsteemsus – see, mida minu lapsel on väga vaja. (Alfredi isa)

Õpetaja Piret Roop on kolleegide hinnangul noor, energiline, hea organiseerimisvõimega lasteaiaõpetaja, kes on heaks eeskujuks Tartu Ülikooli praktikantidele. Oma rühma lastele on ta huvipakkuvaid, köitvaid tegevusi ja oskuste õpet pakkuv õpetaja.

Õpetaja Piret on oma kolleegiga väga põhjalikult, süsteemselt oma tööd planeeriv õpetaja, kes lähtub laste huvidest, arvestab lapse individuaalsete eripäradega. Erivajadustega lapse arengu toetamiseks teeb ta konstruktiivset koostööd, lisaks rühma meeskonnale ka lasteaia muusika- ning liikumisõpetajaga, eripedagoogi ja psühholoogiga, lastevanemate ning Rajaleidja spetsialistidega. Õppetegevustes on ta lastele pigem heaks partneriks, kes kuulab last, suunates teda toetavalt soovitud resultaadini jõudmisel. Iga lapse arvamus ja teadmine on talle oluline, mis kaardistatakse rühma õpiseinal. Õpetaja Pireti tugevaks küljeks on hea huumorisoon, millega aitab lastel üle saada kimbatusest või arusaamatusest. Koostöös laste ja rühma meeskonnaga on loodud rühmas lastele mitmekesiseid valikuid tegutsemiseks pakkuv õpi- ja mängukeskkond, mis kajastab rühmas käsitletavat teemat. See võimaldab lastel mängida ja tegutseda loovalt õpieesmärkidest lähtuvalt nii individuaalselt kui grupina. Laste huvidest lähtuvate õpiprojektide kaudu, kuhu on kaasatud pered, saab iga laps tutvustada rühmakaaslastele oma teadmisi antud valdkonnas.

Õpetaja Piret lähtub oma töös lastega iga lapse eripärast, tema arengupotentsiaalist, pakkudes lapsele erinevaid võimalusi ja väljakutseid, mis aitavad kaasa lapse arengule. Ta laseb lastel uurida, avastada ja kogeda ning seeläbi uut teadmist omandada. Ta on võrdväärseks partneriks lastevanematele, suunates neid märkama ja panustama lapse arengusse.

Õpetaja Piret kasutab oma töös lisaks lapsest lähtuvale üldõpetusele oskuste õpet. Oskuste õppe süsteemne rakendamine on andnud väga hea tulemuse – rühmas valitseb vaiksem töömeeleolu, lapsed on tänu sellele muutunud üksteist toetavaks, abivajajat märkavaks. Õpetaja Piret suunab last oma kaaslasi õpetama-juhendama. See on andnud võimaluse ka aremale lapsele ennast õpetaja rollis kehtestada, ennast väärtuslikuna tunda ja seeläbi eduelamust saada. Õpetajana leiab ta iga lapse jaoks õige „võtme“, et last motiveerida õppima, uut teadmist omandama.

Õpetaja Piret on õpetajana korrektne, usaldusväärne, positiivse ellusuhtumisega. Oma hea huumorimeelega, laia silmaringi ja esinemisjulgusega on ta lasteaias kõrgelt hinnatud kolleeg, kes on valitud tähenduslikke lasteaiapidusid juhtima. Õpetaja Piret on oma heade ideede ja ettevõtlikkusega olnud aastaid lasteaia terviseedenduse töörühma „veduriks“. Sellest on sündinud mõtted ja ideed, kuidas tervisliku toitumise ja liikumise abil veelgi parandada nii laste kui ka lasteaia personali tervise edendamist. Õpetaja Piret süttib kolleegide headest mõtetest ja ideedest ning on valmis panustama oma aega ja energiat Ülenurme lasteaia hüvanguks.

KÜLLI KANN,
Ülenurme lasteaia õppealajuhataja

Kino maale
EelmineRohkem sporti, vähem torti!
JärgmineKaunite päevade tooja